Team Stadsadviseurs: Goed idee, maar wel met de stad

Onafhankelijk advies over de ontwikkeling van de stad is een goede toevoeging aan de huidige werkwijze. Het is wel super belangrijk dat het team van adviseurs ook goed contact heeft met de stad, haar inwoners en belangenorganisaties. De werkwijze van het team is nu nog niet uitgewerkt.

Daarom maakte Tim de Boer deze motie om periodiek te overleggen met belanghebbenden uit de stad. Daarmee krijgt het Team Stadadviseurs vroegtijdig inzicht in de dynamiek van de stad. Omdat ons raadslid door omstandigheden niet aanwezig kon zijn is de motie ingediend door SP-raadslid Lesley Arp ( echt supertof van haar). 

Op dit moment zijn veel plannen niet in balans met de stad. Projectontwikkelaars mogen helemaal los op hun kleine kavels en er ontbreekt een  visie op de samenhang en toekomst. Het team Stadsadviseurs kan door onafhankelijk advies en gericht vragen meedenken en meesturen.

Motie: Voeding uit de stad  

Indiener: Lesley Arp

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen De op 9 november 2023, ter bespreking van de  Evaluatie Welstandsnota Den Haag 2017 (RIS315603) en Advies kwartiermaker stadsstedenbouwer (RIS316708),

Overwegende, dat:

  • Er een team van drie Stadsadviseurs wordt aangesteld;
  • Dit team in de tussenruimte tussen stad, beleid en planvorming en planbeoordeling moet opereren;
  • Dit team door de verbinding met, en inbedding in, DSO regelmatig informatie uit de ambtelijke organisatie zal ontvangen;
  • Dit team ook vanuit het college veel informatie zal ontvangen.

Constaterende, dat:

  • In het plan de uitwerking van de werkwijze van het team is vrijgelaten zodat deze kan worden ingevuld door het team Stadsadviseurs;
  • Het (nog) onduidelijk is hoe het team Stadsadviseurs wordt gevoed uit de stad;
  • Deze voeding essentieel is zodat het team Stadsadviseurs in een vroegtijdig stadium op de hoogte is van de dynamiek in de stad;

Verzoekt het college:

Vast te leggen dat het team Stadsadviseurs minimaal twee keer per jaar een overlegmoment of werksessie organiseert met relevante belangen- en bewonersorganisaties uit de stad. En daarnaast het team aan te sporen laagdrempelige contactmomenten voor de bewoners te organiseren.

En gaat over tot de orde van de dag.
Lesley Arp                          Robin Smit

SP                                          PVDD