Spuiforum is splijtzwam

Met de kleinst mogelijke meerderheid (23-21) besloot de gemeenteraad op 18 juli om 181 miljoen euro vrij te geven voor de theaterplannen op het Spuiplein. Een motie van de Haagse Stadspartij om te stoppen met het Spuiforum werd met dezelfde minieme meerderheid verworpen.

 

Het betoog van fractievoorzitter Joris Wijsmuller:

“Na alle inspraak hoef ik het eigenlijk niet meer te zeggen, maar toch: 181 miljoen voor een cultuurgebouw in crisistijd terwijl fors bezuinigd wordt op cultuur, bibliotheken, club- buurthuizen en sociale voorzieningen is niet uit te leggen. Het Spuiforum is een megalomaan plan voor een peperduur icoon bedoeld om de stad internationaal op de kaart te zetten. Het op elkaar stapelen van 3 zalen die akoestisch subliem moeten zijn is nog nergens ter wereld vertoond omdat dit veel te problematisch en veel te duur is. Niemand gelooft dat de kosten van Spuiforum (in eerste instantie begroot op 257 mljn.) binnen het budget van 181 miljoen kunnen blijven. Driekwart van de Hagenaars is tegen, de hele oppositie is tegen, de achterban van de PvdA en delen van D66 zijn tegen, leden van collegefracties worstelen met het besluit, 1 raadslid is al uit PvdA-fractie gestapt, directeuren van de instellingen nemen ontslag, het personeel van het KC en de Philipszaal mort… Het Spuiforum is voor alle Hagenaars, roept het college, maar in werkelijkheid blijkt het een splijtzwam!

Het alternatieve plan Dooievaar is totaal anders: het heeft draagvlak, het is een reële studie naar de mogelijkheden van hergebruik van de huidige theaters, hergebruik van het ministerie van Justitie en hergebruik van het Spuiplein. Geen plan met opgeblazen internationale ambities, maar een plan dat uitgaat van de menselijke maat, gericht is op betere huisvesting voor de instellingen en het Spuiplein aantrekkelijker wil maken.

Terwijl het Spuiforum steeds groter en hoger wordt en zowel plein als omgeving opslokt, staat het plan Dooievaar met beide benen op de grond met respect voor het Spuiplein en de Nieuwe Kerk. Het zijn kortom twee totaal verschillende plannen.

Dat het Dooievaar-plan nu eindelijk een kans krijgt van het college lijkt mooi, maar dan moet het ook echt een eerlijke kans krijgen. Met het voorstel wat nu voor ligt probeert de coalitie het vege lijf te redden door in ieder geval het Spuiforum in de lucht te houden. Het is een schizofreen besluit: een krediet vrijgeven van 181 miljoen gebaseerd op het Spuiforum, tegelijkertijd doorgaan met het bestemmingsplan voor het Spuiforum en de voorbereiding van tijdelijke huisvesting op Scheveningen laten doorlopen, maar daarnaast in slechts twee maanden tijd ook snel het plan Dooievaar uitwerken en onderzoeken… Dat is ongeloofwaardig.

De leden van de PvdA begrijpen dit goed en hebben dat bekrachtigd in een aangenomen motie. Voorzitter, ik stel voor dat het college haar ongeloofwaardige, tegenstrijdige, multi-interpretabele en onnodige voorstel intrekt. In plaats daarvan dien ik de meest verstrekkende motie van de PvdA-leden in, want het lijkt mij goed als de raad zich hier ook over uitspreekt:

Motie Geen Spuiforum

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 18 juli 2013 ter bespreking van het gewijzigd raadsvoorstel kredietaanvraag Spuiforum;

Overwegende dat:
– inmiddels duidelijk is geworden dat Den Haag geen culturele hoofdstad wordt;
– het coalitieakkoord niet verder bindt dan dat het college eind 2010 een voorstel aan de gemeenteraad aanbiedt;
– de economische situatie na het vaststellen van verkiezingsprogramma’s en het coalitieakkoord aanmerkelijk is verslechterd;
– uit het raadsvoorstel nu al blijkt dat de totale realisatiekosten voor het Spuiforum hoger zullen zijn dan 181,1 miljoen;
– door in te stemmen met deze investering in de huidige tijd van bezuinigingen de kloof met de bewoners wordt vergroot;

Spreekt uit het voorstel Spuiforum en de daarbij behorende kredietaanvraag voor het Spuiforum af te wijzen;

Verzoekt het college te zoeken naar een oplossing die meer recht doet aan de huidige maatschappelijke situatie;

en gaat over tot de orde van de dag.

Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij
Ingrid Gyömörei, SP
Inge Vianen, GroenLinks
Richard de Mos, Groep de Mos

Dames en heren, u zult een keuze moeten maken. Een keuze die u in deze tijd aan uw achterban en aan de stad goed moet kunnen uitleggen. Een besluit voor een krediet van 181 miljoen voor welk gebouw dan ook is in deze tijd is een volstrekt onverantwoorde keuze! Die 181 miljoen is gebaseerd en bedoeld voor het plan Spuiforum, en dat wil de stad niet.

Bij het debat over het tijdelijk theater op Scheveningen heb ik gesteld dat 4 jaar of langer niet tijdelijk is. 4 jaar omvat een volledige kunstenplanperiode, en dat is voor instellingen als het Residentie Orkest (RO) en het Nederlands Dans Theater (NDT) een wezenlijke periode waarin het verschil tussen stoppen of doorgaan gemaakt wordt. Vier jaar is een hele generatie topdansers. Beide instellingen vier jaar lang uit het centrum verbannen naar een voormalig industriegebied in een uithoek zonder OV, is een onverantwoord groot risico voor deze instellingen. Juist ook op dit punt is het plan Dooievaar wezenlijk anders en beter! Niet het gebouw, maar instellingen als RO en NDT zetten de stad internationaal op de kaart. Alleen daarom al moeten wij kiezen voor plan Dooivaar, zodat zij in het centrum kunnen blijven! Nu het NDT vanavond onomwonden heeft aangegeven dat het Norfolkterrein voor hun onacceptabel is, ben ik benieuwd hoe het college daar mee om gaat. Want dit heeft absoluut consequenties voor het voorliggende voorstel. Er is veel meer te zeggen over de culturele risico’s van het Spuiforum onder verantwoordelijkheid van een op alle fronten falende wethouder Cultuur. Of kan ik beter zeggen: wethouder Cultuurafbraak?

Ik wil mijn betoog afsluiten met nog een aantal vragen:
– Hoeveel is tot nu toe uitgegeven aan het Voorlopig Ontwerp inclusief adviesbureaus en communicatie?
– Hoe vrij is de gemeente nog na de aanbestedingen om de koers nog te wijzigen?
– Het alternatief zal door Neutelings Riedijk worden uitgewerkt. Is Neutelings onbevooroordeeld, en heeft zij niet een groter zakelijk belang bij plan Spuiforum? Zijn zij ervaren op het gebied van renovatie? Staat het aanbestedingsrecht toe dat alleen Neutelings een hergebruik-ontwerp gaat maken?
– Is er committent bij de instellingen om mee te werken aan het alternatief?
– Op welke wijze wordt ProperStok bij het alternatief betrokken?
– Kan het ontwerp-bestemmingsplan Spuikwartier nog dusdanig worden aangepast dat een renovatie-variant mogelijk wordt?
– Kan de gemeentelijke communicatie-strategie m.b.t. het Spuiforum (maquette in atrium, displays op Philipszaal, Spuiforum Google-adds, promotie op gemeentelijke website etc) worden aangepast aan de gewijzigde besluitvorming, met gelijkwaardige aandacht voor alternatief?
– En wat is eigenlijk volgens het college een werkbare meerderheid? ”

De motie werd met de kleinst mogelijke meerderheid van 23 tegen 21 verworpen. Ook het aangenomen raadsvoorstel kende dezelfde stemverhouding. Op de vraag wat volgens het college een werkbare meerderheid is, antwoordde machtspoliticus Norder dat een verschil van 1 stem voor hem genoeg is. Genoeg om een besluit van 181 mijloen met enorme impact op de stad door te zetten, lang leve de democratie…

Directeur Nederlands Dans Theater neemt ontslag
(Den Haag Centraal, 18 jul 2013)

Robert van Leer, directeur van het Nederlands Dans Theater, stapt op.
De reden van zijn vertrek, nauwelijks twee jaar na zijn aantreden, is
van persoonlijke aard, meldt het gezelschap. Volgens ingewijden voelt
Van Leer niets voor het Spuiforum.

Door Annerieke Simeone

Het Nederlands Dans Theater (NDT) krijgt opnieuw een klap te verwerken:
zakelijk directeur Robert van Leer (1963) vertrekt. Begin mei maakte de
beroemde choreograaf Jiri Kylian bekend dat het dansgezelschap, waar hij
decennia aan verbonden was, per september 2014 geen van zijn balletten
meer mag opvoeren. En nu, twee maanden later, dient zich dus een ander
probleem aan. Nog geen twee jaar hield Van Leer het vol. De reden is een
groot vraagteken. Afgezien van een bevestiging van zijn vertrek, hult
het NDT zich net als bij het nieuws over Kylian in stilzwijgen. De enige
reactie die het gezelschap geeft, is dat zijn vertrek van persoonlijke
aard is. Henk Scholten, directeur van het Lucent Danstheater en de Dr
Anton Philipszaal, was al een tijdje op de hoogte van Van Leers besluit.
“Tijdens een vergadering met twee wethouders en vier directeuren,
kondigde hij zijn vertrek aan”. Volgens Scholten vroeg niemand van de
aanwezigen naar de reden. “Ach ja, het is al zo’n spannende tijd. Het
enige dat hij zei was: Twee jaar Den Haag was een bijzondere ervaring.
Ik ga weer terug naar Londen”. Drie andere collega ’s van Van Leer
reageren anoniem op zijn vertrek. Meermalen valt daarbij het woord
Spuiforum. Onder oud-directeur Jet de Ranitz heeft het NDT zich erg hard
gemaakt voor het nieuwe cultuurpaleis, maar opvolger Van Leer keek daar
anders tegenaan. “Hij zat niet op die erfenis te wachten”, zegt de één.
“Hij zou zich onder druk gezet hebben gevoeld door de Raad van Toezicht
om de huurovereenkomst te tekenen”, zegt een andere bron. Hoe het ook
zij, nu de populariteit voor het Spuiforum steeds verder slinkt, komen
deze uitspraken op een uiterst pijnlijk moment. Als de geluiden kloppen,
keert zelfs een van de toekomstige huurders zich tegen het project. Van
Paal Lightfoot, de artistiek directeur van het NDT, is ook al genoegzaam
bekend dat hij alles behalve blij met het Spuiforum is.

Veranderingen
Maar er is volgens collega’s meer aan de hand. Van Leer, die werkzaam
was bij onder meer het befaamde Lincoln Center for the Performing Arts
in New York en The Barbican Centre in Londen, maakte een moeilijke start
bij het NDT. Een week nadat hij zijn nieuwe baan aannam, presenteerde
Halbe Zijlstra de nota ‘Meer dan kwaliteit’, waarmee hij zijn
grootschalige bezuinigingsoperatie in gang zette. Bang voor de uitdaging
was Van Leer niet: “Ik ben iemand die met veranderingen kan omgaan. Ik
voel me daarbij op mijn gemak”, was zijn reactie. Hij gaf de minister
zelfs deels gelijk: de kunstinstellingen zouden ondernemender moeten
zijn. Maar kritiek had hij had ook op Zijlstra’s bezuinigingen.
Afgelopen mei zei hij nog in een interview op BNR radio: “De overgang
van subsidie naar een ander.model heeft tijd, zorg en aandacht nodig”.
Zelf zag hij heil in een ondersteuningsfonds. “Naast inkomsten uit
kaartverkoop, sponsoring en subsidies is het ook belangrijk om kapitaal
te hebben. In de VS bijvoorbeeld is het heel normaal om soms zelfs
miljarden op de bank te hebben. Het rendement vormt een belangrijke
inkomstenbron”. Van Leer sprak met het ministerie van Cultuur, dat op
zich voor het plan was, maar geen oplossing bood. Aan die houding scheen
Van Leer zich te ergeren. “In Nederland past het nu nog niet om
dergelijk kapitaal te hebben, het rijmt niet met het subsidiestelsel”,
liet hij weten.

Spuiforum: theater of grafmonument?
(Den Haag Centraal, 18 jul 2013)

Door Casper Postmaa

Het was alsof oude tijden herleven, Adri Duivesteijn bepleit in AD
Haagsche Courant de bouw van een enorm bouwwerk aan het Spui en in een
PvdA-vergadering zien we Gerard van Otterloo tegenstemmen. Zo ging het
inderdaad in de jaren tachtig, toen beide heren wethouder waren en het
stadhuis inzet was van de twist binnen de PvdA, nu is het Spuiforum de
klip waarop de partij is vastgelopen. Het is moeilijk te voorspellen hoe
het afloopt, maar het is een illusie te denken dat de wethouders die het
plan voor het supertheater dragen, Mamix Norder (PvdA) en Marjolein de
Jong (D66), met een paar Byzantijnse listigheden het Spuiforum (‘we
regelen nu vast het geld, dat gebouw komt later wel’) definitief weten
veiligstellen. Of het Spuiforum nu doorgaat of niet, na de verkiezingen
zal het politieke lawaai over het cultuurpaleis gewoon doorgaan. Want
tenzij er een wonder gebeurt, zal woensdag 5 maart 2014 voor de
sociaal-democraten een dag des oordeels zijn: historisch lage peilingen
(denk aan een halvering), plus de dreiging van de weer opgebloeide PVV
(die alleen in Venlo met Den Haag meedoet), en mogelijke een nieuwe
ouderenpartij. Na de verkiezingen zal er in de raad waarschijnlijk in de
verste verte geen meerderheid zijn die verder wil met het Spuiforum. Een
partij die ook weinig in een cultuurcluster naast het stadhuis ziet, is
het personeel van het Koninklijk Conservatorium. Dat blijkt uit
gesprekken die De Telegraaf heeft gevoerd. Medewerkers van het
conservatorium constateren dat ze er behoorlijk op achteruit gaan in het
Spuiforum. Voor colleges moet bijvoorbeeld worden uitgeweken naar het
Filmhuis. Het huidige conservatorium is er volgens het personeel niet zo
slecht aan toe als wordt beweerd. Er is vooral sprake van achterstallig
onderhoud. Volgens een docent zit daar een strategie achter. “Geen
onderhoud, om het erger te doen lijken”.

Gerommel
Aan de PvdA gaat dit soort gerommel in de marge voorbij. Het Spuiforum
moet koste wat kost doorgaan, dat de partijleden er anders over denken
is hooguit een vervelende complicatie, geen gedeeld gevoel. Dat de
stemming op de PvdA-ledenvergadering, zoals senator Duivesteijn het in
de krant verwoordde, ‘zo’n beetje fifty-fïfty uitviel’ en dat het ‘bij
een iets andere opkomst andersom had kunnen zijn’ is een buitengewoon
curieus standpunt voor een democraat. Voor degenen die niet dagelijks
het rode wespennest in en uit vliegen, de stemmingen over de
anti-Spuiform moties verliepen als volgt: de meest verstrekkende ‘Geen
Spuiforum’ werd aangenomen met 66 tegen 53 (hoe zo fifty-fifty?), de
motie die een volwaardige vergelijking van het Spuiforum en renovatie
van de oudbouw voorstaat, scoorde 78 voor 43 tegen, de oproep om de
discussie over het Spuiforum uit te stellen totdat er een voorlopig
ontwerp van het Spuiforum is en de gemeente zijn cijferwerk op orde
heeft, oogstte 72 voor 46 tegen, en de motie om het Koninklijk
Conservatorium niet naar het Spui te laten verhuizen werd binnengehaald
met 69 tegen 55. Het lijkt erop dat de leden van de PvdA beter weten wat
er onder de burgers van de stad leeft dan de gemeenteraadsfractie. Of
misschien zijn de leden wel de burgers, in elk geval weten zij zich
gesteund door de uitslag van het onderzoek dat RTV West en Eén Vandaag
deze week hebben gehouden: 75 procent van de Hagenaars is tegen het
Spuiforum, slechts 19 procent voor. Nogmaals, er is een wonder nodig om
de PvdA de komende verkiezingen op de rails te houden, en zolang we
Norder niet over het water van de Hofvijver hebben zien lopen is het
niet zinvol daarin te geloven. De campagne dreigt voor de PvdA een
ontluisterende tournee te worden: afscheid van de kiezer.

Uitstel (Column Marcel Verreck over Spuiforum)
(Den Haag Centraal, 18 jul 2013)

Het debat over het Spuiforum op Radio West was een mooi initiatief,
maar zo veelstemmig als een volière. De sprekers, de twee dappere
wethouders incluis, hadden nauwelijks ruimte voor meer dan een oneliner.
Er was veel aandacht voor het meetetterende en -twitterende publiek.
Alles in een Christopher Froome-achtig tempo, zodat de tijd vloog. Maar
toen het stof was opgetrokken, vroeg ik mij af wat we wijzer waren
geworden. Mijn rol bestond uit het columnistisch samenvatten van het
debat. Ook ik raakte uiteraard in tijdnood, vandaar dat ik hier graag
mijn bevindingen op een wat minder elliptische en opgewonden wijze wil
ordenen. Kan er in fundamentele debatten als over het Spuiforum
misschien wat minder aandacht worden besteed aan de politieke
dagkoersen, de Maurice de Honddemocratie (vandaag is 75% is tegen!) en
het institutionele simplisme en negativisme op de sociale media? Is het
pure angst voor de eigen ondergang dat de zogeheten oude media het vaak
hersenloze gebrul op Twitter en Facebook omhelzen? Natuurlijk leveren
deze media regelmatig ter zake doende en zelfs grappige momenten op,
maar de bijbehorende kernachtigheid impliceert tegelijk de beperking
ervan. Zo simpel ligt het allemaal niet met dit Spuiforum. Ik ben erg
voor mensen die lef hebben en waanzinnige ondernemingen starten: zonder
hen zou de wereld er anders uit zien en zouden een hoop mensen niet eens
geboren zijn. Maar Columbus ging ook niet in een roeiboot de oceaan op:
zo’n missie moet een kans van slagen hebben. Bovendien zijn de golven
veel hoger, dan toen het plan werd gemaakt. Zijn Hagenaars soms te
bescheten voor zo’n groots project werd aan wethouder Marjolein de Jong
gevraagd. Hagenaars zijn bescheiden, meende de sympathieke Rotterdamse.
Dat leek mij een nieuwtje. Dan zijn we – dankzij de meeuwenepidemie –
nog eerder bescheten. Men fluistert dat Marnix Norder zijn eigen erectie
in beton en staal wil zien verrijzen. Als die de vorm van het Spuiforum
heeft, moet hij naar de dokter. Hij ziet het Spuiforum zelf als een
bruisend hart. Wishful thinking met een lange geschiedenis. Den Haag
gaat alleen bruisen als er meer studenten komen. Zorg eerder dat indie Haagse
wereldjes emancipatoire voorzieningen als theaters en
bibliotheken op peil blijven. De PVV-meneer van dienst haalde Louis
Couperus aan. Actueler dan hij zelf vermoedde: deze oerhagenaar leefde
permanent boven zijn stand. Mijn advies: uitstel van beslissing. En
anders moet het Spuiforum er komen… in Madurodam!

`Dit is niet te verdedigen’
(AD/Haagsche Courant, 18 jul 2013)

Of het het college lukt om vanavond een gewijzigd voorstel
over het Spuiforum door de gemeenteraad te loodsen, is maar zeer de
vraag. Collegepartij PvdA heeft niet alle kikkers meer in de kruiwagen
en de kans bestaat dat de stemmen staken. Raadslid Mustafa Okcuoglu is
een van de tegenstemmers. Hij stapte zelfs uit de PvdA-fractie.

,,Bij het investeren in het sociale – zoals het welzijnswerk en de
bibliotheken – en het investeren in stenen zijn we in deze stad én zeker
ook in de PvdA het evenwicht kwijtgeraakt,” zegt Mustafa Okcuoglu de
dag nadat hij gefrustreerd uit de Haagse PvdA-fractie vertrok. Hij was
bezig aan zijn tweede periode als raadslid.

,,Dus toen ik Jos de Jong dinsdagavond in de commissievergadering
hoorde zeggen dat de PvdA deze week wil instemmen met het verstrekken
van 181 miljoen voor een nieuw onderkomen voor de cultuurinstellingen,
was dat de druppel die bij mij de emmer deed overlopen. Dit kan ik niet
verdedigen.”

De Hagenaar van Turks-Koerdische komaf benadrukt dat hij niet met de
hakken in het zand tegen een cultuurpaleis is. In november stemde hij
voor het Spuiforum, maar de afgelopen maanden werd hij steeds somberder
over de gang van zaken. ,,Waarom moet het nu?! In deze crisis?! Ik werk
in het onderwijs en zie kinderen zonder ontbijt op school komen. Uit
geldgebrek. Bij de Voedselbank worden de rijen langer; dan kan ik het
niet over mijn hart verkrijgen om voor te stemmen. Ik ben er ook van
overtuigd dat de oude zalen het nog wel een paar jaar volhouden.”

Hij claimt dat het zo vlot beschikbaar stellen van het krediet nìet was
afgesproken binnen zijn fractie. ,,We zouden het renovatieplan van
Dooievaar+ goed bekijken. Ten tweede zouden we pas na de zomer beslissen
welke van de twee varianten het moet gaan worden. Toen Jos toch begon
over de miljoenen, heb ik gemaild dat ik eruit stapte. Met pijn in het
hart.”

Fractieleider Jeltje van Nieuwenhoven liet gisteren een korte reactie
op het vertrek van Okcuoglu op de partijsite plaatsen. Zij betreurt zijn
stap. Mustafa Okcuoglu heeft ondertussen aan de griffie gevraagd of hij
vanavond uit de buurt van de PvdA-fractie in een raadsfauteuil kan
plaatsnemen. ,,Voorlopig ga ik verder als Groep Okcuoglu. Na de zomer
kan het zijn dat ik me aansluit bij een andere partij.” Hij wil niet
zeggen met welke politieke club hij mogelijk de voordeur gaat delen.

Rekenaars menen ondertussen dat het er vanavond in de raadsvergadering
(aanvang 18.00 uur) om gaat spannen. Binnen de PvdA is en blijft Gerard
Verspuij tegen een miljoeneninvestering in een cultuurcomplex. Maar er
zouden meer fractiegenoten twijfelen over het raadsvoorstel. Contact
opnemen met hen bleek deze week niet mogelijk. PvdA’er Saskia Mulder is
wegens gezondheidsproblemen al tijden uitgeschakeld. Zij meldde deze
krant gisteren dat ze er vanavond niet bij is.

Inmiddels heeft ook CDA-raadslid Mitra Rambaran laten weten te
twijfelen. Zij overweegt vanavond tegen het voorstel te stemmen. In
november stemden 25 van de 26 coalitieraadsleden voor het Spuiforum. Nu
zou die meerderheid zijn geslonken tot twee stemmen verschil. Als één
van de twijfelaars `overstapt’, staken de stemmen en moet het voorstel
in de eerstvolgende raad van 19 september weer in stemming worden
gebracht.

`Dooievaar maakt echt een eerlijke kans’
AD/Haagsche Courant, 18 jul 2013

DEN HAAG Een groot team van deskundigen gaat de komende weken het
alternatieve renovatieplan voor het Spuiforum tot op hoog niveau
doorrekenen en onderzoeken. ,,We steken er ongeveer twee ton in, zegt
wethouder Marnix Norder. ,,Van installatietechnicus, tot rekenaar en
architecten; allemaal gaan ze ermee aan de slag.”

Gistermiddag rondde het stadsbestuur het nieuwe raadsvoorstel af,
waarover vanavond besloten moet worden. Opvallend is dat in dit voorstel
letterlijk een streep door het woord Spuiforum is gehaald. Het krediet
van maximaal 181 miljoen euro geldt nu voor de realisatie van een
gezamenlijke huisvesting van Residentie Orkest, Nederlands Dans Theater
en het Koninklijk Conservatorium. Norder: ,,Hiermee geven we aan dat het
renovatieplan van Dooievaar echt een eerlijke kans krijgt. Ik hoop dat
de mensen van Dooievaar+ uit hun schuttersputjes komen en meedoen aan de
uitwerking van hun eigen idee.”

De wethouder hoopt ook dat het nieuwe voorstel de stad weer `een beetje
weet te binden’. ,,Minus de PVV willen alle politieke partijen in deze
stad investeren in de onderkomens van de cultuurinstellingen.”

Den Haag kijkt ook naar alternatief voor Spuiforum
(de Volkskrant, 19 jul 2013)

Van onze verslaggever
Bart Dirks

DEN HAAG In de Haagse gemeenteraad tekende zich donderdagavond een
meerderheid af voor een kredietaanvraag voor het Spuiforum,het 181
miljoen euro kostende cultuurpaleis. Maar er komt ook een onderzoek naar
het ‘plan-Dooievaar’: een goedkopere variant om de huidige dans- en
muziekzaal te renoveren. Alleen met dat compromis viel er gisteravond
een volgende stap te zetten in het al sinds 2009 slepende dossier. Het
Spuiforum moet in de plaats komen komen van de Dr. Anton Philipszaal
(van het Residentie Orkest) en het Lucent Danstheater (van het
Nederlands Danstheater). Ook het Koninklijk Conservatorium zou er vanaf
20l8 onderdak moeten krijgen.
Het college van burgemeester en wethouders had eigenlijk alleen over
het Spuiforum willen stemmen, maar het plan ligt gevoelig in de stad
omdat er op andere gebieden fors wordt bezuinigd. Volgens een peiling
van Een-Vandaag en OmroepWest is 75 procent van de Hagenaars tegen.
Met name bij coalitiepartij PvdA roert de achterban zich. Er is verzet
tegen het ‘prestigeproject’ van de eigen wethouder Marnix Norder
(Stadsontwikkeling): de critici eisten ook een eerlijke kans voor het
alternatieve plan van de werkgroep-Dooievaar. Dat collectief van Haagse
architecten wil de bestaande theaters uit 1987 opknappen en het lege
ministerie van Justitie verbouwen voor het conservatorium.
‘Het is pijnlijk duidelijk geworden dat er iets schort aan het
draagvlak in de stad’, erkende PvdA-raadslid Jos de Jong. ‘Dat begint
toch echt wel zorgwekkend te worden.’ PvdA-raadslid Mustafa Okcuoglu
stapte eerder deze week uit de fractie vanwege onvrede over de gang van
zaken. ‘Ik ben op zich niet tegen het Spuiforum, maar wel in een tijd
dat de rijen bij de voedselbank alleen maar langer worden.’
Oppositiepartijen GroenLinks, SP en de Haagse Stadspartij blijven
kritisch. ‘Het voorstel dat er nu ligt, is een wassen neus, een
schaamlap om de leden van de PvdA stil te houden’, aldus SP-raadslid
Ingrid Gyomorei. Volgens Inge Vianen (GroenLinks) krijgt het
alternatieve plan geen eerlijke kans. ‘En intussen doet het college
luchtig over een exploitatietekort van 9 ton per jaar voor het
Spuiforum.’
D66 blijft warm voorstander van het Spuiforum. De coalitiepartij heeft
juist bezwaren tegen het alternatieve plan. ‘De huidige theaters
verkeren in een slechte staat’, zegt D66-raadslid Martijn Bordewijk. ‘Ze
voldoen niet meer aan de wensen en eisen van de gebruikers. Er moet dus
hoe dan ook worden geinvesteerd. Het alternatief van Dooievaar kost ook
130-, 140-, 150 miljoen euro en kent ook zo zijn risico’s.’
De coalitie van PvdA, VVD, D66 en CDA is ernstig op de proef gesteld
door de twijfels bij de PvdA-fractie. Achter de schermen is er ‘nul
begrip’ voor het ‘gedraai’. In november 2012 nam de gemeenteraad al een
principebesluit over de bouw van het Spuiforum. Maar er waren toen nog
wel veel vragen over de financiering en de bouw. In september moet de
doorrekening af zijn van het plan-Dooievaar.

Geld voor Spuicomplex : keuze voor nieuwbouw of renovatie na zomer
(AD/Haagsche Courant, 19 jul 2013)

DEN HAAG • Den Haag trekt 181 miljoen euro uit voor een
multifunctioneel cultuurcomplex aan het Spui. Pas eind september maakt
de Haagse politiek een keuze tussen nieuwbouw van het Spuiforum en een
alternatief renovatieplan dat de komende weken nader wordt uitgewerkt.

LEX DE JONGE en ANGELIQUE MULDERS

Dat was gisteravond laat de uitkomst van een turbulente en drukbezochte
raadsvergadering. Na een week vol speculaties en spanning in het
IJspaleis bleek een nipte meerderheid bereid om het megakrediet
beschikbaar te stellen voor de gezamenlijke huisvesting van het
Residentie Orkest (R.O.), Nederlands Dans Theater (NDT) en het
Koninklijk Conservatorium.
Twijfelaars binnen de PvdA en het CDA stemden toch met hun fractie mee.
Daardoor werd het voorstel aangenomen met 23 stemmen voor en 21 stemmen
tegen.
Voor de oppositie waren de druiven zuur. Zij vrezen dat het college
door het verstrekken van het krediet met het Spuiforumplan doorgaat.
„Het voorstel dat er nu ligt is een wassen neus, een schaamlap om de
PvdA-leden tevreden te stellen,”.mopperde SP-fractievoorzitter Ingrid
Gyömörei. Joris Wijsmulier van de Haagse Stadspartij: „Dit was
vanavond leuk theater, maar volstrekt niet serieus te nemen.”
Tot voor kort was alleen nieuwbouw van een door Neutelings Riedijk
Architecten ontworpen cultuurpaleis op het Spuiplein een optie voor het
college. Onder druk van PvdA-leden werd afgelopen woensdag ook het
renovatieplan van de Haagse actiegroep Dooievaar in het raadvoorstel
verwerkt. Dat voorziet in renovatie van de Anton Philipszaal en het
Lucent Dans Theater, en het huisvesten van het conservatorium in het
leegstaande ministerie van Justitie.
De gemeente trekt zeker twee ton uit om dit alternatief uit te werken.
Daarvoor heeft een team van deskundigen zes weken de tijd. In september
wordt dan een keuze gemaakt tussen de twee plannen. „Als het
Dooievaar-plan er minder goed of duurder uitkomt, dan realiseren we het
Spuiforum,” maakte wethouder Marnix Norder (PvdA, stadsontwikkeling)
klip en klaar duidelijk.
Opmerkelijk was gisteravond de inspraak van artistiek leider Paul
Lightfoot van het NDT. Hij keerde zich tegen de tijdelijke huisvesting
van zijn dansgezelschap op het Norfolkterrein. Het is de bedoeling dat
NDT en RO bij een keuze voor het Spuiforum de bouwperiode van vier tot
vijf jaar in Scheveningen overbruggen. Wethouder Norder ziet in
Lightfoots stellingname geen bedreiging. „Het gezelschap wil zijn
oefenruimten en werkruimten toch liever in de bze mee, maar de tijdelijke
huisvesting mag zeker niet meer gaan
kosten.”

Rel over tijdelijk theater in haven
(De Telegraaf, 19 jul 2013)

door Alexander Bakker

DEN HAAG, vrijdag

Het Nederlands Dans Theater (NDT) ziet geen heil in de verhuizing naar het tijdelijk theater in de
haven van Scheveningen. Een geheime overeenkomst hierover tussen alle
toekomstige gebruikers van het cultuurpaleis moet nu worden
opengebroken.
Het politiek geruzie dat al weken gaande is over de cultuurtempel die
op het Spuiplein moet worden gebouwd is gisteravond met een sisser
afgelopen. Artistiek directeur van het NDT, Paul Lightfoot, klapte
gisteren uit de school als inspreker met de boodschap dat de tijdelijke
locatie ongeschikt is voor het gerenommeerde dansgezelschap. “We willen
niet naar het Norfolk-terrein, maar naar het centrum van de stad”, zei
hij stellig. Na zijn inbreng ging de directeur er als een haas van door.
Hij liet nog weten dat er ‘constructief overleg’ is met het stadsbestuur
over een oplossing. Eerder op de dag stapte zakelijk directeur Robert
van Leer op vanwege de cultuurpaleiscrisis.
De oorlogstaal van het NDT laat zien dat het stadsbestuur met te veel
haast de plannen af wilde hebben. Cultuurwethouder Marjolein de Jong
(D66) wilde gisteren niet veel kwijt over de pijnlijke uitspraken: “Het
gaat ze om de studio’s die we in een paar loodsen hebben gepland. We
komen er met ze uit.” Een eventuele oplossing kan het stadpeperdure rekening
opleveren, zo viel gisteren te horen in de wandelgangen.
De soap liep gisteren uit op een nachtkaarsdebat. Een politieke
meerderheid, inclusief de Partij voor de Dieren, trok zich niets aan van
de massale weerstand in de stad en ging akkoord met het beschikbaar
stellen van 181 miljoen euro. Ook twijfelaars bij het CDA en PvdA
stemden voor. In september praat de raad verder. Op dat moment is de
peperdure studie naar het alternatieve plan voor renovatie en verbouwing
van de bestaande zalen klaar. De verwachting is dat er dan opnieuw een
politieke orkaan door het stadhuis raast. Het gaat dan over de keuze van
het ontwerp.

Actiegroep Dooievaar over Haags cultuurpaleis: ‘Nee blijft nee’
(Westonline, 18 jul 2013)

DEN HAAG – Werkgroep Dooievaar blijft zich verzetten tegen het
cultuurpaleis, ook al heeft het college van burgemeester en wethouders
toegezegd dat het alternatieve plan van de werkgroep uitgebreid zal
worden onderzocht. Maar volgens Dooievaar krijgt een ontwerp voor een
cultureel complex op het Spuiplein pas een eerlijke kans als het
Spuiforum van tafel is en er met een schone lei gestart kan worden.
Donderdag debatteert de Haagse gemeenteraad over het cultuurpaleis, het
nieuwe onderkomen voor het Residentie Orkest,
het Koninklijk Conservatorium en het Nederlands Danstheater. Onder druk
van de PvdA heeft het college het voorstel aan de raad aangepast. De
PvdA-fractie wilde tegemoetkomen aan de partijleden die zich vorige week
in meerderheid tegen het cultuurpaleis keerden.

Aanpassing

De aanpassing betekent dat de raad moet beslissen over het verstrekken van 181 miljoen euro voor het bouwen van een cultureel complex op het Spuiplein. Maar of
dat een geheel nieuw pand wordt of dat het renovatieplan van Dooievaar
wordt uitgevoerd ligt nog in het midden. Hier gaat de
komende weken uitgebreid onderzoek naar gedaan worden. Pas als deze
uitslag bekend is, beslist de raad hierover. Dooievaar heeft weinig
vertrouwen in deze constructie. Het is goed dat er een vergelijking
tussen de twee verschillende stedenbouwkundige concepten wordt gemaakt,
stelt de werkgroep. Maar het kan sneller en goedkoper door donderdag
definitief nee te zeggen tegen het monstrum dat Spuiforum is genoemd.
Pas dan is echt de weg vrij om 100 procent loyaal een schitterend
complex te ontwerpen.

‘Haagse studenten tegen cultuurpaleis’
(Westonline, 18 jul 2013)

DEN HAAG – Studenten in Den Haag zijn tegen de komst van het
cultuurpaleis. Dat zei Qushal Bansraj van de Haagse Studentenvakbond
donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering in het stadhuis.

‘In tijden van economische moeilijkheden is het onverantwoord om zo’n
groot bedrag uit te geven’, aldus Bansraj. ‘Veel faciliteiten zijn al
beschikbaar in Den Haag. Het geld kan dan ook beter gebruikt worden om
die op te knappen.’

In de Haagse gemeenteraad wordt donderdagavond gedebatteerd over het cultuurpaleis dat moet verrijzen in de binnenstad. Er moet daarin duidelijk worden of de gemeenteraad instemt met de reservering van 181 miljoen euro om het gebouw te realiseren.

Spuiforum-crisis blijft dooretteren
(AD/Haagsche Courant, 20 jul 2013)

Den Haag Na twee weken van chaos en crisis in de Haagse politiek keert
de rust terug. Voor even maar, want het compromisbesluit over het zo
omstreden cultuurpaleis op het Spuiplein lost nog niets op. Na de zomer
zal de hectiek ongetwijfeld weer in alle hevigheid losbarsten.

Even kan de Haagse coalitie van PvdA, VVD, D66 en CDA opgelucht
ademhalen. Na twee weken van politieke crisis ligt er net voor het
zomerreces een compromisbesluit over het cultuurpaleis.

Er komt een cultuurcomplex, zoveel is zeker. Maar of dat een nieuw
onderkomen wordt voor het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater
en het Koninklijk Conservatorium moet nog blijken. Ook het renovatieplan
van actiegroep Dooievaar maakt kans als het na nader onderzoek beter en
goedkoper uit de bus komt.

De vraag is of de Haagse collegepartijen heel blij moeten zijn met het
vooruitschuiven van de hete aardappel. De kans is groot dat de hectiek
van de afgelopen weken in september in alle hevigheid terugkeert en
zelfs doorettert tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart.

Eerlijk

Mocht er in het najaar een voorkeur ontstaan voor het cultuurpaleis,
dan zou binnen de PvdA het hele circus van boze leden en extra
vergaderingen zomaar weer van voren af aan kunnen beginnen. De
geharnaste tegenstanders in de partij geloven nu al niet dat het
alternatief van Dooievaar een eerlijke kans krijgt, aangezien dat in zes
weken tijd nader moet worden uitgewerkt. Net als de oppositiepartijen
vermoeden zij dat deze week is `voorgesorteerd’ op het 181 miljoen euro
kostende cultuurpaleis.

En als het renovatieplan tegen alle verwachtingen in beter en goedkoper
voor de dag komt dan nieuwbouw, dan dreigt er een bestuurscrisis, met
alle politieke commotie van dien. Het ligt immers niet voor de hand dat
D66 het zal accepteren dat haar paradepaardje alsnog sneuvelt.

Ondertussen heeft de Haagse politiek twee weken lang geen reclame voor
zichzelf gemaakt. Dankzij het gemodder met chaotische vergaderingen,
geheime collegeoverleggen en een op het laatste moment veranderd
voorstel over een plan van 181 miljoen zal bij de Hagenaars het beeld
beklijven van onderonsjes, drukmiddelen en achterkamertjespolitiek.

Niet helemaal ten onrechte. Zo werd de enige uitgesproken
anti-Spuiforumman in de PvdA donderdagavond naar eigen zeggen stevig
bewerkt om alsnog voor het compromisvoorstel te stemmen. Een twijfelaar
binnen de fractie zou voor zijn steun zelfs `wisselgeld’ hebben
gekregen.

Verkiezingsstrijd

Hoe langer de hoogopgelopen controverse rond het cultuurcomplex zich
voortsleept, des te groter zal de rol zijn die het Spuiforum bij de
naderende verkiezingen gaat spelen. Vooral de zo sterk verdeelde PvdA
moet daarvoor vrezen.

Maar ook de andere voorstanders kunnen niet echt met een gerust hart de
verkiezingsstrijd in. Uit de laatste enquête blijkt dat driekwart van de
Haagse bevolking in deze tijden van zware bezuinigingen geen enkel heil
ziet in een `peperduur’ cultuurpaleis op het Spuiplein. En dat zijn niet
alleen PvdA-stemmers.

‘Cultuurpaleiscrisis’ toch niet afgewend
(Trouw, 20 jul 2013)

analyse

Meeste twijfelaars PvdA en CDA volgen fractiediscipline

De Haagse gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met een lening
van 181 miljoen euro voor een cultuurcentrum op het Spuiplein. Maar het
is nog niet zeker dat de nieuwbouw van het cultuurpaleis ‘Spuiforum’ er
komt. En ook niet dat het Lucent Danstheater, de Anton Philipszaal en
een voormalig pand van het ministerie van justitie – het alternatief,
‘Dooievaar’ – worden gerenoveerd. Die beslissing zal de Haagse raad op
z’n vroegst half september nemen.

Nadat een meerderheid van 23 tegen 21 vóór de kredietaanvraag van het
cultuurcomplex koos, werden de verantwoordelijke wethouders Marnix
Norder (PvdA, stadsontwikkeling) en Marjolein de Jong (D66, cultuur)
door verschillende coalitiegenoten opgelucht gefeliciteerd. Maar, ís de
kou wel uit de lucht, of is het een sisser die in het najaar nog weleens
kan knallen?

Bij de stemming viel slechts één tegenstem binnen de
meerderheidscoalitie van PvdA, VVD, D66 en het CDA, die overigens al
door PvdA-raadslid Gerard Verspuij was aangekondigd. Ex-PvdA’er Mustafa
Okcuoglu, die terugtrad vanwege het grote bouwproject en een
eenmansfractie begon, stemde ook tegen. Twee andere dissidenten bij de
sociaal-democraten volgden de fractiediscipline en stemden uiteindelijk
ook voor de lening van de vele miljoenen. Twijfelaar bij het CDA Mitra
Rambaran ook, overtuigd na een gesprek van een half uurtje door
wethouder en lijsttrekker Karsten Klein en fractievoorzitter Gert-Jan
Bakker. Het was weliswaar een meerderheid, maar nipt als het gaat om
zo’n groot en kostbaar project. Bovendien wist de PvdA-fractie vorige
week na een roerige ledenvergadering al dat haar achterban tegen het
Spuiforum is.

Het voorstel waarover is gestemd, is een compromis van PvdA-raadslid
Jos de Jong en wethouder Norder met de VVD, het CDA en D66. Hoewel de
kredietaanvraag tegen de afspraak binnen de PvdA-fractie was, gingen de
sociaal-democraten schoorvoetend akkoord. Dat was noodzakelijk, want
voor coalitiepartner D66 is het Spuiforum een kroonjuweel, een kwestie
waar de partij zoals binnen de fractie wordt gezegd ‘geharnast’ in
staat.

In een persbericht na de gemeenteraadsvergadering schreef D66-raadslid
Martijn Bordewijk dat “in het najaar de raad al heeft besloten om verder
te gaan met het Spuiforum. Nu hebben we daar ook geld beschikbaar voor
gesteld”.

Komend najaar kan er een probleem bij komen als blijkt dat het
alternatieve plan Dooievaar veel goedkoper en beter blijkt. Norder heeft
tijdens de raadsvergadering gezegd dat, als dat plan voldoet aan de
voorwaarden, voor Dooievaar wordt gekozen boven het nieuwbouwcomplex
Spuiforum – waar vorig jaar een voorlopig besluit over was genomen.
Daarmee heeft het stadsbestuur zich gecommitteerd aan de wens van de
oppositie, de PvdA-tegenstemmer, de dissidenten en de boze achterban van
de sociaal-democraten, oftewel het electoraat voor de
gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart.

Pas bij de gemeenteraadsvergadering waarin het cultuurcomplex
definitief wordt besproken, wordt voor het publiek duidelijk of de PvdA
de coalitie blijft ondersteunen of dat ze voldoet aan de wens van de
eigen achterban. Maar volgens ingewijden zal wethouder Norder zijn best
doen om het cultuurpaleis Spuiforum te laten doorgaan. Het moet nog
blijken hoezeer hij daaraan hecht en wat er gaat gebeuren binnen de
fractie waarin ondertussen allerlei fricties zijn ontstaan.

Als Norder zwicht voor zijn leden, is het nog de vraag wat
D66-wethouder De Jong gaat doen als haar kroonjuweel Spuiforum niet
doorgaat en hoe haar fractie in de raad vervolgens reageert. De
politieke crisis lijkt in elk geval nog steeds niet afgewend. Het
college en op z’n minst een of twee wethouders kunnen vallen over een
gebouw dat er nog helemaal niet staat, maar waar al wel 181 miljoen euro
voor is geleend.

De Partij voor de Dieren heeft met haar ene zetel in de Haagse
gemeenteraad iedereen in verwarring gebracht. Tot de raadsvergadering
van donderdagavond was zij faliekant tegen het ‘megalomane’
cultuurpaleis ‘Spuiforum’ en de kredietaanvraag. Maar tijdens haar
inbreng zei PvdD-raadslid Marieke de Groot dat ze toch vóór is. Dat
bezorgde een glimlach bij de coalitie en veel negatieve reacties bij de
oppositie en op Twitter. Maar toen puntje bij paaltje kwam en ze moest
stemmen, bleek ze toch tegen te zijn. De PvdD zwalkte, en niemand
begreep waarom.

PvdD meest besproken bij raadsdebat
(AD/Haagsche Courant, 20 jul 2013)

Maar heel weinig mensen zullen vooraf bedacht hebben dat Marieke de
Groot van de Partij voor de Dieren de meest besproken persoon zou worden
van het raadsdebat over het Spuiforum.

In de gemeenteraad was het zogezegd kat in het bakkie met de PvdD. De
Groot had zich meermaals negatief uitgelaten over de grootschalige
cultuurnieuwbouw. Maar donderdagavond rolde om half elf uit de mond van
de PvdD’er dat `de balans ten voordele van het Spuiforum was
uitgevallen’.

Prompt volgden op Twitter de reacties op deze draai. `En nu stemt de
partij voor de dieren voor #draaikonten’, oordeelde SP’er Bart van Kent.
Richard de Mos: `Wat heeft zij van het stadsbestuur gekregen om dit te
doen?’

Maar bij de stemming twee uur later hing de vlag er bij de PvdD toch
weer als vanouds bij. De Groot noemde in een stemverklaring het college
ongeloofwaardig en stemde tegen `dit megalomane project’. Vandaag was de
PvdD onbereikbaar.

PvdA wordt risicofactor voortbestaan coalitie: Grote twijfels blijven over eerlijke kans plan-Dooievaar
(Den Haag Centraal, 25 jul 2013)

Door Jan van der Ven

Het was al ver na middernacht toen een bleke en vermoeide burgemeester
Jozias van Aartsen vorige week donderdag de vergadering van de
gemeenteraad sloot met de woorden: “Ik wens u een mooie zomer”. Niet
veel later troffen enkele hoofdrolspelers van het debat over het
Spuiforum elkaar in café Luden op het Plein, op zoek naar bier. De
fractie van D66 en beide D66-wethouders De Jong en Van Engelshoven
hadden de weg naar de kroeg snel gevonden. Maar ook PvdA-wethouder
Norder bleek behoefte te hebben aan een nachtelijke ontspanning en
schoof in Luden aan bij de Democraten. Uiteindelijk ging de gemeenteraad
die avond met 23 tegen 21 stemmen akkoord met het aangepaste collegeplan
voor het Spuiforum. Het compromis dat ter tafel lag, kwam er op neer dat
de raad moest instemmen met een kredietverlening van 181 miljoen euro.
Maar waarvoor dat geld precies wordt bestemd, moet pas later deze zomer
blijken. Misschien gaat het geld naar het oorspronkelijke collegeplan.
Of een deel ervan gaat naar het nader uit te werken alternatief van
Dooievaar. Over zes weken moet blijken of dit alternatief beter en
goedkoper is dan het voorstel van het college. Het alternatief, waarover
dagenlang tussen de coalitiepartijen zwaar was onderhandeld, bleek nodig
nadat een meerderheid van de leden van de PvdA op maandag 8 juli bij de
fractie de eis op tafel had gelegd dat het plan- Dooievaar een serieuze
herkansing moet krijgen. De leden floten de fractie dus terug. De weg
terug naar het alternatief was voor de PvdA (lees de PvdA-fractie en
wethouder Norder) echter lang en pijnlijk. Want veel te lang had de PvdA
zonder meer koers gezet op Norders plan. Het alternatief van Dooievaar
werd keer op keer zonder inhoudelijk debat terzijde geschoven, Norder
keurde het nauwelijks een blik waardig.

Bloot
De moeizame weg terug van de PvdA naar het plan-Dooievaar legde de
zwakke plekken van de PvdA-fractie op pijnlijke wijze bloot. Zo is daar
het gebrek aan leiderschap van fractievoorzitter Jeltje van
Nieuwenhoven. Eerst vierde zij aan de vooravond van het zes weken
durende zomerreces twee weken vakantie op Madeira. Zij liep daardoor de
cruciale ledenvergadering van maandagavond 8 juli mis. Eenmaal terug in
Den Haag kon zij niet voorkomen dat het raadslid Mustafa Okguoglu uit
woede en frustratie uit de fractie stapte. Mustafa Okguoglu, jarenlang
vanuit de Turkse gemeenschap geworteld in de PvdA, kon het niet
verkroppen dat zijn PvdA-fractie zich begin vorige week intern uitsprak
tegen het goedkeuren van de kredietaanvraag van 181 miljoen voor het
Spuiforum, om een dag later er openlijk wel voor te pleiten. Ook had hij
zijn buik vol van de niet sociale koers van zijn partij. De partij kiest
voor stenen en niet meer voor het sociale gezicht, was zijn conclusie.
Intussen is de sfeer binnen de fractie van de PvdA dusdanig verziekt,
dat menig raadslid van de overige drie coalitiepartijen (VVD, D66 en
CDA) zich zorgen begint te maken ever de stabiliteit van coalitie. De
verzwakte en ruziënde PvdA wordt steeds meer gezien als risicofactor
voor net voortbestaan van de coalitie, een groot gevaar aan de vooravond
van de onderhandelingen in het college over de begroting voor volgend
jaar, het verkiezingsjaar Het gesis en openlijk gekibbel tussen PvdA’ers
en de woedende blikken richting PvdA-raadslid Verspuij, tegenstander van
de komst van het Spuiforum, is niemand donderdag ontgaan. Verspuij wordt
in de fractie steeds meer als een melaatse behandeld omdat hij tegen de
komst van het Spuiforum is. Niet alleen in de PvdA heeft het debat over
het Spuiforum en het alternatief van Dooievaar diepe wonden geslagen.
Ook de anders zo gezagsgetrouwe CDA-fractie kreeg een fikse tik. Ineens
was daar het CDA-raadslid Mitra Rambaran dat ernstige twijfels bleek te
hebben over het Spuiforum en met een tegenstem dreigde. CDA-leider wethouder Karsten Klein kwam er aan te pdreigende dissident, de Russische Poetin had het niet doeltreffender kunnen doen. Een geschrokken Mitra Rambaran kroop vervolgens bang en aangeslagen terug in haar hok en stemde voor het collegeplan.

Ook de fractie van D66 stemde uiteindelijk in met het collegeplan, al
had die fractie het liefst gezien dat er geen enkele opening was geboden
richting Dooievaar. Dit uit vrees dat het oorspronkelijke Spuiplan wel
eens kan sneuvelen, hetgeen voor D66-wethouder Marjolein de Jong een
politieke deconfiture zou zijn. Want kirde zij niet tijdens de
presentatie van het Spuiforum: “Ik ben gewoon verliefd op dit mooie
gebouw”? De fractie van de VVD had minder moeite te erkennen dat de PvdA
geholpen diende te worden. De liberalen hechten dan ook wat minder sterk
aan het oorspronkelijke Spuiplan. Een alternatief mag desnoods, al wordt
verwacht dat het oorspronkelijke plan over zes weken de beste papieren
blijkt te hebben. Voor de VVD geldt echter vooral dat wat er ook
gebeurt, alles financieel deugdelijk moet zijn.

Tafel
De afgedwongen draai die PvdA-wethouder Norder maakte richting
Dooievaar, bleek donderdag onvoldoende om de oppositiepartijen van
standpunt te doen veranderen. Ze geloven er gewoonweg niet in dat hier
sprake is van een eerlijke kans. En dat is niet zo vreemd, want hoe kan
een alternatief dat eerst compleet werd verguisd, zich in zes zomerse
weken bewijzen tegenover een voorstel waaraan jarenlang is gesleuteld?
De herkansing die het plan-Dooievaar krijgt, dient een ander doel. Het
argument dat niet naar andersdenkenden is geluisterd kan ermee van tafel
geveegd worden.

NDT wil niet in kunstcontainer

Het traditionele rondje insprekers dat altijd vooraf gaat aan
raadsdebatten levert doorgaans weinig nieuwe inzichten op. De meeste
standpunten zijn in een eerder stadium al naar buiten gebracht. Maar
vorige week hadden enkele insprekers over het Spuiforum een kersvers en
daardoor verrassend standpunt in petto. Zo was daar de artistiek
directeur van het Nederlands Dans Theater, Paul Lightfoot. Het NDT moet
één van de gebruikers worden van wat wel ‘de kunstcontainer’ in
Scheveningen wordt genoemd, de tijdelijke behuizing op het
Norfolkterrein. Maar het NDT wil niet naar de blikken trommel verhuizen.
Het NDT doet er dus niet aan mee, bleek uit de woorden van Lightfoot.
Het NDT gaat daarom op zoek naar een geschikte locatie in het centrum,
nodig wanneer de huidige gebouwen op het Spuiplein worden gesloopt om
vervolgens plaats te maken voor nieuwbouw. Nog zo’n ander geluid kwam
van de pianiste Heerema. Zij is verbonden aan het Koninklijke
Conservatorium. De leiding ervan heeft geen probleem met de overstap
naar het Spuiforum. Sterker, de leiding heeft niets dan lof voor de
plannen. Maar daar wordt intern dus anders over gedacht, bleek vorige
week al uit een publicatie in De Telegraaf, gebaseerd op anonieme
bronnen. Pianiste Heerema hulde zich niet in de anonimiteit en zei in de
raadszaal dat het Spuiforum een ‘kunstmegastal” wordt, waar niet eens
collegezalen te vinden zijn voor de studenten. Tijdens het raadsdebat
over het aangepaste plan voor het Spuiforum deed zich een nieuw
verschijnsel voor: de twitterdemocratie. Het raadslid Marieke de Groot
van de Partij voor de Dieren steunde aanvankelijk, tot veler verrassing,
het college-plan. Maar zij draaide even later als een blad een aan boom
om en stemde tegen het Spuiforum. Dit gebeurde nadat haar kritische
achterban haar had bedolven onder twitters die aan duidelijkheid niets
te wensen over lieten. Tegen stemmen moest ze.

‘Het lijkt verdacht veel op ons tijdelijke theater’
Den Haag Centraal, 25 jul 2013

Door Annerieke Simeone

Ze werden van alle kanten gefeliciteerd. Toch is het plan dat nu op
tafel ligt bij de gemeente, een theater op het Norfolkterrein, niet van
architect Vera Yanovshtchinsky en Michael de Roo, voormalig directeur
van het Lucent Danstheater en het Nederlands Danstheater. Een paar
maanden geleden diende het duo bij de gemeente ongevraagd een idee in
voor tijdelijke huisvesting als straks de bouw van het Spuiforum start
en het Residentie Orkest (RO), het Nederlands Danstheater NDT) tijdelijk
onderdak nodig hebben. De gemeente is nu bezig met een ander plan. “Ik
moet toegeven: het voorstel dat er nu is, lijkt verdacht veel op ons
tijdelijke theater”, aldus De Roo. “Veel mensen dachten dat het ons was
gelukt, maar wij zijn vakkundig door de politiek buiten de deur
gehouden”. De Roo ziet overigens wel dat de alternatieve schets op een
cruciaal punt afwijkt. “Wij hebben een achtertoneel in combinatie met
een studio, die ook te gebruiken is als hoofdtoneel of montageruimte.
Alles in één dus. In het plan van de gemeente worden productiehuis en
podium van elkaar gescheiden. Dat betekent dat dansers in de winter
vanuit studio’s naar de zaal moeten lopen. Zie je het al voor je?
Dansers moeten juist warm blijven. En bovendien, ook met alle decors
moet heen en weer worden gesleept. Logistiek onhandig”. Terwijl De Roo
uitging van recyclebare containerframes, heeft de schets die nu op het
stadhuis ligt een betonnen wand. “Toen ons plan op tafel kwam, vroegen
De Jong en Norder ons offertes in te dienen voor de buitenkant van het
theater, maar die zijn vervolgens afgekeurd. Ze hadden geen vertrouwen
in de kwaliteit van het bouwmateriaal”. De Roo is teleurgesteld. “Ik heb
het gevoel dat ik te maken heb met de firma List en Bedrog. Is er een
plan waarmee de gezelschappen uit de voeten kunnen, wordt dat afgekeurd.
Het is een slim politiek spel dat gespeeld wordt achter de schermen”.
Een woordvoerder van de gemeente laat in een reactie weten: “We zijn
blij dat mensen ideeën aanleveren, maar we hoeven er natuurlijk niks mee
te doen. Bovendien was het plan van De Roo veel te duur”.

Bedorven (Column Jos van Noord)
(De Telegraaf, 25 jul 2013)

Linksom of rechtsom, Hagenaars hebben in hun stad niets in te brengen.
Zou dat in Rotterdam ook zo gaan? De gemeenteraad beslist en die is niet
gewend zich van de gewone burgers ook maar íéts aan te trekken.
Terwijl buurthuizen, bibliotheken en andere culturele instellingen
moeten sluiten, omdat het geld op is, accordeert zo’n Haagse
gemeenteraad financiering van een idioot duur cultuurpaleis waarvan de
Hagenaars massaal níét gediend zijn. Want dat blijkt telkens weer uit
elk nieuw onderzoek: Hagenaars willen helemaal geen cultuurpaleis. Een
poepdure, elitaire kunsttempel die de gekwelde belastingbetalers 25.000
euro per dag gaat kosten.
Gaat u even zitten!
Gelukkig zijn Hagenaars niet gek. Zo’n gemeenteraad denkt zich alles te
kunnen veroorloven, maar de woedende burgers kunnen dit best onthouden
tot er volgend jaar weer gemeenteraadsverkiezingen zijn. Bij dergelijke
verkiezingen komt doorgaans in Den Haag nauwelijks de helft van het
electoraat stemmen. Een afrekening met de lokale politiek. Die
zogenaamde volksvertegenwoordigers zíjn dat helemaal niet.
Volksverlakkers zijn ’t, die er slechts zitten namens een minderheid.
‘De Haagse gemeenteraad heeft 181 miljoen euro gereserveerd voor de
realisatie van het Spuiforum of renovatie als alternatief’, las ik in
mijn wakkere krant. Zelf heb ik alvast vijf ton gereserveerd voor een
Maserati! Net als de gemeenteraad ben ik eraan gewend om geld te
reserveren dat ik niet heb. Poen die nog in de zakken van anderen zit.
Zo leren wij op het Spui in deze sombere tijden zelfbeheersing ? en
omgaan met geld.
Wat tot ons IJspaleis maar niet doordringt, is dat ijs ook kan smelten.
Dat de burgerij zo witheet van woede kan worden dat er van al het luxe
roomijs slechts een zielig plasje overblijft. Je kunt Hagenaars lang
voor de mal houden, maar wat gaat er met de lokale politiek gebeuren als
straks de Stadspartij en de PVV samen een twee derde meerderheid
behalen? Daar wordt op het Spui met overgave aan gewerkt!
De een na de ander loopt weg uit de ranzige socialistenclub van die
bedorven Kool en niksnut Norder. De VVD luisterde al nooit naar de
bevolking en is er tegenwoordig alleen nog voor verkeersdrempels en
omleidingen, het CDA is even ideeënrijk als hun leegstaande kerken en
D66 is sinds dat warrige jaar niet meer veranderd.
Vernieuwing? Lokale politici hebben onze halve stad eerst afgebroken en
daarna op de pof weer opgebouwd voor de leegstand. De gewone dingen waar
zo’n gemeenteraad voor zit ? ik noem riolering, fietspaden zonder
wippende tegels en een gevarieerde middenstand zodat Hagenaars niet tot
gijzelaar worden van AH? Daar hoor ik die zittende kliek nooit over,
wél over gratis wifi voor ons eigen kalifaatje en over een
rijkeluiscampus voor elitesporters, waar onze patatkinderen, die geen
schoolzwemmen meer krijgen omdat zij vanzelf op hun vet blijven drijven,
niets te zoeken hebben.
Failliet Den Haag, rampstad achter de duinen.

Reacties:

1. Op 2013-07-20 13:46:08 schreef G Bal:

Elders op de wereld stromen de pleinen vol demonstranten. Waar is het ‘burgerprotest’?

2. Op 2013-07-24 22:03:49 schreef Wim de Graaf (YMCA Scheveningen)):

Sta 100% achter jullie Stadspartij(Joris) om te voorkomen dat zoveel geld wordt uitgegeven aan het cultuur paleis, een onbegrijpelijk obsessie object van Marnix Norder en Marjolein de Jong.
Het geeft geen pas in deze tijd van recessie.
Schande college voor een besluit dat zo weinig draagvlak heeft bij de Hagenaars. Met een tandje minder creëer je meer goodwill maar ook meer betrokkenheid met vaak verbluffende resultaten.