Woonbootbewoners Trekvliet unaniem gesteund door gemeenteraad

Het college wil vaart maken met de bouw van duizenden woningen rond de stations. Op 16 mei 2019 sprak de gemeenteraad o.a. over de nota van uitgangspunten voor Haagvlietpoort bij Hollands Spoor, die de bouw van 1.500 woningen in twee hoge torens mogelijk maakt. De Haagse Stadspartij vindt het kwalijk dat de stad nog niet betrokken wordt bij de plannen en wethouder Revis vooral dealtjes sluit met projectontwikkelaars. Een van de gevolgen is dat een aantal woonboten straks onder de rook van deze woontorens komt te liggen. Ook blijkt uit de plannen dat er een nieuwe fietsbrug komt over de Trekvliet, waardoor de woonboten mogelijk moeten verkassen.

De bestaande bewoners in de omgeving worden echter niet betrokken bij de planvorming en leven in grote onzekerheid over de aanleg van een fietsroute over hun hoofd.  Op initiatief van Raadslid Peter Bos stemde de gehele gemeenteraad in met een motie waarin het college wordt opgeroepen met de grootst mogelijke voorzichtigheid en in goed overleg om te gaan met de bestaande woonboten in het gebied. En daarnaast op zoek te gaan naar een goede oplossing voor de fietsverbinding die hier moet komen.

Hieronder de motie:

Motie: Geef woonbootbewoners duidelijkheid

Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 16 mei 2019, ter bespreking van  de Nota van uitgangspunten HS-kwartier en HaagvlietPoort (RIS301940).

Constaterende, dat:

▪ Het college inzet op verdichting in Haagvlietpoort;

▪ In de Nota van Uitgangspunten Haagvlietpoort woonboten langs de Van Maanenkade, Bontekoekade en Trekvlietplein zijn ingetekend op de Randvoorwaarden kaart;

▪ Er in de plannen gesproken wordt over een fietsbrug over de Trekvliet voor de Velostrada en een publiek toegankelijke kade.

Overwegende, dat:

▪ Het onduidelijk is hoe de Velostrada en de nieuwe kade precies gesitueerd gaan worden en wat dat voor consequenties gaat hebben voor de woonboten.

Van mening, dat:

▪ De bewoners van de woonboten al lang in onzekerheid zijn over de ontwikkelingen in het gebied;

▪ De voorgestelde ontwikkelingen de leefomgeving van deze bewoners ingrijpend zal veranderen.

Verzoekt het college:

▪ Om met grote zorgvuldigheid en in goed overleg om te gaan met de belangen van de woonbootbewoners aan de Van Maanenkade, Bontekoekade en Trekvlietplein;

▪ Innovatieve oplossingen te zoeken voor de oeververbinding Velostrada, waarbij tevens de toegankelijkheid per boot van de binnenstad is gegarandeerd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Peter Bos, ​​Martijn Balster,​ Pieter Grinwis,​ Marielle Vavier