Het dit jaar opgeleverde huurappartementencomplex Harvest aan de Oude Haagweg beschikt over een prachtige moestuin met een gemeenschappelijke schuur. Het is een onmisbare ontmoetingsplek geworden waar de bewoners van de 184 appartementen en omliggende buurtbewoners elkaar steeds beter leren kennen, waardoor de sociale cohesie nu al sterk is. Projectontwikkelaar Van der Vorm Vastgoed liet weten dat de moestuin moest verdwijnen voor de bouw van nog eens 29 woningen. De bewoners waren hier furieus over. Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij, nam het op voor de bewoners en diende samen met SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66 schriftelijke vragen in. En met resultaat: De projectontwikkelaar heeft besloten om de moestuin en de schuur toch te laten staan.

Peter Bos: “In allerlei brochures en publicaties van de projectontwikkelaar zijn de huurders van de vrije sectorwoningen gelokt met het Urban Farming concept met een groene moestuin. Voor veel huurders was dit een doorslaggevende reden om hier te gaan wonen. Ook is de huurders steeds verzekerd dat de moestuin zou blijven bestaan.”

Uit de antwoorden op de schriftelijke vragen blijkt dat het Urban Farming project kan blijven.

Peter Bos: “De projectontwikkelaar is in overleg getreden met de huurders en er is een oplossing gevonden. De ontwikkelaar gaat “tiny houses” bouwen en de bewoners houden de moestuin en de schuur. We willen allemaal dat Den Haag een groene stad blijft, dat stadslandbouw gestimuleerd wordt en de sociale cohesie in wijken en buurten verbeterd wordt. Ik ben blij dat de projectontwikkelaar zich aan z’n belofte houdt en het onzalige plan om de moestuin vol te bouwen heeft ingetrokken”.

 

Hieronder de schriftelijke vragen met antwoorden:

Schriftelijke vragen: Bedreigde moestuin Harvest Oude Haagweg
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raadsleden de heer Bos, mevrouw Arp, mevrouw Vavier en de heren Barker en Scheper hebben op 30 september 2019 een brief met daarin tien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Op 6 september 2019 is er een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van 29 woningen op het adres Nieuw Rozenburgstraat ongenummerd. Hierover stellen wij overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen. Overeenkomst artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. In hoeverre past het plan van de 29 woningen in het “Projectdocument Nieuw Rozenburgstraat 8 en 10 en uitgangspunten herontwikkeling Oude Haagweg” (RIS137875)?

Het plan past in het projectdocument. Als hoofdopzet is globaal beschreven dat de binnenterreinen van de twee bouwblokken alleen bedoeld zijn voor de bewoners van de blokken. Realisatie van kleine woningen (‘tiny houses’) is in het projectdocument niet uitgesloten en past binnen het programma voor de bouw van 40 stadswoningen.

2. Welke onderdelen van het projectdocument en de uitgangspunten zijn inmiddels gerealiseerd en welke onderdelen moeten nog worden gerealiseerd?

Het eerste woningblok aan de Oude Haagweg met 184 woningen en bijbehorende parkeervoorziening is opgeleverd. Daarmee is ongeveer de helft van het totale programma uit het projectdocument gerealiseerd. Gerealiseerd moeten nog worden een tweede woningblok met parkeervoorzieningen, 40 stadswoningen en 1.000 m2 bedrijfsruimten.

3. In hoeverre past het plan voor de 29 woningen in het vigerende bestemmingsplan?

Het bouwplan past binnen het bestemmingsplan.

4. In hoeverre en op welke wijze is de grond van het plangebied Oude Haagweg gesaneerd en welk gedeelte moet nog gesaneerd worden?

De bodem is ter plaatse van de gerealiseerde woningen gesaneerd. De grond ter plaatse van het tweede blok met appartementen moet nog worden gesaneerd.

5. De 29 woningen wil de ontwikkelaar gaan bouwen op het binnenterrein van het appartementencomplex Harvest. Dit complex met 184 huurwoningen is begin 2019
opgeleverd. De ontwikkelaar van de 29 woningen is deze als de ontwikkelaar van de 184 huurwoningen, namelijk Van der Vorm Vastgoed. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Ja, dit is juist.

6. Sinds de start van de bouw in 2017 is het project Harvest in de markt gezet met de belofte aan potentiële huurders dat sprake zou zijn van een Urban Farming concept. Op de bouwplaats werd een moestuin met schuur gerealiseerd die direct door omwonenden, toekomstige bewoners en bouwvakkers in gebruik werd genomen. In de plaats van het slaan van een eerste paal, werd een eerste fruitboom geplant. Omwonenden, toekomstige bewoners en bouwvakkers kregen de sleutel van de schuur. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Ja, dit is juist.

7. In een persbericht (zie bijlage 1) verklaarde Simon IJsselstein, manager Onderhoud en Ontwikkeling bij Van der Vorm Vastgoed het volgende: “Ons doel is het creëren van een community, een gemeenschap. We willen van de bestaande industriële omgeving, die vroeger voor veel overlast zorgde, iets groens en positiefs maken. Het idee van een moestuin, met grote kas, ontstond. Hier is het mogelijk gezamenlijke groente en fruit te verbouwen. Dit fenomeen wordt ook wel ‘urban farming’ genoemd. (..) De moestuin blijft voor hen, na de oplevering van Harvest, gewoon beschikbaar. We willen dat iedereen deze nieuw plek gaat omarmen en duidelijk maken dat iedereen welkom is.” Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Ja, dit is juist.

8. De moestuin en de schuur hebben zich ontwikkeld tot een onmisbare sociale en groene ontmoetingsplek. Het zorgt voor veel sociale cohesie en de nieuwe huurders en buurtbewoners hebben er erg veel plezier van. Met de bouw van 29 woningen op het binnenterrein dreigt de moestuin met schuur te verdwijnen. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

De moestuin en schuur verdwijnen niet. Aan het concept worden in 2 fases 29 zogenoemde ‘tiny houses’ toegevoegd.

9. In het coalitieakkoord is het volgende vastgelegd: “We gaan op zoek naar mogelijkheden om moes- en volkstuinen zoveel mogelijkheden te behouden en uit te breiden.” Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Ja. Zie ook het antwoord bij vraag 8.

10. Ontwikkelaar Van der Vorm en makelaar Frisia hebben het project nadrukkelijk in de markt gezet met het Urban Farming concept. Van der Vorm (zie bijlage 2): “Harvest biedt voor haar bewoners en voor de buurtbewoners, de mogelijkheid van zelfvoorzienend wonen door moestuinen in een gemeenschappelijk stadstuin. Frisia (zie bijlage 3): “Uniek aan Harvest is dat de appartementen beschikken over een eigen moestuin waar je heerlijk kunt ontspannen na een week hard werken. Een ideale plek voor Urban Farming en elkaar te ontmoeten! Naast deze tuin beschikt Harvest ook nog over een mooi aangelegde daktuin op de derde verdieping.” Door deze beloftes hebben veel huurders zich laten verleiden om hier te gaan wonen. Ook het in het complex opgenomen Groepswonenproject heeft zich hierdoor laten leiden.

De huurders voelen zich belazerd nu de moestuin en de schuur dreigen te verdwijnen. Begrijpt het college de gevoelens van de bewoners en is het college bereid om actie te ondernemen om er voor te zorgen dat de moestuin en de schuur behouden blijven? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord bij vraag 8.

Het college van burgemeester en wethouders,
de wnd. secretaris, de wnd. burgemeester,
Dineke ten Hoorn Boer Johan Remkes

 

1 Response
  1. maud evers

    het zou schandalig zijn als ze hiermee weg komen. een moestuin als lokmiddel inzetten en dan alsnog moestuin verwijderen en bebouwen. kan echt niet