Aanvullende vragen overlast Herderslaan

Om meer duidelijkheid te krijgen over de achtergronden en oorzaken, heeft raadslid Fatima Faid aanvullende vragen gesteld over de overlast van stenen gooiende jongeren in de Herderslaan, Schilderswijk. Hieronder de vragen die zij aan het college hierover heeft gesteld en hun antwoord:

Het raadslid mevrouw Faid heeft op 3 oktober een brief met daarin negen vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het regelement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
Een aantal bewoners van de Herderslaan (Schilderswijk) heeft geklaagd over een groep stenen gooiende jongeren.

1. Is het college bekend met het feit dat een aantal bewoners van de Herderslaan zeer ontevreden is met de manier waarop de herinrichting vorig jaar door de gemeente is aangepakt? Zo nee, waarom niet?

Ja, een aantal bewoners hebben hun ongenoegen kenbaar gemaakt.

2. Is het college bekend met pogingen van omwonenden vorige jaar om van de hangplek een collectieve buurttuin te maken (met deuren vanuit de achtertuinen naar het terrein en sleutelbeheer door de bewoners)? Zo nee, waarom niet?

Ja. Bij de herinrichting zijn de omwonenden van meet af aan betrokken. Een deel van het terrein, ter hoogte van de woningen Houtzagerssingel, is nu ingericht en beschikbaar als buurttuin. Uitgangspunt is dat de bewoners van de Herderslaan ook kunnen deelnemen aan deze buurttuin. Een aantal bewoners van de Herderslaan heeft aangegeven een deur vanuit hun achtertuin naar het terrein van de Houtzagerij te willen realiseren. Zodoende kan de betrokkenheid van deze bewoners bij het terrein worden vergroot. De bewoners van de Houtzagerssingel en sporthal de Houtzagerij voeren nu al het sleutelbeheer van het terrein.

3. Is het college bekend met een enquête die ten behoeve van de herinrichting is gehouden? Zo nee, waarom niet?

Ja.

4. Zo ja, wat was de uitkomst van deze enquête en waarom zijn de wensen (collectieve binnentuin) van deze bewoners niet meegenomen in de planvorming van de herinrichting ?

De enquête ging niet over het realiseren van een collectieve binnentuin op het terrein van de Houtzagerij. Het straatcomité Herderslaan heeft een enquête gehouden onder de bewoners van 40 woningen van de Herderslaan die met hun achtertuin grenzen aan het terrein van de Houtzagerij. De enquête richtte zich op de muur die de tuinen van het terrein van de Houtzagerij scheidt. Van de 40 huishoudens hebben er 31 deelgenomen aan de enquête. Uit de enquête bleek dat 14 huishoudens enkel prikkeldraad op de schutting willen, 17 bewoners willen een verhoging van de muur, 14 huishoudens willen dubbel prikkeldraad op de muur en 15 huishoudens willen een deur in de muur vanaf hun tuin naar het terrein van de Houtzagerij.

5. Hoe is het proces van de planvorming verlopen, hoe is het resultaat tot stand gekomen en wat is de invloed van de verschillende groepen bewoners hierop geweest? Graag gedetailleerde informatie hierover.

Begin 2014 is een klankbordgroep opgericht om te spreken over de invulling van het terrein. De wens was een openbaar toegankelijke en aantrekkelijke groenstrook te realiseren met ruimte voor sport en spel. De betrokkenheid van bewoners bij de inrichting en het beheer van het
terrein was een uitgangspunt.
Op 29 oktober 2014 is het eerste ontwerp gepresenteerd en besproken tijdens een bewonersavond. Het aangepaste ontwerp is 3 december 2014 gepresenteerd en besproken met de bewoners. Bij de bewoners was draagvlak voor de voorgestelde inrichting van het terrein. De discussie richtte zich
tijdens deze bijeenkomst op veiligheid in relatie tot de muur. Vanuit de bewoners van de Houtzagerssingel, die op het terrein wonen, was vooral behoefte aan een overzichtelijk en afsluitbaar terrein en wilden zij geen zitmogelijkheden voor hun woningen uit vrees voor overlast. Beiden zijn gerealiseerd. Vanuit de bewoners van de Herderslaan kwam de vraag naar extra maatregelen tegen het overklimmen van de muur en het maken van deuren in de muur. Hierop heeft het Straatcomité Herderslaan in december 2014 een enquête onder een deel van de bewoners gehouden (zie vraag 4). Het definitieve ontwerp is 23 juni 2015 gepresenteerd en de uitvoering van de werkzaamheden startte eind 2015. Momenteel wordt met bewoners gesproken over de restpunten van de herinrichting, zoals aanvullende maatregelen tegen het overklimmen. Zodra deze zijn opgelost wordt het gesprek aangegaan over het gebruik en beheer van het terrein. De wens voor het realiseren van particuliere deuren in de gemeentelijke muur, blijkt juridisch gecompliceerd en is daarom losgekoppeld van de herinrichting van het terrein. Dit wordt meegenomen bij het gesprek over gebruik en beheer door bewoners.

6. Wat waren de overwegingen om voor het huidige ontwerp te kiezen in plaats van het door bewoners geopperde idee om in eigen beheer een collectieve binnentuin aan te leggen?

Het ontwerp voor het binnenterrein, met ruimte voor eigen invulling en beheer door bewoners is gemaakt samen met de bewoners. Er was onder de bewoners geen draagvlak om het gehele terrein in eigen beheer te nemen.

7. Was de mogelijke overlast die de jongeren veroorzaken niet te voorzien geweest? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier is dit betrokken bij de herinrichting?

Dit is onderdeel van het proces geweest. Zie ook vraag 5.

8. Kan het college aangeven wat de herinrichting van deze plek heeft gekost? En hoeveel is/wordt uitgegeven aan handhaving?

De herinrichting van het terrein heeft ca. € 791.000,00 gekost. Handhavingskosten zijn niet toe te rekenen.

9. Op welke manier gaat de gemeente, behalve handhaven, samen met omwonenden zorgen voor een structurele oplossing van de problemen met de overlastgevende jongeren?

De gemeente is inmiddels in gesprek met bewoners van de Houtzagerssingel en bewoners van de Herderslaan over een aantal restpunten van de herinrichting. Met alle betrokkenen wordt zodra deze punten zijn opgelost, gesproken over het vernieuwen van het beheerconvenant. Hierin wordt het
gebruik en beheer van het terrein verder uitgewerkt. Hierbij worden ook afspraken gemaakt over het aanpakken van jongerenoverlast.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Reageer

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.