Baanbrekende HSP-moties bij de Woonagenda aangenomen

Op 7 oktober vergaderde de Haagse gemeenteraad over de actualisatie van de woonagenda. Met de huidige woningnood en wooncrisis zijn stevige maatregelen op zijn plaats. De Haagse Stadspartij is dan ook verheugd dat twee baanbrekende moties door de raad zijn aangenomen. Allereerst werd een motie aangenomen die de gemeente oproept om zelf woningen te gaan bouwen. Dit is een enorme doorbraak, omdat tot nu toe tevergeefs werd vertrouwd op de markt en de woningcorporaties als het gaat om het bouwen van betaalbare woningen.

Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij: “In de vorige raadsperiode heeft de gemeente al laten zien dat ze zelf woningen kan laten bouwen, bijvoorbeeld voor statushouders. Waarom zouden we dat ook niet doen voor allerlei andere groepen die wachten op een sociale woning? De markt vindt het niet interessant en de corporaties hebben het financieel zwaar. De gemeente gaat nu zelf bouwen. Geweldig. Zeker nu de gemeente heel goedkoop geld kan lenen is dit een zeer realistische oplossing.”

Verder werd een HSP-motie aangenomen om bewoners te steunen bij het oprichten van eigen buurtcorporaties, zodat zij zelf vrijkomende panden kunnen opkopen, opknappen en verhuren. Het idee is dat de gemeente organisatorische steun kan geven, maar ook door bewoners uit te dagen met eigen ideeën te komen en financieel te steunen.

Ondanks dat de aangepaste woonagenda door een PvdA-wethouder is opgesteld ziet de Haagse Stadspartij nog teveel erfenissen van zijn VVD-voorganger. Zo is de definitie van betaalbare koopwoningen vastgesteld op max. 310.000 euro. “Veel te hoog”, meent raadslid Peter Bos: “Voor dat bedrag moet je als gezin bijna twee keer modaal verdienen voor een hypotheek, terwijl het Haagse gemiddelde inkomen ruim onder modaal ligt! Deze zogenaamd betaalbare woningen zijn helemaal niet betaalbaar voor de gewone Hagenees. Daarom wil de Haagse Stadspartij de definitie bijstellen. Want hier is niks betaalbaars aan!” Een motie om de grens te verlagen naar €200.000,00 werd niet aangenomen.

Ook is de Haagse Stadspartij verbolgen over het keer op keer sneuvelen van de afspraken over de bouw van betaalbare sociale huurwoningen. Voor de Haagse Stadspartij is het klaar. Het is tijd om de deal met de ontwikkelaar van de bovenbouw van het KJ-plein terug te draaien. En ook om aan de ontwikkelaars duidelijk te maken dat de 30% sociale huur en 20% betaalbare koop geen streven is, maar een eis. Ook de motie hierover haalde het niet.

 

Hieronder de moties:

Motie: Gemeente kan ook zelf gaan bouwen

Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 7 oktober 2020, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Actualisatie Woonagenda (RIS305711).

Overwegende, dat:

 • Er steeds langere wachttijden zijn voor een sociale huurwoning in de regio Haaglanden;
 • De bestaande sociale verhuurders in Den Haag de minst kapitaalkrachtige in Nederland zijn, waardoor de investeringscapaciteit en productie achterblijft;
 • Ook de verhuurdersheffing de investeringskracht van corporaties ondermijnt;
 • Ook in het middensegment sprake is van woningnood;
 • De gemeente op dit moment zeer goedkoop geld kan lenen.

Van mening dat:

 • Er sprake is van een ernstige wooncrisis in Den Haag die schreeuwt om onorthodoxe en daadkrachtige maatregelen.

Verzoekt het college:

 • Te onderzoeken hoe de gemeente zelf woningen kan bouwen.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Peter Bos                   Lesley Arp

Haagse Stadspartij  SP

 

Motie: Geef bewoners de kans hun eigen wijk op te knappen
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij 

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 7 oktober 2020, ter bespreking van Voorstel van het college inzake Actualisatie Woonagenda (RIS305711) 

Overwegende, dat: 

 • De overlast die samenhangt met overbewoning zich concentreert in bepaalde wijken;  
 • Deze overlast met de bestaande maatregelen rondom kamerverhuur en de aanpak huisvesting arbeidsmigranten niet direct wordt verminderd omdat deze vooral nieuwe overlast voorkomt; 
 • Veel inwoners daarom met hun handen in het haar blijven zitten; 
 • Het college in de actualisatie Woonagenda geld reserveert voor vernieuwende initiatieven;  
 • Deze initiatieven ook gericht kunnen worden op het verbeteren van de bestaande wijken.  

Verzoekt het college: 

 • Om samen met de bewoners van deze wijken buurtcorporaties op te richten zodat de bewoners zelf de ontwikkeling van de wijk kunnen sturen door panden op te kopen en te verhuren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Peter Bos,

Haagse Stadspartij

 

 

Motie: Maak betaalbare koop ook echt betaalbaar
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 7 oktober 2020, ter bespreking van Voorstel van het college inzake Actualisatie Woonagenda (RIS305711).

Overwegende, dat:

 • De gemeente in de woonagenda de definitie van betaalbare koop op 310.000 euro heeft bepaald.
 • Voor een hypotheek van 310.000 euro een gezin een inkomen van 60.000 euro moet hebben.
 • Dat dit meer dan 2x het modale Nederlandse inkomen is en bijna 3 x het mediane inkomen in Den Haag;
 • Deze woningen dus niet bereikbaar zijn voor een groot deel van de Haagse bevolking.

Verzoekt het college:

 • De definitie van betaalbare koopwoningen te verlagen naar 200.000.

En gaat over tot de orde van de dag.

Peter Bos,
Haagse Stadspartij


Motie
: vastleggen sociale huur in CID en inhaalslag sociale woningbouw in CID  
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij 

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 7 oktober 2020, ter bespreking van Voorstel van het college inzake Actualisatie Woonagenda (RIS305711) 

Overwegende, dat: 

 • De gemeente in de woonagenda de 30% norm voor sociale woningbouw voor alle projecten hanteert; 
 • Het blijkt dat er in projecten in het Central Innovation District vaak de norm niet gehaald wordt en dat de gemeente daarmee instemt.  

Verzoekt het college: 

 • Om de eis van 30% sociale woningbouw als vereiste voorwaarde vast te leggen in alle benodigde documenten, gronduitgiften, erfpachtvoorwaarden etc.  
 • Om onverkort vast te houden aan deze eisen in lopende projecten. 
 • Om met plannen te komen voor een inhaalslag om de productie ook meerjarig op peil te brengen.  

En gaat over tot de orde van de dag. 

Peter Bos,
Haagse Stadspartij

 

 

1 Response
 1. Ernst

  Geweldig idee om buurtcollectieven te stimuleren die panden kunnen opkopen en verhuren. De Roggeveenstraat laat zien dat het kan!