Uit de lengte of de breedte?

In de eerste helft van 2016 gaat de raad een besluit nemen over de aanschaf van smalle of brede tramstellen op de HTM lijnen 1, 6, 12, 17. Gezien de grote investeringen die nodig zijn om de knelpunten op te lossen en de mogelijke kap van bomenrijen langs de Scheveningse weg vindt de Haagse Stadspartij dat de raad een weloverwogen besluit moet kunnen nemen.Inzake: Breedtevarianten Avenio trams

Het raadslid de heer Van Vulpen heeft op 8 januari 2016 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In de eerste helft van 2016 gaat de raad een besluit nemen over de aanschaf van smalle of brede tramstellen op de HTM lijnen 1, 6, 12, 17. Gezien de grote investeringen die nodig zijn om de knelpunten op te lossen en de mogelijke kap van bomenrijen langs de Scheveningse weg vindt de Haagse Stadspartij dat de raad een weloverwogen besluit moet kunnen nemen. Naar aanleiding van het artikel “HTM-trams: uit de lengte of uit de breedte?” in Den Haag Centraal van 7 januari waarin gesteld wordt dat in dezelfde Avenio-serie ook smallere trams leverbaar zijn die maar 4% minder passagierscapaciteit hebben, leg ik, onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van orde, het
college de volgende vragen voor;

1. Kan het college bevestigen dat Siemens de Avenio tram in drie standaardbreedtes levert, waarbij de smallere variant maar 10 passagiers minder kan vervoeren als de brede variant? Zo nee, waarom niet?

Het college heeft de Raad op 18 december 2015 per brief geïnformeerd over het proces van de vervanging van de huidige tramvoertuigen (RIS290210). De strekking van de brief is dat dit een zeer complex proces is dat uiterst zorgvuldig doorlopen moet worden. In de brief is aangegeven dat de Haagse Raad op meerdere momenten bij het proces betrokken zal worden. De vaststelling van het programma van eisen van de nieuwe voertuigen (smal of breed) is voorzien in het voorjaar van 2017. Het is overigens niet zo dat MRDH ‘zomaar’ smalle voertuigen bij Siemens kan bestellen. Zoiets kan alleen na een openbare aanbestedingsprocedure. Het college heeft zich dus niet verdiept in de
voertuigcatalogus van een enkele leverancier.

2. Klopt het dat de smallere Avenio trams met een extra bak zelfs 60 zitplaatsen meer heeft als de bredere variant?

Zie het antwoord op vraag 1.

3. Is het college bereid om de raad tijdig te informeren over de mogelijkheden en kosten van de verschillende breedtevarianten van de Avenio trams, evenals een overzicht van de kosten die het oplossen van de knelpunten en aanpassingen aan de perrons op lijnen 1, 6, 12, 17? Zo nee, waarom niet?

Ja. Zie het antwoord op vraag 1 en de brief van 18 december 2015.

4. Is het college met mij van mening dat het vervoer zich naar de stad moet schikken en niet andersom? Zo nee, waarom niet?

Een grote stad als Den Haag is afhankelijk van goed openbaar vervoer. Goed openbaar vervoer, zeker railsystemen, stellen eisen aan de omgeving. Besluitvorming hierover is complex en vergt een zorgvuldige afweging tussen ruimtelijke-, (bedrijfs-)economische en leefbaarheidsaspecten. De raad zal hierbij betrokken worden.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

1 Response
  1. donakohler@hotmail.com

    Waarom wordt dit achtergehouden? Prima idde, zodat de bomenrij op de Scheveningseweg niet gekapt hoeft te worden voor de tram en dat vreselijke nieuwe park. Hoop dat het lukt.