De bewoners van Serviceflat Haghesteyn zijn boos op eigenaar Staedion. Grote leegstand en geen onderhoud.

Update: Staedion komt in actie en gaat de leegstand en het onderhoud aanpakken. Dit blijkt uit de beantwoording van de vragen van de Haagse Stadspartij.

 

Gemeente Den Haag

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller

Den Haag, 9 februari 2010

Het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 4 januari 2010 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Ingevolge het bepaalde in artikel 38, van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, antwoorden wij als volgt.

Bij de bewoners van Serviceflat Haghesteyn bestaat onvrede over de handelswijze van de eigenaar. Hierover heb ik de volgende vragen:

1. Serviceflat Haghesteyn is gelegen aan de Waldeck Pyrmontkade 800 en bestaat uit 62 huurflats voor oudere bewoners. Is het juist dat Serviceflat Haghesteyn sinds 2007 in het bezit is van Staedion?

Ja, het klopt dat Staedion in 2007 Serviceflat Haghesteyn (bestaande uit 56 vrije sector appartementen) heeft overgenomen.

2. De huidige bewoners klagen dat bijna 2/3e van de serviceflats al langere tijd leeg staat en geen onderhoud wordt gepleegd. Is dit juist? Zo, ja waarom? En zo nee, waarom niet?

Ja, dat is juist. Wij hebben deze vraag voorgelegd aan Staedion. Op dit moment zijn 21 van de 56 appartementen verhuurd (leegstand 62,5%). Bij de aankoop van Haghesteyn door Staedion kampte het complex overigens ook al met leegstand. In dit segment van vrije sector huurappartementen is, gezien de huidige economische situatie, over de gehele linie sprake van een toename van leegstand. Staedion geeft echter aan dat zij de huidige leegstand niet alleen wil toekennen aan de algemene economische tendens, de staat van onderhoud draagt volgens hen eveneens bij aan deze leegstand. Staedion geeft aan dat het beheer van Haghesteyn sinds de overname in handen is gebleven van dezelfde partij (Stichting Dienstverlening Serviceflats) en op hetzelfde niveau uitgevoerd als voor de overname. Dat blijkt niet de gewenste kwaliteit met zich mee te brengen. Staedion erkent dat de situatie noodzaakt tot extra onderhoud.

Het achterstallig onderhoud is inmiddels in kaart gebracht (schilderwerk, vervanging collectieve CV, vervanging kozijnen, herstel gevel). Het dagelijks en mutatieonderhoud wordt overgenomen door de eigen onderhoudsdienst van Staedion. Er wordt extra geld beschikbaar gesteld om op korte termijn enkele gebreken weg te werken. Voor groot onderhoud wordt momenteel een plan ontwikkeld. Staedion denkt door uitvoering van onderhoud de leegstand drastisch te kunnen beperken.

3. Is het college bereid om Staedion aan te sporen om de klachten van bewoners serieus te nemen? Zo nee, waarom niet?

Nee, gezien de bovenstaande reactie van Staedion is het niet noodzakelijk om Staedion aan te sporen. Uit de reactie van Staedion blijkt dat zij de problemen onderkent en serieus werkt aan verbetering van het complex en de vermindering van de leegstand. Wij gaan er vanuit dat binnen afzienbare termijn verbeteringen zichtbaar zullen worden.

4. Is het college bereid om Staedion aan te spreken om de leegstand zo snel mogelijk aan te pakken? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 3.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen