Stap terug bij viering Sinterklaasintocht

De Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen gesteld over de beslissing om bij de Haagse Sinterklaasintocht de traditionele zwart geschminkte Pieten te herintroduceren. Eerdere jaren werd er met gekleurde Pieten en roetveeg-Pieten gewerkt. Na de conclusies en aanbevelingen van bijvoorbeeld de rechtbank, het College voor de Rechten van de Mens en de VN-mensenrechtencommissie heeft ook de Kinderombudsman zich vorige week uitgesproken over Zwarte Piet. Zij kwam tot de conclusie dat Zwarte Piet in de huidige vorm bij kan dragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en in strijd is met het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Raadslid Fatima Faïd: “Vorig jaar hebben alle Haagse schoolbesturen, als eerste grote stad in Nederland, besloten dat Zwarte Piet veranderd moest worden. Zodat Sinterklaas een feest voor álle Haagse kinderen kan zijn. Een evenementenbureau dat beslist om de klok terug te draaien en niet mee kan met verandering heeft zijn houdbaarheidsdatum wat mij betreft ruimschoots overschreden!”

De Haagse Stadspartij wil onder andere van het college weten of de gemeente met het betrokken evenementenbureau heeft overlegd over de keus om Piet weer zwart te maken en hoe deze keuze precies tot stand is gekomen.

Het raadslid mevrouw Faïd heeft op 10 oktober 2016 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de
gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op 30 september jl. heeft de kinderombudsman een rapport gepubliceerd over Zwarte Piet waarin wordt
geconcludeerd dat de traditionele vorm van Zwarte Piet in strijd is met het Internationaal Verdrag inzake de
Rechten van het Kind. Eerder deze week verscheen in de media het bericht dat er is besloten precies deze
traditionele vorm van Zwarte Piet bij de Haagse Sinterklaas intocht te herintroduceren.

1. Is het college bekend met de bevindingen van de kinderombudsman in bovengenoemd rapport waarin zij
stelt “de huidige vorm van Zwarte Piet als onderdeel van het Sinterklaasfeest kan bijdragen aan pesten,
uitsluiting of discriminatie”. Zwarte Piet is daarmee in strijd met het Internationaal Verdrag inzake de
Rechten van het Kind”? Hoe ziet het college de keuze om “Haagse Pieten weer ‘gewoon’ gitzwart” te maken
in het licht van het rapport van de kinderombudsman?

2. In beantwoording van eerdere vragen over de rol van Zwarte Piet bij het Sinterklaasfeest uit 2013
(RIS 266587) stelde het college dat “De manier waarop de viering plaatsvindt, heeft zich door de jaren
heen ontwikkeld en zal ook ik in de toekomst meegaan met de tijdsgeest”. Is het college met mij van
mening dat het herintroduceren van traditionele Zwarte Pieten in de context van de conclusies en
aanbevelingen van onder andere de rechtbank, het College voor de Rechten van de Mens, de VNmensenrechtencommissie
en de kinderombudsman eerder een stap terug in de tijd is dan “meegaan met de
tijdsgeest”?

Ad 1 en 2
Het college is bekend met het rapport van de kinderombudsman. Als eerste en bovenal wijst het college op één
van de aanbevelingen van de kinderombudsman. Volwassenen mogen kinderen niet meetrekken in een
gepolariseerde maatschappelijke discussie. Het college roept iedereen op de discussie over Zwarte Piet niet over
de ruggen van kinderen uit te vechten. Ook bij de komende intocht staat het belang van het kind centraal. De
traditionele Sinterklaasviering is van oudsher een kinderfeest dat zich door de jaren heen ontwikkelt en ook in
de toekomst zal meegaan met de tijdgeest, zoals door het college in de beantwoording van eerdere raadsvragen
ook steeds is aangegeven. Voor wat betreft de Haagse Pieten zal de verandering die bij de afgelopen
Sinterklaasintocht is ingezet, gewoon worden doorgezet.
Dit betekent dat, net als bij de intocht van afgelopen jaar, een aanzienlijk deel van de Pieten bestaat uit
zogeheten roetveeg Pieten. Dat zijn Pieten die zwarte vegen op hun gezicht hebben omdat ze door de
schoorsteen zijn gekropen. Naast de Pieten lopen er verschillende andere personages rond in het gevolg van
Sinterklaas. De organisator sluit daarmee aan bij de eerdere verhaallijn van het landelijke Sinterklaasjournaal
en de nationale Sinterklaasintocht, waardoor de verhaallijn van de intocht op Scheveningen en in Den Haag
herkenbaar is voor de kinderen.

3. De gemeente is initiatiefnemer van de Sinterklaasintocht die door het in het krantenartikel genoemde
evenementenbureau wordt georganiseerd. Ook ontvangen zij voor het organiseren van de intocht 45.000
euro subsidie van de gemeente.
Heeft de gemeente met het evenementenbureau overlegd over de herintroductie van traditionele Zwarte
Pieten? Zo nee, waarom is er besloten om over iets dat zoveel maatschappelijke impact heeft geen overleg
te geven? Zo ja, waarom heeft het college met de herintroductie van de traditionele Zwarte Piet ingestemd
terwijl in andere beleidsstukken wordt aangegeven dat het college zich volop inzet tegen discriminatie?

Ja, er is overleg gevoerd met de organisatie van de intocht. Zie verder de beantwoording op vraag 1.

4. Werkt de gemeente naast de intocht ook op andere momenten met bovengenoemd evenementenbureau
samen? Zo ja, welke opdrachten voert dit evenementenbureau precies voor de gemeente uit en hoeveel
subsidie is hiermee gemoeid?

De gemeente verleent zowel opdrachten als subsidie aan het evenementenbureau.
Er zijn opdrachten verstrekt aan het bureau voor diverse kleinschalige en grootschalige festiviteiten zoals:
– Ontvangst Veteranendag
– Productionele ondersteuning Prinsjesdag
– Opening Grote Marktstraat
– Opening Antiek- en Boekenmarkt
– Koningsdag Leyweg
– Escampfestival
– Haagse Krachtmiddagen Segbroek
– Wijkberaad Leyenburg (DPZ)
Concreet gaat het hierbij om het verrichten van facilitaire diensten, zoals op- en afbouw, levering meubilair,
personeel, aankleding, catering, techniek, entertainment en projectbegeleiding.
Het evenementenbureau ontvangt alleen voor het organiseren van de Sinterklaasintocht een subsidie van
€ 45.000,00.

5. Is het college voornemens om voor de intocht van volgend jaar een ander evenementenbureau in de arm te
nemen dat wél de intentie heeft om van het Sinterklaasfeest een feest voor alle kinderen te maken? Zo nee,
waarom niet?

Nee. Juist deze organisator heeft in de afgelopen jaren blijk gegeven in staat te zijn om van de Haagse
Sinterklaasintocht ieder jaar weer een groot feest te maken voor alle kinderen en hun ouders, ondanks de
voortdurende, vaak polariserende discussie rond Zwarte Piet. De organisator heeft daarbij alle steun van het
college.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen