Haagse Stadspartij en Partij voor de Dieren overvallen door nieuwbouw ANWB en sloop conservatorium

Afgelopen week bleek uit artikelen in het AD en Den Haag Centraal dat de ANWB haar hoofdkantoor in Wassenaar wil verlaten en een nieuw hoofdkantoor wil bouwen op de plek waar nu nog het Koninklijk Conservatorium staat. Vastgoedontwikkelaar Provast zal het kavel aankopen en architectenbureau MVRDV heeft al een ontwerp gemaakt. De Haagse Stadspartij en Partij voor de Dieren zijn onaangenaam verrast door dit plan.

Raadslid Robert Barker (Partij voor de Dieren): “De gemeente is eigenaar van deze grond en verkoopt hier weer tegen de afspraken in onderhands een gebouw en grond aan een projectontwikkelaar. Hoe kan dit? Waar komt dit zo plots vandaan?”

Raadslid Peter Bos (Haagse Stadspartij): “Dankzij een motie van de Haagse Stadspartij heeft het college recent nog toegezegd om bij alle plannen rond het Centraal Station hergebruik te onderzoeken. Ik vraag me af of dat hier is gebeurd. Het conservatorium is architectonisch een bijzonder gebouw en opgenomen in de Post65 inventarisatie van monumentenzorg”.

Fractievertegenwoordiger Tim de Boer (Haagse Stadspartij): “Het huidige conservatorium bevat twee concertzalen en heel veel oefenruimtes. Dit past prima bij de vraag naar debat- en congresfaciliteiten en ruimte voor popmuziek en andere kunstvormen in het Central Innovation District (CID). Het zou zonde zijn om dit bijzondere gebouw zomaar af te breken zonder over hergebruik na te denken”.

De ANWB heeft slechts 25.000m2 nodig, terwijl er een programma van 100.000 m2 voorzien was op dit knooppunt in het CID. Peter Bos: “Er dreigt nu een doodsaai glazen kantoor te komen. Alle architectonische ambitie is de deur uit.” “En waarom deze plek niet gebruiken voor woningen?”, voegt Barker toe.

De Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren vragen het college om nadere informatie over de deal en willen een pas op de plaats om alternatieve en betere plannen mogelijk te maken.​

Schriftelijke vragen: Verhuizing ANWB kantoor naar locatie Conservatorium
Indieners: Peter Bos (Haagse Stadspartij), Robert Barker (Partij voor de Dieren)

Datum: 5 oktober 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 30 september 2020 verscheen er in het AD een bericht over een nieuwbouwplan voor het ANWB-hoofdkantoor op de plek van het Koninklijk Conservatorium. Zie bijlage.

Hierover stellen wij overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:

1. Kent het college het bovenstaande bericht?

2. Het gebouw van het Koninklijk Conservatorium en het bijbehorende kavel zouden door de gemeente worden aangekocht in het kader van de verhuizing van het Koninklijk Conservatorium naar Amare. Wanneer is dit gebouw verworven, voor welk bedrag en wat is de boekwaarde op de gemeentelijke balans? En voor welk bedrag is of wordt de locatie opgenomen in de grondexploitatie?

3. Heeft de gemeente een (onderhandse) deal gesloten met de ontwikkelaar Provast voor de aankoop van het gebouw of voor de herontwikkeling? Zo ja, wanneer en voor welk bedrag? En onder welke voorwaarden? Zo nee, zijn er voorbereidende handelingen verricht voor onderhandse verkoop?

4. Wanneer wordt de gemeenteraad bij dit mogelijke project betrokken?

In verschillende discussies in de raad en commissies heeft het college aangegeven veel terughoudender te zullen zijn met onderhandse verkoop en vaker te kiezen voor een openbare procedure. Dit is ook vastgelegd in de nota grondbeleid.

5. Indien gekozen is voor onderhandse verkoop, waarom kiest het college hier voor gegeven het bovengenoemde beleid?

6. Zijn alternatieve opties overwogen en hebben meerdere partijen kunnen meedingen naar het verwerven van deze kavel? Zo nee, waarom niet?

In de gebiedsagenda Campusboulevard (RIS304124) staat over deze locatie: “Gepland is dat het Koninklijk Conservatorium in najaar 2021 over gaat naar nieuwbouw in het Spuikwartier. Op deze centrale plek in de stad ontstaat ruimte voor ontwikkeling met kansen voor intensivering en functiemenging” en “Daarmee is deze locatie zeer interessant voor herontwikkeling en kan ze de verbinding realiseren tussen verschillende deelgebieden binnen het CID. Indicatief programma ca. 100.000m2 bvo. Start bouw 2022 “

Uit de berichtgeving blijkt dat het nieuwe kantoor van de ANWB slechts 25.000 m2 groot is.

7. Klopt het dat het kantoor van de ANWB slechts een klein deel van de beschikbare ontwikkelruimte gebruikt? Betekent dit dat er geen 100.000m2 bvo meer mogelijk is? Zo nee, waarom niet?

In de begroting 2020 wordt over deze ontwikkeling vermeld:

“Het Koninklijk Conservatorium verhuist in 2021 naar AMARE, waarmee de huidige locatie beschikbaar komt voor een herontwikkeling. De Gemeente werkt aan een plan voor een ontwikkeling op deze locatie, waarbij de nadruk ligt op kantoor- en commerciële ruimte. In 2021 zal hiervoor een nota van uitgangspunten en een projectdocument worden vastgesteld.”

8. Waren bij het opstellen van de begroting Provast en de ANWB al in beeld? En wanneer zijn zij in beeld gekomen?

9. Waarom is er nu zoveel haast met de ontwikkeling?

10. Is het college het met de indieners eens dat een zorgvuldige planontwikkeling belangrijker is dan een haastige planontwikkeling? Zo ja, waarom wordt op deze locatie, indien voor sloop-nieuwbouw wordt gekozen, niet gekozen voor hoogbouw, terwijl dit het uitgangspunt is voor ontwikkelingen in het CID?

11. Moet het lagere programma aan bvo op andere locaties in het gebied worden gecompenseerd? Zo nee, waarom niet?

12. Provast is ook ontwikkelaar van de gronden naast het conservatorium. Was daar geen ontwikkelruimte beschikbaar voor het kantoor van de ANWB? Zo nee, waarom niet?

13. Wie heeft gekozen voor de vestiging van de ANWB op deze kavel?

14. In hoeverre is er in dit ontwerp sprake van intensivering en functiemenging?

15. Hoe draagt het plan bij aan het verbinden van de verschillende deelgebieden?

16. Waarom is gekozen om hier niet in te zetten op woningbouw?

17. Is het college het met de indieners eens dat deze bijzondere plek ook een bijzonder plan verdient? Zo nee, waarom niet?

Het Koninklijk Conservatorium is in de inventarisatie van belangrijke Post 65 architectuur opgenomen. Recent heeft de gemeenteraad via de motie “Geef bijzondere architectuur de aandacht die het verdient” (RIS305969) aangegeven het respecteren van deze gebouwen en architectuur belangrijk te vinden. Ook wordt – volgens de afdoening van de motie – in opdracht van de gemeente door het bureau SteenhuisMeurs gewerkt aan een cultuurhistorische inventarisatie van het gebied.

18. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

De motie vraagt specifiek om “Voorafgaand aan de herontwikkeling van gebouwen binnen de Campusboulevard en rond CS steeds een analyse te maken van mogelijkheden van hergebruik van gebouwen die zijn opgenomen in de Inventarisatie Post 65 architectuur”.

19. Waarom is dat in dit geval niet gedaan?

20. Is hergebruik serieus onderzocht door de gemeente, ANWB, Provast en MVRDV? Zo ja, hoe en zo nee, waarom niet?

21. Is het college het met de indieners eens dat hergebruik de meest duurzame oplossing is? Zo nee, waarom niet?

22. Het huidige gebouw van het Conservatorium heeft een bvo van 20.900 m2. Het programma van de ANWB bedraagt 25.000 m2. Waarom is niet besloten om het huidige KC-gebouw te behouden en 4.100 m2 bij te bouwen?

De kavel maakt onderdeel uit van het Central Innovation District. De komende jaren worden er duizenden woningen aan het gebied toegevoegd. Echter ruimte voor voorzieningen is schaars. Daarnaast profileert de gemeente zich als kunst-, cultuur-, en muziekstad. Ook moet er volgens de gemeente 20.000 m2 aan culturele functies komen en is er ruimte nodig voor debat- en congresfaciliteiten in het CID.

23. In het licht van de bovenstaande ontwikkelingen ligt het voor de hand het gebouw, dat gebouwd is voor muziekonderwijs en -uitvoering, her te bestemmen tot broedplaats voor muziek. Is de gemeente bereid dit te (laten) onderzoeken? Eventueel gecombineerd met het toevoegen van meer programma? Zo nee, waarom niet?

24. In het licht van de bovenstaande ontwikkelingen is het behouden van het gebouw voor een culturele functie relevant voor de ontwikkeling van het CID. Is het college bereid dit te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

25. In het licht van de bovenstaande ontwikkelingen ligt het voor de hand te onderzoeken of het gebouw gebruikt kan worden voor debatten, congressen en culturele activiteiten. Is het college bereid dit te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

De ANWB brengt met 1500 werknemers werkgelegenheid van Wassenaar naar Den Haag.

26. Is het college het met de indieners eens dat dit slechts een papieren werkelijkheid is gegeven dat het hoofdkantoor op steenworpafstand van Benoordenhout ligt? En dat een groot deel van het personeel en toeleveranciers al gevestigd zijn in Den Haag? Wat is dan de toegevoegde waarde van de verhuizing voor de gemeente Den Haag?

Voor sloop-nieuwbouw van het gebouw van het Conservatorium zijn diverse publiekrechtelijke handelingen van de gemeente nodig.

27. Kan de gemeente aangeven welke vergunningen en procedures nodig zouden zijn voor het project van de ANWB?

28. Moet er voor deze ontwikkeling een bestemmingsplanwijziging of verklaring van geen bedenkingenprocedure worden gevolgd? Zo ja, wanneer zou dit plaatsvinden?

Peter Bos (Haagse Stadspartij)
Robert Barker (Partij voor de Dieren)​

4 Responses
  1. B.

    Beste HSP,

    Interessante vragen zijn er gesteld over de verhuizing van ANWB. Zijn de antwoorden al ergens online te vinden?

    Bij voorbaat dank!

    Met vriendelijke groenten!

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.