In 2017 werd in berichten door vrouwen de hashtag MeToo internationaal gebruikt om seksuele intimidatie, misbruik of overschrijdend gedrag zichtbaar en daders bekend te maken. Ook in Nederland kwamen vrouwen naar buiten met hun ervaringen. MeToo zorgde voor veel controverse omdat zichtbaar werd dat het in alle lagen van de maatschappij onveilig kan zijn voor vrouwen/meisjes en jongens, en er ook wordt gewezen naar de dader. Door het blootleggen van sexuele intimidatie werd ook zichtbaar dat de situatie vaak wordt gebagatelliseerd en er sprake is van onveilige werkplekken in alle sectoren, van horeca tot wetenschap. Het is positief dat nu door #MeToo meer vrouwen en jongens zich gesterkt voelen om zich uit te spreken.

Begin deze maand (mei, 2019) kwam via de media naar voren dat de wethouder Duurzaamheid en Energietransitie een nieuwe woordvoerder heeft aangesteld. Een jaar geleden (maart, 2018) was er controverse rondom deze woordvoerder toen hij werkzaam was bij Tweede Kamer-fractie van GroenLinks. Hij werd ontslagen omdat hij zich had vergrepen aan een stagiaire. Zijn aanstelling nu bij de gemeente als woordvoerder van een publiek bestuurder roept vragen op. Raadslid Fatima Faïd heeft het college via schriftelijke vragen om opheldering gevraagd.

1. Is de wethouder bekend met de #MeToo beweging?

Ja.

2. Is de wethouder bekend met de controverse rondom deze woordvoerder?

Ja.

3. Klopt het dat deze woordvoerder werkzaam was in de Tweede Kamer namens Groenlinks?

De woordvoerder is werkzaam geweest bij de Stichting Fractie Assistentie GroenLinks.

4. Is de wethouder bekend met de cijfers van het Kennisinstituut Atria, namelijk dat 45% van alle vrouwen ooit te maken heeft gehad met fysiek en/of seksueel geweld?

Er zijn verschillende onderzoeken, waaronder die van Atria, die aangeven dat fysiek en seksueel geweld tegen vrouwen een veel voorkomend fenomeen is.

5. Kunt u concreet uiteenzetten hoe de sollicitatie procedure is verlopen in deze casus?

Aan de aanstelling is een procedure vooraf gegaan met meerdere kandidaten en gespreksrondes. Bij dit type functie is kennis van en ervaring in vergelijkbare functies een pre. Na een ambtelijke selectie op geschiktheid heeft ook de wethouder Duurzaamheid zelf enkele kandidaten gesproken. Daarna is de definitieve keuze gemaakt.

6. Welke rol speelde de wethouder Duurzaamheid en Energietransitie hierin?

Zie beantwoording vraag 5.

7. Is de woordvoerder actief benaderd door de wethouder Duurzaamheid en Energietransitie? Zo, ja waarom. Zo nee, is hij door iemand anders vanuit de gemeente benaderd?

De wethouder duurzaamheid en energietransitie heeft, nadat de vacature voor woordvoerder was opengesteld, deze breed in haar netwerk en aan meerdere mogelijke kandidaten gemeld. Aan de aanstelling is een procedure vooraf gegaan met meerdere kandidaten en gespreksrondes. Bij dit type functie is kennis van en ervaring in vergelijkbare functies een pre. Na een ambtelijke selectie op geschiktheid heeft ook de wethouder Duurzaamheid zelf enkele kandidaten gesproken. Daarna is de definitieve keuze gemaakt.

8. Op basis van welke criteria is de woordvoerder aangenomen?

Bij de functie is gekeken naar specifieke kennis en ervaring. Dit op basis van de functievereisten zoals die gelden voor de functie van woordvoerder.

9. Bent u het met mij eens dat het aanstellen van deze woordvoerder een slechte boodschap is aan de vrouwelijke medewerkers bij de gemeente?

Er is in principe geen beletsel om iemand in dienst te nemen als betrokkene een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan overleggen. Betrokkene heeft een VOG overhandigd.

10. Is de wethouder Duurzaamheid en Energietransitie er zich van bewust dat bij het aanstellen van deze woordvoerder er actief wordt bijgedragen aan het creëren onveilige werkomgeving?

Zie verder antwoord op vraag 9.

11. Bent u zich ervan bewust dat dit een onveilig gevoel kan geven aan vrouwelijke medewerkers?

Zie antwoord op vraag 9.

12. Klopt het dat men voor een aanstelling bij de gemeente onder andere een VOG nodig is?

Voor aanstelling op kwetsbare functies is een VOG nodig.

In verschillende media werd geschreven dat de woordvoerder onderhandelde over zijn VOG. Hier hebben wij de volgende vragen over.
13. Waar precies werd er over onderhandeld?

Er zijn geen onderhandelingen geweest over de VOG. De VOG wordt afgegeven door de Dienst Justis, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

14. Wie waren hierbij betrokken vanuit de gemeente?

zie antwoord vraag 13.

15. Klopt het dat de woordvoerder geen VOG kon overleggen?

Zie antwoord vraag 9.

16. Heeft de woordvoerder uiteindelijk een VOG gekregen?

Zie antwoord vraag 9.

17. Heeft de wethouder Duurzaamheid en Energietransitie hierin nog een rol in gespeeld? Zo
ja, welke?

Zie antwoord op vraag 13.

Het college van burgemeester en wethouders,
de wnd. secretaris, de burgemeester,
Dineke ten Hoorn Boer Pauline Krikke