Schriftelijke vragen: Kluisjescontrole 

Op donderdag 24 september 2020 vonden er onaangekondigd kluisjescontroles plaats op het Hofstede College in Den Haag. De politie assisteerde tijdens de controle. Raadslid Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij heeft het college om opheldering gevraagd en de volgende schriftelijke vragen gesteld:

Schriftelijke vragen: Kluisjescontrole
Indiener: Fatima Faïd, Haagse Stadspartij

 1. Wie had regie in dit specifieke geval van de kluisjescontrole? 

  De leiding van de school had de regie in dit specifieke geval van de kluisjescontrole, waarin in het artikel van 28 september jl “Niet gediend van ‘Amerikaanse’ kluisjescontrole op Hofstede College” aan wordt gerefereerd.

 2. Hoe vaak heeft de politie Haaglanden de regie gehad bij kluisjescontroles? 

  Hoe vaak de politie Haaglanden de regie heeft bij kluisjescontroles wordt niet geregistreerd.  

 3. Wat is een aanleiding om kluisjescontroles uit te voeren? En wanneer zijn deze gegrond? 

  Een aanleiding om kluisjescontrole uit te voeren is het waarborgen van de veiligheid op school via een (preventieve) zoektocht naar verboden spullen, zoals bijvoorbeeld wapens of drugs. Afhankelijk van de gevonden voorwerpen en de ernst van de situatie wordt dit door de school gemeld bij de contactpersoon van de politie en is dit mogelijk aanleiding voor gepaste maatregelen. De school is te
  allen tijde gerechtigd, al dan niet in samenwerking met de politie, de inhoud van kluisjes te controleren. 
   

 4. Worden ouders op de hoogte gesteld van kluisjescontrole? 

  Ouders/verzorgers worden door de scholen geïnformeerd over hun veiligheidsbeleid, inclusief kluisjescontrole. 

 5. Wat is de procedure bij het vinden van ongewenste voorwerpen? Hoe wordt er gehandeld bij het vinden van ongewenste voorwerpen in de kluisjes van minderjarigen? 

  Zie het antwoord op vraag 3.  

 6. Hoe wordt er bepaald welke kluisjes wel of niet worden gecontroleerd op het Voortgezet Onderwijs in Den Haag? Van welke criteria is er sprake wanneer er wordt besloten kluisjes te controleren? Hoe worden deze criteria opgesteld? 

  De school bepaalt op welke wijze kluisjes wel of niet worden gecontroleerd en op grond van welke criteria zij dat doen.  

 7. Hoe worden kluisjes geselecteerd? Hoe wordt gewaarborgd dat er geen sprake is van etnische profilering op het Voortgezet Onderwijs in Den Haag? 

  De school bepaalt hoe kluisjes worden geselecteerd. Het is aan de school om te waarborgen dat er geen sprake is van etnische profilering. Leerlingen die het vermoeden hebben dat er sprake is van etnisch profileren kunnen gebruik maken van de antidiscriminatie-voorziening ‘Den Haag Meldt’ (www.denhaagmeldt.nl) waar zij discriminatieklachten kunnen melden. 

 8. Op welke juridische gronden worden deze controles uitgevoerd? 

  De regels over wapen- en kluisjescontrole zijn opgenomen in het schoolveiligheidsplan of -reglement n vormen de juridische basis. In de gebruikersovereenkomst van het kluisje met de ouders/verzorgers wordt verwezen naar het schoolveiligheidsplan of -reglement. Indien gewenst worden aanvullende afspraken gemaakt met de (wijk)agent/politie en wijkpartners in een convenant. Scholen leggen
  verantwoording af aan de onderwijsinspectie over hun veiligheidsbeleid en informeren daar de ouders/verzorgers over. 
   

 9. Op grond van welke bevoegdheid werd er gecontroleerd? 

  Zie het antwoord op vraag 8.  

 10. Als de politie een verdachte op het oog heeft wat is het protocol om een school binnen te vallen? Welke rol kan of moet de school hierin vervullen en dan met name in het kader van de fysieke veiligheid van andere scholieren? 

  Als de politie een verdachte op het oog heeft werken de politie en de schoolleiding samen bij een (preventieve) kluisjescontrole. Indien dit op basis van een concreet signaal is, dan is dit bekend bij de school en vindt een strafrechtelijke controle door de politie plaats. De school en politie zijn in dit specifieke geval samen verantwoordelijk voor het waarborgen van de fysieke veiligheid van de andere
  scholieren. 
   

 11. Worden dit soort kluisjescontroles op willekeur gedaan of is hier duidelijk protocol voor? Zo ja, welke is dat, hoe wordt dit gemonitord en gecontroleerd? 

  Zie het antwoord op vraag 8 

 12. Wanneer is een kluisjescontrole succesvol? 

  Een kluisjescontrole is succesvol als de daarvoor geldende procedures correct zijn uitgevoerd en de samenwerking tussen betrokkenen partijen goed is verlopen. 

 13. Hoe wordt de privacy van de leerlingen gewaarborgd? 

  Alle geldende wet- en regelgeving is via het schoolveiligheidsplan/reglement van toepassing op de preventieve kluisjescontrole, waardoor ook de privacy van de leerlingen is gewaarborgd.  

 14. Wie faciliteert deze controle? Is de politie uitvoerend of ondersteunend? 

  Op het moment dat er na een melding vanuit de school een kluisjescontrole door de politie plaatsvindt, faciliteert de school deze controle. De politie voert de controle uit.  

 15. Welke stappen worden er ondernomen wanneer er ongewenste voorwerpen worden gevonden? Doet de school (Voortgezet Onderwijs in Den Haag) aangifte of ligt het aan de ernst van de zaak? 

  Zie het antwoord op vraag 3. 

 16. Is dit een preventiemethode? Zo ja, wanneer is deze preventiemethode ingevoerd? Zo nee, waarvoor dient deze? 

  Een kluisjescontrole is meestal preventief en dient om de veiligheid te waarborgen of bewustwording te creëren.  

 17. Hoe vaak zijn er de afgelopen 3 jaar verboden zaken gevonden in een schoolkluisje? En hoe vaak bij minderjarigen? 

  Dit wordt niet geregistreerd.  

 18. Waar vinden de kluisjescontroles zich plaats in Den Haag? Alleen op middelbare scholen of ook elders?
  Dit wordt niet geregistreerd. 
 19. Hoe vaak was dit bij een algemene controle waarbij de school leidend was? 

  Dit wordt niet geregistreerd. Kluisjescontroles vallen onder de verantwoordelijkheid van de scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag. 

 20. Hoe vaak zijn er verboden zaken in kluisjes aangetroffen bij een controle waarbij politie aanwezig was? Dus dat de politie een verdachte al op het oog had? Zijn kluisjescontroles een vast onderdeel bij een opsporingsbevel van minderjarigen? 

  Dit wordt niet geregistreerd. Er vindt alleen een controle plaats als daartoe aanleiding bestaat. 

 21. Hoe vaak worden deze kluisjescontrole uitgevoerd op Voortgezet Onderwijs scholen in Den Haag? 

  Zie het antwoord op vraag 19. 

 22. Scholen zijn pedagogische instituties en moeten een veilige omgeving zijn voor jongeren. Waarom wordt er gekozen voor een invasieve maatregel zoals kluisjescontroles en niet voor een meer pedagogische benadering van minderjarige kinderen? 

  Een school maakt de afweging om een (preventieve) kluisjescontrole uit te voeren en bepaalt ook welke pedagogische benadering zij inzet. Zo kan een school specifieke voorlichting laten geven tijdens maatschappijlessen door bijvoorbeeld Halt, GGD en de politie over jeugdcriminaliteit en wat dat voor jongeren kan betekenen. De schoolveiligheids- en zorgcoördinatoren van de school kunnen hier waar nodig een rol bij spelen.  

 23. Is er nazorg voor jongeren waarbij er een kluisjescontrole heeft plaatsgevonden? 

  Zie het antwoord op vraag 22.  

 24. Voor veiligheid op scholen worden er veiligheidsconvenanten opgesteld. Wat voor rol heeft de gemeente Den Haag hierin? 

  De gemeente Den Haag is samen met scholen en politie betrokken bij de totstandkoming van de veiligheidsconvenanten.  

 25. Wat zijn de belangrijkste punten voor de gemeente wanneer een veiligheidsconvenant wordt opgesteld? 

  Het veiligheidsconvenant bevat afspraken op hoofdlijnen over de verantwoordelijkheden op het gebied van schoolveiligheid tussen scholen, politie, gemeente en Openbaar Ministerie. Het convenant verwijst naar de Haagse Veiligheidskaart waarin alle onderwerpen op het gebied van schoolveiligheid staan. Het gaat om veiligheid in de breedste zin van het woord, zoals een veilig schoolgebouw, veiligheid rondom de school, de sfeer op school, omgangsvormen, omgaan met criminaliteit of leerlingenzorg. 

 26. Hoe vaak wordt dit beleid door scholen geëvalueerd (graag per school). Denk aan de medezeggenschapsraad/ouders/gemeente/politie/welzijn? 

De scholen bepalen zelf hoe vaak zij hun beleid op het gebied van schoolveiligheid evalueren. Scholen leggen daarnaast verantwoording af aan de onderwijsinspectie over hun veiligheidsbeleid en informeren daar de ouders/verzorgers over.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,          de burgemeester,
Ilma Merx               Jan van Zanen