Dankzij een motie van de Haagse Stadspartij zijn straatmuzikanten binnenkort weer van harte welkom in de Haagse binnenstad. Tijdens de begrotingsbehandeling van 20 februari 2020 nam de gemeenteraad een motie aan, waarin het college wordt opgedragen om straatmuziek te faciliteren.

De motie is een initiatief van Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij, die het afgelopen jaar veel klachten ontving van straatmuzikanten die beboet werden. Sinds 2013 is het verboden om muziek te maken in een groot deel van de Haagse binnenstad. Peter Bos: “Het is een onzinnig verbod, want straatmuzikanten worden over het algemeen zeer gewaardeerd. Een echte binnenstad leeft en biedt meer dan alleen maar winkels en horeca.”

De herwaardering van straatmuziek volgt op het succesvolle straatfestival “The Streets of Chuck Deely”, dat afgelopen zomer voor het eerst plaatsvond in Den Haag. Peter Bos: “Tijdens dat festival hebben we kunnen ervaren dat straatmuzikanten echt iets toevoegen aan de binnenstad. Er heerste een hele goede sfeer op en rond de Grote Marktstraat, die normaal alleen maar een koopgoot is, maar nu ook een levendige plek voor cultuur was.”

Het college omarmde de motie en gaat aan de slag om met voorstellen te komen.

Motie: Straatmuzikanten weer welkom in Den Haag
Indiener: Joris Wijsmuller

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 februari 2020, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Programmabegroting 2020-2023 (RIS304372).

Constaterende, dat:

  • Het volgens artikel 2:9, lid 1 van de APV verboden is op door de Burgemeester aangewezen wegen en tijden op of aan de weg als straatartiest op te treden of muziek ten gehore te brengen;
  • De Burgemeester op 22 april 2013 het Uitvoeringsbesluit Bedelarij en Straatartiesten/Straatmuzikanten heeft genomen, waarmee o.a. een groot deel van de binnenstad is aangewezen tot gebied waarin het verboden is om op te treden als straatmuzikant;
  • The Streets of Chuck Deely-Haags Straatfestival 2019 een succes was;
    Volgens het AD Haagsche Courant cultuurwethouder Robert van Asten en collega Richard De Mos (Economische Zaken) tijdens dit festival hebben toegezegd dat zij zich gingen buigen over de terugkeer van live muziek in de Grote Marktstraat;
  • Het college in de commissievergadering van 25 september 2019 een toezegging heeft gedaan om voor het eind van het vorig jaar een commissiebrief te sturen over straatmuziek met daarin een positieve grondhouding ten aanzien van straatmuzikanten.

Overwegende dat:

  • Momenteel sprake is van willekeur waarbij de ene keer straatmuzikanten worden gedoogd, maar de andere keer worden beboet;
  • Het college nog niet met voorstellen is gekomen.

Van mening, dat:

  • Straatmuziek en straatartiesten welkom moeten worden geheten, ook in de binnenstad;

Verzoekt het college:

  • Met voorstellen te komen om straatmuziek en straatartiesten ook in de binnenstad te faciliteren, met dien verstande dat overmatige geluidsoverlast zoveel mogelijk voorkomen dient te worden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij