Successen HSP: Burgerplatform luchtkwaliteit en benutten bodemenergie

Er is nog een lange weg te gaan om de noodzakelijke klimaatdoelen te bereiken, maar iedere stap in de goede richting is er een. De Haagse Stadspartij heeft succes geboekt met twee aangenomen moties: op voorstel van Joris Wijsmuller gaat het college beleid maken om het beschikbare potentieel aan bodemenergie optimaal te benutten. En het college gaat onderzoeken of er een burgerplatform luchtkwaliteit kan worden opgezet om tot een fijnmazig en flexibel meetnet te komen.

Bodemenergie

De toepassing van bodemenergiesystemen – met bodemlussen en warmte koude opslag – is een robuuste en rendabele techniek die een belangrijke bijdrage kan leveren aan het reduceren van CO2-uitstoot. Maar de energetische capaciteit van de bodem is niet ongelimiteerd, en ongecoördineerde toepassing in onze dichtbevolkte stad is ineffectief. Daarom heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college is opgedragen om de groeiende vraag naar bodemenergie op elkaar af te stemmen en het beschikbare potentieel optimaal te benutten.

Burgerplatform luchtkwaliteit

Vervuilde lucht met roetdeeltjes en fijnstof is schadelijk voor de gezondheid en beperkt de levensduur. Den Haag voldoet niet aan de normen voor luchtkwaliteit van de ‘World Health Organization’ van de Verenigde Naties, en dit vraagt om nieuwe actie. De luchtkwaliteit kan echter sterk verschillen per locatie en tijdstip, maar er is maar een beperkt aantal meetstations zodat de luchtkwaliteit op veel locaties niet wordt gemeten maar wordt geschat via berekeningen en aannames. Omdat het belangrijk is om de burger erbij te betrekken en de bewustwording hierover te vergroten, gaat het college nu op verzoek van de raad onderzoek doen om een burgerplatform luchtkwaliteit voor Den Haag en omgeving op te zetten. Doel hiervan is om in samenwerking met deskundige partijen te komen tot een fijnmazig en flexibel meetnet waarmee een actueel en gedetailleerd beeld van de kwaliteit van de leefomgeving wordt verkregen.

1 Response
  1. Coby Koeleman

    Meten is weten, mee eens. De burger bewust te maken van het fijnstof, ook prima. Maar kan die er veel aan veranderen, anders dan zelf buiten de stad gaan wonen?
    Overheidsbeleid bepaalt dat bedrijven hun afval (restafval, papier en glas) niet aan mogen bieden met het afval van de bewoners. Er dient (veel meer) voor betaald te worden. Gevolg is dat bedrijven/ bedrijfjes in de stad ieder contracten afsluiten bij de verschillende afvalverwerkers. Het gevolg daarvan is dan weer dat er dagelijks wel een vuilniswagen door veel (woon-)straten in de stad rijdt. Niet efficiënt en zeker niet bevorderlijk voor de uitstoot. En dan ook nog de geluidsoverlast die ermee gepaard gaat.
    Zo ook alle verschillende bezorgdiensten. Welke brandstof ook, vervuilend is het.