Schone lucht voor leerlingen Haagse scholen!

Raadsleden Gerwin van Vulpen en Joeri Oudshoorn van de Haagse Stadspartij willen van het college weten welke maatregelen er worden genomen om de kwaliteit van de lucht rondom de Annie M.G. Schmidtschool te verbeteren. De Annie M.G. Schmidtschool, die vlakbij de drukke autowegen President Kennedylaan en Stadhouderslaan ligt, wil flink gaan uitbreiden met nieuwbouw. De school zal in de nieuwe situatie in leerlingaantal verdubbelen.

In het rapport ‘Luchtkwaliteit en gevoelige bestemmingen[1]’ adviseert de GGD om kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen en zwangere vrouwen juist niet langs drukke wegen te huisvesten zodat zij minder aan slechte lucht worden blootgesteld. Samen met zijn collega Joeri Oudshoorn vraagt van Vulpen zich af of de GGD geadviseerd heeft over de uitbreiding en nieuwbouw van de Annie M.G. Schmidtschool en wat hierbij de afwegingen waren.

Gerwin van Vulpen: “Luchtvervuiling leidt tot verhoogde gezondheidsrisico’s voor ons allemaal maar kinderen zijn extra kwetsbaar voor de schadelijke gevolgen van vervuilde lucht. Kinderen die op scholen vlak langs een drukke weg zitten hebben bijvoorbeeld vaker bronchitis en gemiddeld een iets minder goede longfunctie dan kinderen die niet dagelijks aan vervuilde lucht blootgesteld worden. Als gemeente hebben we afgesproken dat we GGD-adviezen voortaan serieus te nemen, dan vragen wij ons af of een uitbreiding op deze locatie wel mogelijk is. Is een andere locatie dan niet beter voor de gezondheid van de kinderen?”

[1] http://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/document/GGDadvies-Luchtkwaliteit-en-gevoelige-bestemmingen.htm

De schriftelijke vragen:

Inzake: Buitenspelen langs drukke wegen

De raadsleden de heren Van Vulpen en Oudshoorn hebben op 7 september 2015 een brief met daarin drie vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Een van de uitkomsten van de discussie over de luchtkwaliteit is dat de GGD in Den Haag in het rapport “Luchtkwaliteit en gevoelige bestemmingen”(RIS 277762) adviseert om kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen en zwangere vrouwen niet langs drukke wegen te huisvesten zodat zij minder aan vervuilde lucht worden blootgesteld. Pal langs het drukke traject President Kennedylaan/Stadhouderslaan wil de Annie M.G. Schmidtschool uitbreiden met nieuwbouw. De school wenst in de nieuwe situatie in leerlingaantal te verdubbelen.

1. Heeft de GGD geadviseerd over de, door de school voorgenomen uitbreiding en nieuwbouw van de Annie M.G. Schmidtschool? Zo nee, op welk moment wordt de GGD dan wel om advies gevraagd? En zo ja, wat was haar advies over nieuwbouw op deze locatie? En de uitbreiding van het aantal leerlingen?

Op dit moment ligt er nog geen verzoek of concreet plan voor uitbreiding van de Annie M.G. Schmidtschool bij de gemeente. Eventuele plannen kunnen uiteraard pas worden beoordeeld, wanneer die daadwerkelijk zijn ingediend. De GGD heeft ook nog niet geadviseerd over voorgenomen nieuwbouw of uitbreiding. Deze school ligt echter niet binnen 50 meter van een drukke weg met meer dan 10.000 motorvoertuigen per etmaal. De Kennedylaan ligt op ruime afstand van de schoollocatie. Om deze reden stuiten eventuele bouwplannen vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit niet op bezwaren, ook niet indien er uitbreiding zou zijn van het aantal leerlingen.
Zoals in het nieuwe Actieplan Luchtkwaliteit 2015-2018 (Samen werken aan schone lucht) staat, zal de GGD bij ruimtelijke plannen in een vroegtijdig stadium om advies worden gevraagd. Ook kan de GGD scholen adviseren over een gezond binnenmilieu, als onderdeel van een integrale advisering door gemeentelijke afdelingen.
Dit aanbod aan de scholen is verwoord in Samenwerkingsafspraken voor een gezond binnenmilieu in Haagse schoolgebouwen (2012). Van dit aanbod hebben de scholen tot nu toe weinig gebruik gemaakt.

2. Wordt er met de directie van de Annie M.G. Schmidtschool of De Haagse Scholen gekeken naar alternatieve locaties waar de luchtkwaliteit beter is?

Dat is gelet op het antwoord op de eerste vraag niet nodig.

3. Kan het college ons een overzicht doen toekomen van voorgenomen nieuwbouw, of nieuw te bouwen uitbreiding van gevoelige bestemmingen langs drukke wegen?

Van de in het rapport genoemde 20 basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs, die langs
drukke wegen liggen, wordt voor één een nieuwbouwplan voorbereid, namelijk de Toermalijn aan de
Beeklaan. De GGD zal te zijner tijd over dit nieuwbouwplan adviseren. De verwachting (prognose) is
overigens dat het verkeer op de Beeklaan de komende jaren zal afnemen en dat er in 2020 minder dan 10.000 motorvoertuigen per etmaal zullen rijden.
Voor de kinderopvangvoorzieningen ligt dit anders. De initiatiefnemers en ‘houders’ van deze
voorzieningen zijn particulieren of zelfstandige organisaties die op de vrije markt opereren. Zij kunnen elk moment een onderneming starten zonder dit tevoren kenbaar te maken. Het is daarom niet mogelijk een overzicht op te stellen van voorgenomen nieuwbouw en uitbreidingen. Deze komen wel bij de gemeente in beeld als een omgevingsvergunning voor deze voorzieningen wordt aangevraagd.
Een deel van de kinderopvangcentra is gevestigd in gebouwen van de gemeentelijke
vastgoedorganisatie. Als verhuurder is deze organisatie wel tijdig op de hoogte van nieuwe plannen of uitbreidingsplannen.
Nieuwbouw of uitbreiding van voorzieningen voor ouderen (verpleeghuizen en verzorgingshuizen)
vormt geen gemeentelijke taak. Evenals bij de kinderopvang is het daarom niet mogelijk een overzicht
van plannen op te stellen. Voor al deze plannen geldt echter wel dat de gemeente de GGD in een zo
vroeg mogelijk stadium blijft betrekken, om proactief voorlichting te geven over de relatie tussen
luchtkwaliteit en ruimtelijke plannen.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen