181 miljoen Spuiforum is een leugen

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij legt uit waarom de bewering van het college dat het Spuiforum voor maximaal 181 miljoen gebouwd kan worden een leugen is.

“De wethouder Cultuur biechtte het op bij het Spuiforumdebat op Radio West: ‘Cultuur als smeermiddel voor de economie’. Dit is in de kern wat het college met het Spuiforum voor ogen heeft: cultuur als smeermiddel voor een vastgoedinvestering van 181 miljoen. Het verklaart ook waarom juist wethouder Norder dit dossier heeft overgenomen van de op alle fronten falende Cultuurwethouder.

Diezelfde wethouder kraamde in hetzelfde radiodebat uit dat er geen beletsel is om in te stemmen met het raadsvoorstel om 181 miljoen vrij te geven voor het Spuiforum. Daarmee geeft zij blijk van een stuitend gebrek aan realiteitszin. Het college is al 7 jaar bezig, en na 7 jaar is de weerstand in de stad alleen maar gegroeid: driekwart van de Hagenaars is tegen het Spuiforum. Hoezo geen beletsel? Ook bij de PvdA zijn er veel beletselen, want de PvdA-leden hebben maar liefst vier moties aangenomen waarin staat dat er NIET mag worden ingestemd met de kredietaanvraag. En nu willen de collegepartijen – inclusief PvdA – het besluit om 181 miljoen voor het Spuiforum vrij te geven er tóch doorheen jagen.

181 miljoen is een leugen, want dat wordt aantoonbaar veel meer. Het college heeft tegen de afspraken in geen GRIP-rapportage in het kader van de Grote Projecten en geen Second Opinion van de bouwkostenraming geleverd, zodat de raad niet kan controleren of het daarbij blijft. Het is zelfs de vraag of er wel een serieuze First Opinion ligt, want de bouwkostenraming met als peildatum 1 mei is niet gebaseerd op het Voorlopig Ontwerp (VO), want dat kwam pas ruim een maand later (11 juni) en het tweede deel van het VO (met de eerste stand van alle technische studies) dateert zelfs van nog later (21 juni). En het definitieve Programma van Eisen (PvE) is nota bene van 2 maanden later (4 juli). De kostenraming is kortom niet gebaseerd op de laatste uitwerkingen in het VO, de eerste resultaten van de technische studies en het definitieve PvE. Deze onvolledige kostenraming kan niet serieus worden genomen.

BBN – een gerenommeerd onafhankelijke bouwkostendeskundige die het Spuiforum al eerder voor de gemeente heeft geraamd op 257 miljoen – heeft dit bevestigd na een quick scan in opdracht van de Haagse Stadspartij. De belangrijkste conclusie van BBN: ‘Het Voorlopig Ontwerp zoals nu gepresenteerd als zijnde definitief bevat nog te veel onduidelijkheden.’ BBN acht een verdere toename van de bouwkosten zeer reëel en schat dit op basis van het onvoldragen VO op zeker 9 tot 15 miljoen hoger.

Een opvallend punt in de kostenraming van de gemeente is dat er nu al gerekend wordt op een aanbestedingsvoordeel van ruim 5%. Stel dat de bouwkosten 100 miljoen zijn, dan denkt de gemeente daar dus nu al 5% (= % 5 miljoen) van af te kunnen trekken door voordeel uit aanbesteding. De gemeente rekent zich dus rijk met winsten in een markt die niet meer te voorspellen is. Als we 1 ding uit de crisis geleerd hebben, dan is het wel dat we niet meer moeten speculeren op toekomstige winsten. De bouwkostenraming is feitelijk minimaal 5 miljoen hoger dan aan de raad is gepresenteerd.

Ook de investering voor een tijdelijk theater blijkt zeker 9 miljoen hoger uit te vallen dan voorzien (nu ruim 14 miljoen, was 5 miljoen). Daarvan is in ieder geval minstens 3 miljoen ongedekt (want er is nog geen vastgoedexploitatie voor het tijdelijk theater, en er is geen duidelijkheid over (voorwaarden voor) te realiseren parkeeropbrengsten op Scheveningen). Het extra geld wat nodig is voor extra OV om te kunnen zorgen dat bezoekers er überhaupt kunnen komen, is zelfs nog niet begroot.

Met het collegevoorstel wordt er bovendien 5,4 miljoen extra als risico reservering gereserveerd. Dit blijkt noodzakelijk omdat men nu al de post onvoorzien aan het leegplukken is. Zo heeft de Haagse Stadspartij ontdekt dat de grondkosten en de grondopbrengsten niet met elkaar overeen kwamen waardoor er een gat in de begroting zit. Volgens de wethouder kan dit worden opgevangen met de post onvoorzien, maar dat betekent dat die post dus kleiner is dan de raad is voorgesteld.

Als je dit allemaal optelt kom je nu al, op basis van een onvoldragen VO, in totaal op zeker 210 tot 216 miljoen. En dan heb ik de gaten in de exploitatie van het gebouw, waarop niet eens wordt afgeschreven, waarvoor de gemeente het gat in ieder geval de eerstkomende 10 jaar moet opvangen, en waarbij alle risico’s voor rekening van de gemeente blijven, zelfs verder buiten beschouwing gelaten. Dames en heren, die 181,1 miljoen is een leugen.

Er ligt een voorstel waar driekwart van de bevolking tegen is. Het is bovendien een voorstel met besluiten over ruimtelijke kaders (voor het Wijnhavenkwartier, de Schedeldoekshaven en de Haagse Loper (een herinrichtingsplan van ruim 18 miljoen)) waarop nog geen enkele inspraak heeft plaatsgevonden. Het college wil de stad vooruit helpen door te investeren in een prestigeproject in tijden van crisis, maar komt met een ongeloofwaardig voorstel zonder draagvlak en zonder inspraak, wat juist tweespalt zaait en de gemeente in financiële problemen gaat brengen…
En u zegt dat er geen beletselen zijn?

Het is mooi dat de PvdA na aandringen van de achterban nu voor serieus onderzoek is naar een alternatief plan met hergebruik van de bestaande goede zalen, met het gebruik van het leegstaande ministerie, met behoud van het Spuiplein en met respect voor de Nieuwe Kerk. Maar dit onderzoek kan alleen serieus worden genomen als het besluit over 181 miljoen voor het Spuiforum van tafel gaat!”
Reacties:
1. Op 2013-07-19 11:47:24 schreef martin:
Beste Joris,

Ondanks alle argumenten die jij beschrijft vergeet je helaas één belangrijke afweging die de huidige raadsleden mogelijk maken:

Kies je als huidig raadslid tegen de nieuwbouw (a 181 miljoen euro waarvan de lasten toch worden uitgestort over inwoners van Den Haag)

of

kies je als huidig raadslid voor een herkiesbare plek op de verkiezingslijst zodat je in de volgende periode weer heerlijk in de gemeenteraad kan plaatsnemen, suggereren dat je er zit namens de inwoners van Den Haag en debatteren over het feit dat de kosten weer vreselijk uit de hand gaan lopen.

Pittige keuze toch? Zal het eigen belang prefereren boven het belang van de Hagenaars & Hagenezen? Tijd zal leren. Vooralsnog staat het eigenbelang voor met 1 – 0
2. Op 2013-07-19 15:09:31 schreef Joris:
Als je het zo beschouwt, heb ook ik met mijn tegenstem gekozen voor een herkiesbare plek ;-), en staat het na het besluit van gisteravond zeker 3 – 0 voor de oppositie. Maar je hebt gelijk: de stad is de grote verliezer…
3. Op 2013-07-19 20:50:09 schreef lolke van der meulen:
Over leugens gesproken
MACHTSMISBRUIK. Klik op www.dedoorzetter.nl

U bent als crimineel veroordeeld en geplukt dat zijn de reacties
van de lezers van mijn site klik op
http://www.dedoorzetter.nl/reactievanlezerslink.htm

Beloning 100.000 euro, wie weet waar ik schuldig aan ben………..
klik op : http://www.dedoorzetter.nl/niemandweethet.htm
Wie wil nu een Leugenachtige en Gewetenloze VVD burgemeester ???
Klik op : http://www.dedoorzetter.nl/gewetenlozevvdburgemeester.htm
Waarschuwing het kan ook U gebeuren als Totaal Onschuldige.
Notaris Helmig en Hellema spelen het spel ook mee klik op
http://www.dedoorzetter.nl/Praktijkennotarishelmig.htm
Doorsturen svp.