Reconstructie verkoop De Schilde roept nieuwe vragen op

De Haagse Stadspartij heeft 29 vragen gesteld aan het stadsbestuur naar aanleiding van de reconstructie door Omroep West van de mogelijke verkoop van De Schilde aan relaties van Groep de Mos. Volgens Joris Wijsmuller werpt de reconstructie nieuw licht op de eerdere antwoorden van het college op vragen van de Haagse Stadspartij.

“Volgens de reconstructie waren minimaal 3 wethouders op de hoogte van de mogelijke deal. In de eerdere antwoorden van het college werd gesteld dat alleen wethouder Revis hiervan op de hoogte was. We willen weten wie er nu fabeltjes vertelt”.

Peter Bos vervolgt: “Ook roept de reconstructie vragen op over de handelwijze van de – latere – directeur Starterspanden CV/ BV (de eigenaar van De Schilde). Hij was vanuit verschillende rollen betrokken bij het vinden van een nieuwe invulling van De Schilde en sprak al voor hij directeur was over een mogelijke verkoop van het pand”.

Ook roept de reconstructie vragen op over de komst van Plopsaland. De toenmalige wethouder Richard de Mos wilde volgens het artikel snel scoren met de komst van dit pretpark. Alle andere belangen moesten ervoor wijken. De Haagse Stadspartij wil graag weten welke afdelingen hierbij betrokken waren.

Tot slot wil de Haagse Stadspartij weten welke plannen er nu zijn met De Schilde. Tim de Boer: “We zijn al tijden niet geïnformeerd over de mogelijke invulling van De Schilde. Blijkbaar is er geen haast. Voor de huidige huurders is het echter wel belangrijk om te weten waar ze aan toe zijn”.

Schriftelijke vragen: Berichtgeving over vastgoedplannen De Schilde
Indieners: Peter Bos en Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

Datum: 23 december 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Op 20 december 2020 verscheen op de website van Omroep West het artikel ‘Haagse wethouders wisten van ‘verdachte’ plannen De Mos voor De Schilde’ met een uitgebreide reconstructie van de politieke besluitvorming rondom de mogelijke verkoop van dit gebouw (zie bijlage).
Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde hebben wij de volgende schriftelijke vragen:

1. Kent het college het bovengenoemde artikel met reconstructie?

2. In het artikel staat dat de nachtvergunningen op verzoek van Groep de Mos zijn opgenomen in het coalitieakkoord. In het coalitieakkoord staat: “Daarom komt er een pilot voor nachtontheffingen voor locaties buiten deze kernen.” Was volgens het college hiermee al duidelijk dat deze nachtvergunningen voor De Opera bedoeld waren? Zo nee, waarom niet?

3. In het artikel staat dat Akyol op zoek was naar extra ruimte voor de Universiteit Leiden. “Dat is een grote klant van mij, omdat zij examens afnemen in mijn zalen. Zij groeiden heel erg in Den Haag en hadden meer plekken nodig.” Is het college bekend met het tekort aan zaalruimte voor examens van de Universiteit? Om hoeveel plekken gaat het?

4. In het artikel staat dat er contacten waren tussen De Uithof en Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED) bij de aanleg van zonnepanelen bij De Uithof. Wat hield dit in en welke financiële afspraken zijn er tussen FRED, De Uithof en anderen gemaakt mbt de aanleg van zonnepanelen? En welke financiële bijdrage heeft de gemeente Den Haag aan FRED, De Uithof of anderen verleend hiervoor?

5. In het artikel staat dat De Schilde verlies laat, en dat dit geld van de economiebegroting gaat. Welke bedragen zijn er in 2018 en 2019 ten laste van de programmabegroting Economie gebracht mbt De Schilde?

6. In het artikel wordt gesteld dat Akyol al bezig was met een andere partij om daar migranten te vestigen. Om welke partij en locatie gaat het hier?

7. Volgens het artikel mist Moerwijk nu een hernieuwde Schilde. Is het juist dat de Schilde niet in Moerwijk ligt?

8. Volgens het artikel werden de afgelopen zomer de nachtvergunningen voor Opera opnieuw toegekend na een bezwaarprocedure en heeft de gemeente al meerdere malen gesteld dat er tijdens de toekenningsprocedure voor deze vergunningen niks raars is gebeurd. Heeft het college hierbij ook onderzocht of sprake is geweest van corruptie? Zo nee, waarom niet?

9. In het artikel van Omroep West wordt beweerd dat de toenmalige wethouder Economie destijds geen betrokkenheid had bij het onder de aandacht brengen bij de gemeente van het initiatief van derden om De Schilde te herontwikkelen. In antwoord op vraag 4 van onze eerdere vragen (RIS304001) stelt het college: “De wethouder economie verzocht daarnaast in september 2018 om een initiatief van de heren Akyol en Zaadhof in behandeling te nemen”. Wat is nu waar? Graag een uitgebreide toelichting van het college met tijdlijn hoe het precies gegaan is

10. Wanneer heeft de toenmalige wethouder economie dit verzoek ingediend? Bij wie? En op welke wijze is dat gebeurd?

11. Volgens het artikel ontmoette de directeur van Starterspanden BV in september 2018 de initiatiefnemers van het plan voor het eerst. Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat Roderik Wuite op dat moment nog geen directeur was van Starterspanden BV. Hij is pas op 22 mei 2019 als bestuurder ingeschreven. In welke hoedanigheid en met welk mandaat voerde de heer Roderik Wuite dit gesprek?

12. In hoeverre was de toenmalige bestuurder (Stuurvrouw B.V.) van Starterspanden BV op de hoogte van de activiteiten van Roderik Wuite in het kader van de herontwikkeling? Heeft deze bestuurder advies gegeven aan de gemeente Den Haag over de toekomst van het pand? Zo ja, hoe luidde dat advies?

13. De heer Wuite is naast directeur Starterspanden B.V. ook investmentmanager bij o.a. het Energiefonds Den Haag (ED), dat gerelateerd is aan FRED, tevens mede-aandeelhouder in Starterspanden B.V. In de gesprekken over de toekomst van De Schilde vertegenwoordigde hij zowel Starterspanden B.V. als FRED en speelde hij een rol als investmentmanager. Is het college daarvan op de hoogte?

14. Is deze driedubbelfunctie van bestuurder van een vastgoedorganisatie, vertegenwoordiger van de aandeelhouder en financieel investeerder wenselijk en kan dit door de beugel volgens het college? Graag een toelichting.

15. Uit het artikel blijkt dat het initiatief voor vestiging van een Plopsaland themapark tot stand is gekomen na een bezoek van de wethouder Economie aan België in maart 2019. Welk werkbezoek was dat precies? Wie waren daarbij? Waar is het verslag terug te vinden?

16. In maart 2019 is één van de ondernemers die het pand wilde kopen het pand wezen opmeten. In de antwoorden op eerdere schriftelijke vragen van ondergetekenden (RIS304001 – vraag 6) stelt het college dat het één van de taken van de directeur is om potentiële huurders of kopers toegang te geven tot het pand. Was de bestuurlijk verantwoordelijke wethouder Duurzaamheid van dit bezoek op de hoogte? Zo nee, waarom niet?

17. Vervolgens is er, volgens het artikel, vanuit Plopsaland een bezoek geweest aan Den Haag in juni 2019. Er zou tijdens dit bezoek een aantal locaties zijn bekeken in Den Haag. Welke afdeling heeft dit programma samengesteld, en welke locaties zijn bezocht? Was de wethouder Stadsontwikkeling hier op enigerlei wijze bij betrokken? Is het college bereid het programma met de raad te delen?

18. Het college heeft op 16 juli 2019 ingestemd met de portefeuilleoverdracht tussen de wethouder Economie en de wethouder Duurzaamheid (RIS303209). Kan het college bevestigen dat, zoals beschreven in voornoemd artikel, voorafgaand aan dit collegebesluit ‘politieke koehandel’ of een ‘deal’ tussen betrokken wethouders heeft plaatsgevonden? Zo ja, welke deal is toen gesloten?

19. Zo nee, kan het college toelichten wat dan wel precies de beweegreden was van de wethouder Duurzaamheid om de verantwoordelijkheid voor dit gebouw aan een andere wethouder over te dragen?

20. Volgens de beantwoording op onze vragen (RIS304001 – vraag 16) was naast de wethouder Economie ook de wethouder Stadsontwikkeling op de hoogte van het nieuwe planologisch voorstel voor De Schilde. Volgens het artikel waren tenminste drie wethouders (de wethouders Economie, Duurzaamheid en Stadsontwikkeling) op de hoogte van de plannen voor verkoop en herontwikkeling van de Schilde ten tijde van het collegebesluit van 16 juli 2019. In de antwoorden op eerdere schriftelijke vragen van ondergetekenden (RIS304001 – vraag 18) antwoordde het college dat de wethouder Duurzaamheid niet op de hoogte was. Wat is nu waar?

21. Waarom hebben de twee of drie wethouders hun collega-wethouders hier niet over ingelicht? Graag een uitgebreide toelichting hoe het nu precies is gegaan.

22. Klopt het dat de toenmalig wethouder Economie de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Starterspanden BV niet in zijn portefeuille had, zoals in het artikel wordt beweerd, maar deze verantwoordelijkheid feitelijk valt onder die van de toenmalig wethouder Financiën? Zo nee, waarom niet?

23. Welke wethouder is verantwoordelijk voor het benoemen van de directeur Starterspanden BV? Hoe ging deze benoeming precies?

24. Uit het artikel en ook uit eerdere berichtgeving blijkt dat de verkoop heel dichtbij is geweest. Kan het college, desnoods geheim, de raad informeren over de mogelijke verkoopwaarden en concept-afspraken met de initiatiefnemers op basis waarvan de verkoop zou plaatsvinden?

25. Volgens eerdere berichtgeving stemde het college in september 2019 in met de verkoop van de Schilde/The New Farm bij het vaststellen van de aangepaste begroting. Op de besluitenlijst van de collegevergadering van 10 september 2019 staat inderdaad een nota van de wethouder financiën over Programmabegroting 2020- 2023 welke na aanpassing door het college akkoord is bevonden. Klopt het dat in deze nota de verkoop van de Schilde was opgenomen? Zo ja, welke uitgangspunten wilde het college hanteren bij deze verkoop? Hoe wilde men het verkoopproces inrichten?

26. In antwoord op onze eerdere vragen geeft het college (RIS 304001 – vraag 25) als antwoord: “Het college heeft geen besluit genomen met betrekking tot de verkoop van The New Farm”. Klopt dit antwoord nog wel? Of heeft het college wel een besluit genomen dat vervolgens niet is uitgevoerd omdat de beoogde koper zich terugtrok, zoals ook in het artikel van Omroep West staat beschreven? Of heeft het college wel dit besluit genomen, maar is het nooit uitgevoerd omdat 3 weken later de coalitie viel?

27. Op 15 juli 2016 is de gemeenteraad geïnformeerd over de nieuwe toekomst voor de Schilde met bijbehorende investeringen (voor een looptijd van minimaal 10 jaar (RIS294487). Waarom is dit besluit niet meer in het Raadsinformatiesysteem (RIS) terug te vinden?

28. Welke bedrijven en andere huurders zijn momenteel gevestigd in The New Farm/de Schilde?

29. De raad is al heel lang niet meer openbaar geïnformeerd over de stand van zaken en toekomstplannen voor de Schilde/The New Farm. Kan het college aangeven hoe het nu staat met de voedselinitiatieven, de bezettingsgraad van het gebouw? Wat wordt nu precies de invulling van de begane grond en de eerste verdieping, wat komt er nu precies in de kassen op het dak en de daaronder gelegen etages?

Peter Bos                               Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij             Haagse Stadspartij

Reageer

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.