De afgelopen weken heeft de Haagse gemeentepolitiek niet positief in het nieuws gestaan. Zo ook de Diwan Awards georganiseerd in het Atrium van het stadhuis. Het evenement “Diwan Awards” is ontstaan door de gevoelde noodzaak om het eenzijdige en negatieve beeld van Nederlanders met een migrantenachtergrond te weerspreken door een podium te creëren voor goede rolmodellen.

Over de eerste Nederlandse editie van de Diwan Awards, die plaatsvond op 3 november 2018, heeft Fatima Faïd al eerder vragen gesteld. Zij vroeg onder andere voor wie het evenement bedoeld was, of er entreegeld werd gevraagd, of het doel was behaald en door wie het gefinancierd werd.  De antwoorden hebben we inmiddels ontvangen (RIS301707).

De antwoorden logen er niet om. In totaal heeft de gemeente voor 2018 € 40.500,- aan de show uitgegeven. Fatima Faïd: “Ik vind het raar dat een gesubsidieerd evenement entreekaartjes van €80,- verkoopt. Zo bereiken we de kwetsbare jongeren niet.”

Afgelopen 6 oktober verscheen op AD.nl een artikel over dezelfde editie van Diwan Awards. Uit dat artikel blijkt dat er een kritische interne evaluatie is geweest die niet meegestuurd of meegenomen is in de antwoorden op onze eerdere vragen. Ook heeft een ambtenaar een integriteitsmelding gemaakt over de financiering van het evenement.

Er is nog veel onduidelijk en daarom stelt de Haagse Stadspartij de volgende vervolgvragen:

1. Heeft het college kennis genomen van het artikel in het AD?

Ja.

2. Staan er feitelijke onjuistheden in het artikel? Zo ja welke?

Ja. Het artikel spreekt, bijvoorbeeld, over een afwijkende procedure voor verlening van de subsidie en over een spoedbetaling in strijd met de voor betaling geldende regels. Dit zijn de belangrijkste feiten: er is een aanvraag ingediend voor subsidie voor de Diwan Awards 2018. Deze is getoetst aan de daarvoor bestemde procedure, te weten, de Hoofdlijnenbrief Integratie 2015 (RIS280888). Aangezien de aanvraag volledig past binnen het in deze Hoofdlijnenbrief opgenomen toetsingskader, heeft het toenmalige college subsidie toegezegd. Het college dat in juni 2018 aantrad heeft dat besluit overgenomen. Voor spoedbetalingen, indien daarvan gebruik wordt gemaakt, bestaat in de gemeente een proces met verschillende waarborgen en verschillende mandaten. Dit proces is gevolgd.

3. Is de voormalig wethouder daadwerkelijk fan van Ali B.?

Dat is het college niet bekend.

4. Klopt het dat de voormalig wethouder kritische geluiden over het evenement heeft achtergehouden voor de raad?

Voor de beoordeling van het evenement heeft de voormalig wethouder, zoals gebruikelijk, geput uit de ambtelijke evaluatie. De door hem relevant geachte punten zijn meegenomen in de beantwoording van de schriftelijke vragen (RIS301707) zoals deze door het college aan uw raad zijn toegezonden. Naar aanleiding van de publicatie in het AD is een audit uitgevoerd. Daarnaast is contact gezocht met de vermoedelijke melder. Op basis van de bevindingen die hieruit zijn voortgekomen is Berenschot verzocht een persoonsgericht onderzoek te doen. Daartoe is documentatieonderzoek verricht en zijn interviews gehouden. Uit dit onderzoek komt als belangrijkste conclusie naar voren dat er rondom de organisatie van de Diwan Awards geen sprake is geweest van integriteitsschendingen gepleegd door ambtenaren, in het bijzonder de algemeen directeur DPZ. Berenschot constateert echter wel dat het proces rondom het evenement “rommelig is verlopen” en dat het beter was geweest dit in de evaluatie/terugblik mee te nemen. Geconstateerd is dat de voorbereidingen laat op gang kwamen, omdat er laat een projectvoorstel werd ingediend. Hiernaast waren er aan de kant van de gemeente ontwikkelingen die van invloed waren op het proces. Er was een wisseling van zowel betrokken wethouders als betrokken ambtenaren. Daarnaast speelde de mogelijke overgang van de betrokken afdeling integratie van OCW naar DPZ. Volgens Berenschot stond de gemeente door deze omstandigheden onder grote tijdsdruk om het evenement te organiseren. De betrokken wethouder wilde het evenement tot een succes maken. Hierdoor is de grens tussen de gemeentelijke subsidieverstrekker en de organiserende partij vervaagd: door gemeentelijke medewerkers zijn werkzaamheden uitgevoerd die eigenlijk bij de organiserende partij thuishoorden. Tevens was de algemeen directeur DPZ lid van de jury. Dit had makkelijk uitgelegd had kunnen worden als vermenging van rollen en verantwoordelijkheden. Volgens Berenschot levert dit geen integriteitsschending door ambtenaren van de gemeente Den Haag op, maar was het een gevolg van de geschetste samenloop van omstandigheden. Het college is van mening dat het proces beter had gekund. Concreet vormen de bevindingen van Berenschot voor ons aanleiding om in algemene zin het belang van kritische tegenspraak in het ambtelijk-bestuurlijke proces te benadrukken, en om aandacht te hebben voor heldere processen en bewustwording rondom de politiek-ambtelijke verhoudingen. Hiernaast levert het onderzoek ons duidelijke verbeterpunten op voor het subsidieproces.

5. Kan het college de kritische ambtelijke evaluatie van de Diwan Awards delen met de raad?

Ja, de ambtelijke terugblik op het proces is als bijlage toegevoegd.

6. Kan het college de beantwoording van onze eerdere vragen met aantekeningen van de voormalig wethouder toesturen?

Nee, de persoonlijke aantekeningen van de voormalig wethouder zijn en blijven persoonlijk.

7. Is het gebruikelijk dat een wethouder zelf de antwoorden op raadsvragen corrigeert voordat deze door het college worden goedgekeurd?

Als een verantwoordelijk wethouder akkoord is met de tekst wordt de concept-beantwoording geagendeerd in het college. Het college neemt het uiteindelijke besluit over de inhoud van de beantwoording en zendt deze naar de leden van de gemeenteraad.

8. Is het gebruikelijk dat de organisatie waarover de vragen gaan wordt gevraagd mee te kijken naar beantwoording van raadsvragen?

Het meekijken naar de beantwoording van raadsvragen door een organisatie is afhankelijk van de aard van de gestelde vragen en verschilt van geval tot geval. In sommige gevallen is de gevraagde informatie namelijk niet beschikbaar binnen de gemeentelijke organisatie.

9. Klopt het dat de (spoed) betaling van de subsidie buiten de geëigende paden voor betalingen om is gegaan? Zo ja, hoe kon dit gebeuren? En hoe wordt dat in de toekomst voorkomen?

Er is geen sprake van een betaling buiten de geëigende paden. Er is sprake van een spoedbetaling. Hiervoor is het in de gemeente van toepassing zijnde proces gevolgd. Zie verder het antwoord op vraag 2.

10. Klopt het dat de betaling gedaan is zonder dat deze is goedgekeurd door het college?

Indien gehandeld wordt binnen de kaders die door het college dan wel de raad zijn goedgekeurd ten aanzien van het vastgestelde beleid en budget, kunnen door het college gemandateerde ambtenaren spoedbetalingen verrichten. In dit geval was daar sprake van. In het artikel staat dat het evenement rijkelijk gesponsord is door diverse partijen.

11. Is er een financiële afrekening door de organisatie aangeleverd bij de gemeente?

Ja.

12. Heeft de organisatie winst gemaakt op het evenement?

Volgens de aangeleverde verantwoording is dit niet het geval.

13. Wat is de totale bijdrage van sponsoren aan dit evenement?

In de verantwoording heeft de organisatie van Diwan aangegeven € 12.500 aan sponsorpakketten te hebben. Daarnaast zijn 6 VIP-tafels georganiseerd ter waarde van in totaal €9.000 euro. Het totaal aan kosten van de organisatie was € 102.000.

14. Heeft de betrokken ondernemer / organisatie van de Diwan Awards nog andere projecten in opdracht van de gemeente uitgevoerd? Zo ja welke?

15. Heeft de betrokken ondernemer / organisatie van de Diwan Awards in de afgelopen 5 jaar
subsidies van de gemeente ontvangen? Zo ja welke?

16. Staan er voor de komende periode afspraken met deze ondernemer / organisatie om in de stad projecten te doen voor de gemeente? Zo ja welke?

17. Hoeveel (subsidie)geld is daarmee gemoeid?

Beantwoording vragen 14, 15, 16 en 17. Nee, er zijn door de ondernemer/organisatie van Diwan Awards geen projecten in opdracht van de gemeente uitgevoerd. Wél zijn er ten behoeve van de organisatie van de Diwan Awards 2018 en 2019 subsidies verstrekt als bijdrage in de kosten. Met deze subsidiebijdragen was respectievelijk €40.500,= (2018) en €45.000,= (2019) gemoeid. Voor de komende periode staan er geen afspraken met deze ondernemer/organisatie gepland.

Het college van burgemeester en wethouders,

de wnd. secretaris,                 de wnd. burgemeester,
Dineke ten Hoorn Boer        Johan Remkes