Tsunami van bezwaarschriften huishoudelijke hulp Den Haag

Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur bleek gisteren dat er in Den Haag sinds begin 2015 457 bezwaarschriften huishoudelijke hulp  zijn ingediend.  Met dit hoge aantal bezwaarschriften staat Den Haag, na Utrecht, op de tweede plaats van gemeenten waar de meeste bezwaarschriften zijn ingediend. Dit terwijl de huishoudelijke hulp in Den Haag na de decentralisaties, anders dan in andere gemeenten, niet is gestopt of versoberd.  Haagse Stadspartij raadslid Elly Burgering is geschokt door de uitkomsten van dit onderzoek en heeft hierover een aantal schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Elly Burgering wil weten wat de verklaring is voor deze stortvloed aan ingediende bezwaarschriften:  “We hebben in Den Haag afgesproken niet te bezuinigen op de huishoudelijke hulp dus ik vraag me af waarom er dan toch zoveel bezwaarschriften zijn binnengekomen”.  Burgering vraagt zich af of er misschien een verband bestaat tussen het hoge aantal bezwaarschriften en het computerprogramma waarmee Wmo indicaties huishoudelijke hulp in Den Haag worden verwerkt. Woensdag ontving de Haagse gemeenteraad een brief van de cliëntenraad van TSN thuiszorg waarin wordt gesuggereerd dat er het nodige mis gaat met dit systeem waardoor cliënten te veel of te weinig hulp toegewezen krijgen.

Burgering:  “Mensen hebben recht op de thuiszorg die ze nodig hebben, als er iets mis gaat met de indicaties moet dit zo snel mogelijk opgelost worden!”

Inzake: Aantal bezwaarschriften Wmo HH, n.a.v. onderzoek Binnenlands Bestuur

Het raadslid mevrouw Burgering heeft op 17 juni 2015 een brief met daarin dertien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt:

Binnenlands Bestuur publiceerde vandaag enkele conclusies uit eigen onderzoek onder 41 gemeenten naar het aantal ingediende bezwaarschriften met betrekking tot de huishoudelijke hulp. Een opvallende conclusie uit dit onderzoek is dat Den Haag met 457 bezwaarschriften, na Utrecht, op de tweede plaats staat van gemeenten waar de meeste bezwaarschriften zijn ingediend. Dit terwijl de huishoudelijke hulp in Den Haag na de decentralisaties, anders dan in andere gemeenten, niet is versoberd.

1. Is het college bekend met de uitkomsten van bovengenoemd onderzoek?

Ja

2. Klopt het dat in de gemeente Den Haag sinds begin 2015 457 bezwaarschriften huishoudelijke hulp zijn binnen gekomen?

Nee, sinds begin 2015 zijn er in totaal 161 bezwaarschriften HH1 en HH2 ingediend.

3. Waartegen werd in deze 457 zaken bezwaar gemaakt? Antwoord graag zo gedetailleerd mogelijk.

Binnenlands Bestuur heeft een rekenkundige bewerking gedaan van de door ons aangeleverde cijfers, die geen recht doet aan de Haagse situatie. In 2015 zijn tot en met mei in totaal 161 bezwaren HH1 en HH2 ingediend. Ter vergelijking: in 2014 zijn 15.216 beschikkingen HH1 en HH2 afgegeven daarvan zijn 492 bezwaarschriften HH1 en HH2 ingediend. Dat is een percentage van 3,2% aan bezwaarschriften over 2014.

4. Hoeveel van de bezwaarschriften zijn gegrond verklaard, hoeveel ongegrond en hoeveel lopen er nog?

In 2014 zijn 243 bezwaren gegrond verklaard, 164 zijn ongegrond verklaard en 85 bezwaren lopen nog.

5. Hoe lang duurt de periode vanaf indiening bezwaar tot uitspraak?

De gemeente dient uiterlijk binnen twaalf weken na afloop van de bezwaartermijn een beslissing te nemen op een bezwaarschrift. In principe worden de bezwaarschriften binnen de wettelijke termijnen afgehandeld.

6. Hoeveel van deze 457 zaken zijn aan de voorzieningenrechter voorgelegd?

In 2014 en 2015 zijn geen zaken voorgelegd aan de voorzieningenrechter. In sommige gemeenten is tijdelijk extra personeel ingezet om alle bezwaren te kunnen verwerken.

7. Is dat in Den Haag ook het geval? Zo ja, hoeveel fte is er extra ingezet en welke kosten zijn hieraan verbonden?

Nee

8. Heeft de gemeente Den Haag regels aangepast naar aanleiding van deze bezwaren? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Nee, omdat er in Den Haag geen sprake is van een toename van het aantal bezwaren. Het aantal bezwaren is zelfs licht gedaald ten opzichte van voorgaande jaren.

9. Wat is de verklaring voor het hoge aantal bezwaarschriften huishoudelijke hulp in Den Haag en hoe kan het dat er in Den Haag significant meer bezwaarschriften huishoudelijke hulp zijn ingediend dan in gemeenten waar de huishoudelijke hulp is versoberd of gestopt?

Binnenlands Bestuur heeft een rekenkundige bewerking gedaan van de door ons aangeleverde cijfers, die geen recht doet aan de Haagse situatie. Er is in Den Haag geen toename van het aantal bezwaarschriften.

10. Klopt het dat er in Den Haag niets is veranderd in het aanbod van huishoudelijke hulp? Zo nee, wat is er dan veranderd?

Ja Gisteren ontvingen de leden van commissie samenleving een bericht van de Cliëntenraad TSN (CR TSN) aan de wethouder SEZH betreffende de huishoudelijke verzorging. Volgens CR TSN heeft het computerrekenprogramma dat gebruikt wordt bij de indicatie Huishoudelijke Hulp in het kader van de WMO ongewenste bijwerkingen. Cliënten die er niet om vragen krijgen er tijd bij en er is geen prikkel om dit af te wijzen.

11. Is dit een nieuw programma? Wanneer is het in gebruik genomen? Is het college het eens met deze conclusie? Zo ja, vindt het college dit wenselijk?

Nee, er is geen nieuw programma. Het huidige programma is in 2010 in gebruik genomen. Nee. Het is voor cliënten mogelijk om in het Haagse webformulier aan te geven dat er taken zijn die de cliënt gedeeltelijk of geheel zelf kan doen. Dit wordt vervolgens meegenomen in de berekening van de totale tijd. De brief suggereert dat het aantal uren geleverde huishoudelijke verzorging met 25% is gekort.

12. Klopt dit? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot ambitie om in Den Haag niet te bezuinigen op huishoudelijke verzorging? Is deze korting op het aantal uren huishoudelijke verzorging een mogelijke verklaring voor het grote aantal bezwaarschriften thuiszorg dat dit jaar bij de gemeente Den Haag is binnengekomen?

Nee In de brief van CR TSN staat: “Ook de gang naar de informatiepunten is niet voor allen weggelegd, want daar moet je aan een wildvreemde (vrijwilligers, zeer jonge stage lopers/loopsters) je hele hebben en houden blootleggen en zeker voor de oudere generatie is dat een groot bezwaar. En hoe zit het daar met de privacy?

13. Graag een reactie van het college op deze uitspraak.

Bij de ontwikkeling van de servicepunten is gestart vanuit de visie: open, toegankelijk en vrije inloop. Burgers die meer ondersteuning nodig hebben, kunnen gebruik maken van de hulp van een getrainde servicepuntmedewerker. Afhankelijk van de hulpvraag en wat voor hulp daarbij nodig is, zijn gegevens soms voor de servicepuntmedewerker zichtbaar. Voor cliënten die behoefte hebben aan privacy, zijn in de Servicepunten XL spreekkamers (een afgesloten ruimte waar hulpverlener en bezoeker een gesprek kunnen voeren) aanwezig. In de reguliere servicepunten worden meervoudige complexe hulpvragen niet besproken.

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester, mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

[1] http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/hausse-aan-bezwaarschriften-schoonmaakhulp.9479815.lynkx