Versterking en successen fractie Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij start in het nieuwe jaar met nieuwe energie. In de laatste ledenvergadering is een nieuw bestuur aangesteld die zichzelf in de eerste nieuwsbrief van 2019 zullen voorstellen. Mariam El Maslouhi versterkt vanaf januari ons team als beleidsmedewerker met name op de gebieden Zorg, Jeugd, Welzijn, Diversiteit, Emancipatie, Sociale Zaken en Armoedebestrijding. Daarnaast zal Tim de Boer als fractievertegenwoordiger onze gelederen komen versterken, met name op de gebieden Wonen, Opvang en Ruimtelijke Ontwikkeling. Tim is in de laatste gemeenteraad geïnstalleerd, wat betekent dat hij ook in raadscommissies namens de fractie het woord zal gaan voeren.

Met een lange agenda, waarop 15 verschillende onderwerpen stonden, heeft de Haagse gemeenteraad dit verkiezingsjaar afgesloten. Toch was de vergadering – eerder dan gebruikelijk – een uur voor middernacht al klaar. En was de Haagse Stadspartij aan het einde van de avond met de installatie van Tim een nieuwe fractievertegenwoordiger en 2 succesjes rijker: onze moties ‘Fiets in tram’ en ‘Nieuwe stappen kapvergunning’ zijn allebei aangenomen. Zie voor de volledige tekst hieronder de moties.

Motie: Fiets in tram
Indiener: Joris Wijsmuller

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 december 2018, ter bespreking van de brief van wethouder Mobiliteit, Cultuur en Strategie inzake ‘Topeisen vervanging GTL8 trams HTM’.

Constaterende, dat:

▪ Fietsen in RandstadRail-trams kunnen worden meegenomen in het weekend en op maandag t/m vrijdag van 19.00 uur tot einde dienst van die dag, maar in andere trams niet;
▪ Het wel of niet meenemen van de fiets vooral te maken heeft met het beleid van de HTM, en niet in de topeisen zit.

Overwegende, dat:

▪ De fiets en het OV elkaar aanvullen en belangrijke schakels zijn in de ketenmobiliteit;
▪ De HTM gematigd positieve ervaringen heeft met het meenemen van een fiets in RandstadRail-trams op de tijden dat dit is toegestaan;
▪ De huidige RandstadRail-trams van het type Citadis een ‘fietsen vastzetriem’ hebben.

Verzoekt het college:

▪ Te bevorderen dat in het Programma van Eisen voor de nieuwe trams de mogelijkheid van een ‘fietsen vastzetriem’ wordt opgenomen;
▪ Met de HTM in overleg te gaan om het meenemen van de fiets op andere lijnen dan de RandstadRail-trams uit te breiden;
▪ Te onderzoeken of kan worden aangesloten bij de regeling van de NS voor treinen die luidt ‘U mag uw fiets alleen buiten de spits meenemen’.

Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij
Marieke van Doorn, D66
Robin Smit, PvdD
Janneke Holman, PvdA

Motie: Nieuwe stappen kapvergunning
Indiener: Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 december 2018, ter bespreking van ‘Toelichting verhogen leges kappen bomen’ (RIS 300800).

Constaterende, dat:

• De leges voor een omgevingsvergunning maximaal kostendekkend mogen zijn;
• Een kapvergunning de gemeente € 750,- euro kost;
• De leges voor een kapvergunning met € 37,15 euro een fractie (5 %) van de werkelijke kosten bedraagt;
• De leges per kapvergunning in rekening wordt gebracht ongeacht de hoeveelheid bomen waarop deze vergunning betrekking heeft;
• Het voornemen is om de leges stapsgewijs te verhogen naar 10 % van de werkelijke kosten in 2021.

Overwegende, dat:

• Bomen het groene kapitaal van de stad zijn;
• De waarde van een boom en de zorgvuldigheid van de toetsing in de leges tot uitdrukking worden gebracht;
• Het college heeft aangekondigd dit najaar met een actualisatie beleid en beheerplan bomen te komen.

Verzoekt het college in het aangekondigde nieuwe beleid en beheerplan bomen op de volgende zaken in te gaan:

• De aanvullende aspecten waarop bij het verstrekken van een kapvergunning zorgvuldig getoetst dient te worden;
• De mogelijkheid om de leges te differentiëren naar het aantal te kappen bomen per vergunning;
• De verhouding van de hoogte van de leges met de werkelijke kosten.

Joris Wijsmuller, Haagse stadspartij
Robert Barker, Partij voor de Dieren
Arjen Kapteijns, GroenLinks