Grote meerderheid voor openbaarmaking partijfinanciering

Op initiatief van de Haagse Stadspartij nam de gemeenteraad een motie aan om de financiering van politieke partijen openbaar te maken. De motie kreeg veel steun, alleen de PVV en Hart voor Den Haag/Groep de Mos stemden tegen.

De Haagse Stadspartij, GroenLinks, SP, PvdA en ChristenUnie stonden onder de motie die opriep om de partij- en campagnefinanciering voortaan openbaar te maken. Voorgesteld wordt om alle donaties ten behoeve van de partij te melden en te publiceren, inclusief bijdragen in natura. Hierbij wordt een Haagse norm van € 500,- gehanteerd, als afgeleide van de landelijke norm, waarbij alleen donaties van meer dan € 4.500,- gemeld moeten worden en die alleen geldt voor landelijke partijen.

Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij: “De geldende regels over partijfinanciering zijn veel te summier en werken ongewenste praktijken in de hand. Ons voorstel is om de partijfinanciering ook op lokaal niveau transparant en integer te maken”. Arjen Kapteijns, fractievoorzitter van GroenLinks vult aan: “Transparant zijn over de wijze van financiering van je partij en je campagne zou vanzelfsprekend moeten zijn. De mensen in de stad behoren ook te weten hoe partijen aan hun inkomsten komen”.

De Haagse Stadspartij maakt zich al langer zorgen over belangenverstrengeling tussen bedrijven en politici. Peter Bos: “We hebben hier al sinds 2015 voor gewaarschuwd. En niet voor niets. In 2019 viel het college vanwege een strafrechtelijk onderzoek naar corruptie bij Groep de Mos. Het wordt hoog tijd dat de raad hiermee aan de slag gaat”.

Motie: Transparante politieke partijen
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 maart 2021 ter bespreking van het Voorstel van het presidium inzake gedragscode raadsleden Den Haag 2021 (RIS 308005).

Constaterende, dat:

 • De gedragscode een interne regeling is, in aanvulling op wettelijke regels rond transparantie van de lokale besluitvorming en de voorschriften voor elk individueel raadslid;
 • De gedragscode zich o.a. richt op openheid en integriteit;
 • De gedragscode zich richt op het gedrag van raadsleden en niet op de in de raad vertegenwoordigde politieke partijen.

Overwegende, dat:

 • Maximale openheid en integriteit niet alleen aan de orde zijn voor raadsleden, maar ook voor de politieke partijen;
 • De Raad van Europa herhaaldelijk heeft opgeroepen om meer maatregelen te treffen tegen corruptie binnen politieke partijen in Nederland;
 • De onafhankelijkheid van politieke partijen en voorkomen van belangenverstrengeling van groot belang zijn;
 • Er verschillen zitten in de wettelijke regels over financiering, subsidiëring en transparantie van landelijke en lokale partijen, zo dienen alleen landelijke partijen giften boven de € 4.500,- te melden;
 • We in lijn met de aangekondigde “Wet op de politieke partijen” een aantal stappen kunnen zetten mbt transparante decentrale politieke partijen in onze stad.

Spreekt uit, dat:

 • Niet alleen raadsleden, maar ook de (afdelingen van de) in de raad vertegenwoordigde politieke partijen transparant dienen te zijn over de inkomsten van hun (afdeling van hun) partij.

Verzoekt de fractievoorzitters van de raad:

 • Om in overleg met het partijbestuur van hun politieke partij en/of afdeling afspraken te maken over het jaarlijks publiceren van ontvangen subsidies, giften (zowel in geld, als in natura) en overige inkomsten die ten goede komen aan hun in Den Haag actieve lokale politieke partij, respectievelijk lokale afdeling van een landelijke partij;
 • Daarbij een Haagse norm te hanteren, te weten € 500,-, als het gaat om het publiceren van giften (zowel in geld, als in natura);
 • Jaarlijks voor 1 juni aan de raad (en in een verkiezingsjaar voor 1 maart), door tussenkomst van de voorzitter van de raad, schriftelijk verantwoording af te leggen over de partij- en campagnefinanciering over het voorafgaande jaar, onder overlegging van een verslag dat inzicht geeft in de in dit dictum genoemde zaken;
 • De nakoming en effectiviteit van de afspraken jaarlijks te evalueren tijdens de raadsconferentie.

Peter Bos                           Arjen Kapteijns                  Lesley Arp           Bülent Aydin      Pieter Grinwis
Haagse Stadspartij           GroenLinks                        SP                         PvdA                     ChristenUnie-SGP