Scheveningen haven

Scheveningen Haven mist de boot

Gaan innovatie in de scheepvaart en bouwplannen in de haven wel samen? Een motie van de Haagse Stadspartij om de mogelijkheden voor vloeibaar aardgas te onderzoeken is door de raad verworpen. De beroepsvaart in Scheveningen haven dreigt achterop te raken.

 

Vloeibaar aardgas is als brandstof veel schoner, heeft de toekomst en zal olie als scheepaartbrandstof snel gaan vervangen. Maar de motie van de Haagse Stadspartij om de mogelijkheden voor een bunkerstation voor vloeibaar gas in de haven te onderzoeken, is op aandringen van wethouder Norder door de raaad afgewezen. Zonder enig onderzoek is Norder bang dat deze duurzame innovatie zijn bouwplannen kan dwarsbomen, en de coalitiepartijen volgden hem blindelings. Door het afwijzen van vernieuwingen in de scheepvaart dreigt de sector op Scheveningen dood te bloeden.

Motie onderzoek bunkerstation vloeibaar gas

De gemeenteraad op 20 december 2012 in vergadering bijeen ter bespreking van het Gewijzigd Initiatiefvoorstel van mw. Abbenhuis (PPS) “Scheveningen Haven; een nieuwe toekomst” (rv 142; RIS 253790);

Constaterende dat
– behoud en versterking van de maritieme bedrijvigheid en de visserij van groot belang is voor Scheveningen haven;
– verduurzaming van de scheepvaart voor zowel de toekomst van de beroepsvaart als de kwaliteit van milieu en leefomgeving van groot belang is;
– vloeibaar gas (Liquid Natural Gas, LNG) een belangrijke bijdrage kan leveren aan vermindering van de uitstoot van NOx, SOx, fijnstof en broeikasgassen;
– de Rijksoverheid in het kader van het Green Deal-beleid innovaties stimuleert om de scheepvaart te verduurzamen o.m. door het gebruik van vloeibaar gas;

Overwegende dat
– de uitstoot van de scheepvaart op de Noordzee in 2015 aan strengere normen moet voldoen;
– vloeibaar gas in de toekomst olie mogelijk gaat vervangen als scheepvaartbrandstof;
– het van groot belang is dat de belangen van de maritieme bedrijvigheid en de visserij in Scheveningen haven goed zijn gewaarborgd zodat deze bestaanszekerheid hebben en waar mogelijk ruimte krijgen om te groeien;

Verzoekt het college om
– de mogelijkheden voor een bunkerstation voor vloeibaar gas in Scheveningen haven te onderzoeken;
– de raad hierover te rapporteren tegelijkertijd met de besluitvorming over het nieuwe bestemmingsplan voor Scheveningen haven.

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij

LNG (vloeibaar aardgas)

LNG als brandstof voor de zeevaart neemt het laatste jaar een hoge vlucht. De eigenschappen van LNG zorgen voor een vermindering van de schadelijke uitstoot ruim binnen de wettelijke eisen na 2015, wereldwijd zijn de geschatte nog te ontginnen hoeveelheden groot, en de prijs zal op termijn minder hoog zijn dan MDO. LNG is vloeibaar gemaakt aardgas, gekoeld tot -162 graden om het product veilig en in grote hoeveelheden te kunnen vervoeren vanuit de gevonden gebieden door middel van LNG-carriers.

Kenniscentra als IMARES en TNO in Den Helder onderzoeken in het kader van het Masterplan Duurzame Visserij samen met verschillende scheepseigenaren in de visserijsector het multipliereffect/sneeuwbaleffect van het gebruik van LNG als brandstof. Aangesloten is de gehele maritieme keten van belanghebbenden als de Blueports, Scheepsbouw Nederland, scheepswerven, maritieme toeleveranciers, LNG-leveranciers en anderen. Het onderzoek heeft als doel inzicht te verkrijgen in mogelijkheden en kosten voor de huidige vloot om een conversie naar LNG te doen, de invloed van het varen op het milieu en mogelijkheden van LNG op het koel- en vriessysteem aan boord.

In Rotterdam is gestart met de bouw van een LNG-bunkerstation voor de scheepvaart, en in andere plaatsen als Harlingen en de Eemshaven liggen plannen klaar om tot een dergelijke terminal te komen. Het is van eminent belang om de keuze van de sector richting LNG te bevorderen indien er voldoende en geschikte mogelijkheden komen voor het bunkeren van LNG. De greendeal ‘LNG voor transport’, een overeenkomst tussen de overheid en de doelgroep, werkt aan de versnelde introductie van LNG als brandstof, en heeft als doelstelling om in 2015 ten minste 50 binnenvaartschepen, 50 zeeschepen en 500 trucks op LNG te krijgen. Het is voor de visserijsector verstandig om bij dit initiatief aan te sluiten.

De onbekendheid van lokale vergunningverleners met LNG en de mogelijke gevaren bij een spill (lekkage) dragen bij tot vertraging bij het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen. De greendeal met de overheid heeft als doel dit proces te verbeteren, wat direct een gevolg heeft voor prijs en beschikbaarheid. De onbekendheid van LNG als brandstof, de voordelen, nadelen, veiligheid etc. en dergelijke dienen ook beter te worden gecommuniceerd met de buitenwereld om de maatschappelijke acceptatie te bevorderen.

Reacties:

1. Op 2012-12-29 01:52:24 schreef Scheveninger:

Dank voor de verantwoording in deze nieuwsbrief. Eens dat dit college geen enkele ruimte geeft om af te wijken van het ingezette beleid waarin verdichting van functies in de haven leidraad is. Maar dit wisten jullie ook al, en dus ook deze motie een beetje mosterd na de maaltijd of anders gezegd bij voorbaat ( hoe sympathiek ook) kansloos. Maar conclusie deel ik want al jaren roep ik dat ingezet beleid (verdichting) een keuze is geweest zonder echte aquisitie te doen naar de mogelijkheden van de ‘economische’haven. Dus dank voor de moeite en misschien eens bijpraten komend jaar hoe je met een paar tovertruucjes (want die zijn en blijven altijd mogelijk) het college in haar eigen verdichtingsverhaal kan laten vastlopen.