Binckhorst

Plan ‘Haagse Binckhorst’ gelanceerd

Ondernemers uit de Binckhorst hebben samen met de Haagse Stadspartij en betrokkenen een toekomstvisie op de Binckhorst ontwikkeld. De visie gaat uit van de bestaande kwaliteiten en de bedrijvigheid in het gebied, en biedt een alternatief voor de ingrijpende sloop/nieuwbouw plannen van de gemeente.

 

In de Binckhorst bevinden zich meer dan 500 verschillende bedrijven. Economisch en sociaal is het een vitaal en onmisbaar onderdeel van de stad. Er werken duizenden mensen in de mkb-sector. In de plannen van de gemeente wordt er veel te weinig rekening gehouden met de huidige betekenis van de Binckhorst. Met de voorgenomen grootschalige aanpak dreigen bestaande kwaliteiten verloren te gaan en is al veel onzekerheid gecreëerd. De onzekerheid is nog groter geworden nu de samenwerking tussen gemeente en investeerders door de recessie op losse schroeven is komen te staan, en het masterplan in tweeën is geknipt.

In tijden van recessie is nog meer onzekerheid zeer ongewenst. Ondernemers in het gebied hebben juist behoefte aan een concrete inpassing in de planuitwerking van zowel hun bedrijven als de karakteristieke elementen waaruit de Binckhorst is opgebouwd. Het gaat om bedrijven die inmiddels al 50 of 60 jaar in de Binckhorst gevestigd zijn, in panden die het industriële karakter bepalen. Het gebied heeft behoefte aan een nieuwe impuls, maar wel met realiteitszin en oog voor de werkgelegenheid. Met de ‘Haagse Binckhorst’ wordt een strategie gepresenteerd waarmee direct kan worden begonnen.

Duurzaamheid
‘Haagse Binckhorst’ laat zien dat de bestaande kwaliteiten een gezonde basis vormen voor een duurzame ontwikkeling. Cultuurhistorisch erfgoed blijft behouden, bedrijven kunnen in de stad blijven functioneren, kapitaalvernietiging en verlies van werkgelegenheid wordt voorkomen en sloop gereduceerd. In de ‘Haagse Binckhorst’ worden voorstellen gedaan voor het verbeteren van de mobiliteit, voor innovatie, en voor een nieuw park met extra waterbergingscapaciteit. Met stimulering van energiebesparing, “groene daken” en milieuvriendelijk energiebronnen kan het gebied een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitie van Den Haag om een CO2-neutrale stad te worden.

Door clustering en modernisering van bestaande bedrijvigheid wordt veel effeciënter met de ruimte omgegaan zodat nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden, zoals woningen en voorzieningen. De functiemenging die hierdoor ontstaat is essentieel voor een levendig stedelijk gebied en past in een tijd waarin antwoorden nodig zijn voor de kredietcrisis en de klimaatcrisis. De Binckhorst heeft het in zich om het groenste bedrijventerrein van Nederland te worden compleet met moderne, aantrekkelijke woonmilieus en stedelijke voorzieningen. De ‘Haagse Binckhorst’ is een groeibriljant voor Den Haag!

Programma
Met ‘Haagse Binckhorst’ kan het volgende programma gerealiseerd worden:

– 4784 woningen;
– 16 ha. park;
– 97.000 m2 behoud bestaande bedrijven;
– 113.000 m2 nieuw te ontwikkelen bedrijfsruimte;
– 96.000 m2 kantoorruimte;

Dit is een indicatief programma waarin nog veel ruimte zit voor realisatie van stedelijke voorzieningen zoals cultuur, welzijn, horeca, sport e.d.

Rijk betaalt niet mee aan Binckhorst
(AD/Haagsche Courant, 28 jul 2009)

MAARTEN BRAKEMA DEN HAAG Het rijk is vooralsnog niet bereid mee te betalen aan de omvorming van het bedrijventerrein Binckhorst tot een hippe woon- en werkwijk.

Op de herontwikkeling van het eerste deel, Nieuw Binckhorst-Zuid, rust een tekort van 200 miljoen euro. De gemeente Den Haag gaat er in de plannen vanuit dat ook het rijk een bijdrage wil leveren om dat tekort te dekken. Maar het ministerie van VROM laat in een reactie op het plan weten dat hiervan geen sprake kan zijn. ‘Ik wijs u erop dat het rijk reeds bij het college van burgemeester en wethouders onder de aandacht heeft gebracht dat er op dit moment geen zicht is op middelen (subsidies),’ aldus de directeur-inspecteur van het departement in een zienswijze – een officiële reactie – op het ontwerpbestemmingsplan voor het zuidelijk deel van de Binckhorst. ‘Ik constateer dat op basis daarvan de financiële uitvoerbaarheid van het plan niet is gegarandeerd.’ Bij de gemeente kwamen de afgelopen tijd enorme stapels bezwaren binnen tegen de plannen voor de Binckhorst. Vooral de daar gevestigde bedrijven zijn tegen de nieuwe ontwikkelingen. Die vrezen dat ze moeten wijken.

Binckhorst: massaal ‘nee’ – Enorm aantal bezwaren tegen vernieuwing van industrieterrein

(AD/Haagsche Courant, 28 jul 2009)

MAARTEN BRAKEMA DEN HAAG Van autodealers tot een luxe bakkerij, van natuurorganisaties tot een betoncentrales: bij de gemeente Den Haag is een enorme hoeveelheid bezwaren binnengekomen tegen de omvorming van het bedrijven- en industrieterrein de Binckhorst tot een woon- en werkwijk.

De gemeente Den Haag houdt niet bij hoeveel bezwaren gemiddeld tegen een bestemmingsplan binnenkomen, aldus een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Peter Smit (VVD). Maar het zijn er inderdaad veel.” Het college van burgemeester en wethouders gaat ze allemaal goed bestuderen en komt uiteindelijk met serieuze reacties, belooft de woordvoerder. De Binckhorst moet de komende twintig, dertig jaar worden omgevormd van een rafelrand van Den Haag tot een hippe wijk met ongeveer 7000 woningen, ruimte voor, ontspanning, sport, bedrijven en een groot stadspark. Daarvoor moeten onder meer de milieuvervuilende en heel grote ondernemingen wijken. Dat is mede reden voor de grote hoeveelheid bezwaren. ‘Er blijft te weinig ruimte over voor gevestigde bedrijven,’ vat de bedrijvenvereniging de klachten samen. Maar ook ondernemingen die wellicht wél mogen blijven, zijn niet blij met de plannen vanwege de onzekerheid voor de komende decennia. Dat komt onder meer omdat de gemeente nog niet duidelijk heeft kunnen maken wanneer wat precies gaat gebeuren. Ook de buurgemeenten Rijswijk en Delft tekenen bezwaar aan tegen de plannen. De buren zijn het vooral niet eens met de manier waarop Den Haag omgaat met de asfalt- en betoncentrales die er nu nog zijn gevestigd. Den Haag wil die graag buiten de gemeentegrenzen herplaatsen, omdat er dichtbij dit soort bedrijven geen woningbouw mag komen. In Haaglanden is hierover ook al een afspraak gemaakt, maar nu maken Rijswijk en Delft toch weer opnieuw bezwaar tegen de gang van zaken. Rijswijk stelt dat Den Haag maar binnen de eigen grenzen de ruimte moet vinden. ‘Wij kunnen niet goed inzien waarom er geen plaats zou zijn binnen de grenzen van uw gemeente voor bedrijven die werkgelegenheid beiden aan de laagstbetaalden,’ aldus burgemeester Ineke van der Wel van Rijswijk. De provincie Zuid-Holland laat alvast weten moeite te hebben met de verplaatsing van een betonmortelcentrale naar de Vlietzone. Net als het rijk wijst Zuid-Holland erop dat er nog geen financiële dekking is voor de plannen.

‘Meer rekening houden met bedrijven Binckhorst’

Ondernemers maken eigen alternatief plan
(AD/Haagsche Courant, 4 aug 2009)

DEN HAAG Bij de vernieuwing van het bedrijven- en industrieterrein de Binckhorst moet veel meer rekening worden gehouden met de aanwezige bedrijven. Ook mogen monumentale panden en gebouwen die op de lijst van het industrieel erfgoed staan niet worden gesloopt. Als het even kan moet er ook ruimte blijven voor bijvoorbeeld autosloperijen, al was het maar omdat dit goed is voor de werkgelegenheid.

Dat staat in een alternatief plan voor de Binckhorst dat is opgesteld door het Haagse bureau E19 architecten. Dit gebeurde in overleg met de aanwezige bedrijven. Van de 120 op de Binckhorst gevestigde bedrijven hebben zich inmiddels dertig achter het alternatief geschaard, de verwachting is dat dit er nog meer worden. Aan het plan werd ook meegewerkt door de Haagse Stadspartij, die het als een belangrijke handreiking richting de gemeente bestempelt. Vorige week werd bekend dat er groot verzet is tegen de plannen van de gemeente Den Haag voor de omvorming van de Binckhorst tot een moderne woon- en werkwijk. Als het aan de gemeente ligt moeten onder meer de autosloperijen en andere milieuvervuilende bedrijven vertrekken, zodat er in het gebied meer ruimte ontstaat voor zevenduizend woningen en een groot nieuw stadspark. De bedrijven die er nu zitten, de buurgemeenten van Den Haag en het rijk plaatsen allemaal zeer kritische kanttekeningen bij de voorstellen. De bedrijven vrezen lange tijd in onzekerheid over de toekomst te blijven zitten. Het alternatief van E19 biedt meer duidelijkheid. Dat stelt niet de woningbouwopgave centraal – zoals het college van b en w deed – maar de bestaande ondernemingen en belangrijke gebouwen. Dat leidt onder meer tot het idee om in het noordoosten van de Binckhorst een groot gebied te reserveren voor de autodealers, – slopers en -reparatiebedrijven. Meer langs de Trekvliet en in het zuiden zou ruimte zijn voor woningbouw: 4700 huizen in totaal.

Eigen plan biedt bedrijven perspectief
(AD/Haagsche Courant, 4 aug 2009)

BINCKHORST

Bezorgde betrokkenen maken alternatief voorstel herstructurering

Ondernemers op de Binckhorst hebben juist nu behoefte aan duidelijkheid.

MAARTEN BRAKEMA DEN HAAG

Dat de plannen voor de vernieuwing van de Binckhorst tot massaal protest leiden, hoeft geen enkele verbazing te wekken. Het is een radicaal nieuw plan en tegelijk erg vaag. Hierdoor komen veel zekerheden van de bedrijven die nu in het gebied zijn gevestigd op de helling te staan,” aldus fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij.

Talloze bezwaren kwamen er binnen tegen het nieuwe bestemmingsplan voor het zuidelijk deel van het industrie- en bedrijventerrein. Niet alleen van zittende ondernemingen en bedrijvenverenigingen, maar ook van omliggende gemeenten. Veel van de schrijvers wijzen erop dat de plannen van de gemeente nog vaag zijn, waardoor de ondernemers – van bakkers tot autohandelaren – nog jaren in onzekerheid over de toekomst verkeren. De plannen van de gemeente Den Haag waren voor kunstenares Wilma Marijnissen aanleiding om zwerftochten langs bijzondere plekjes op de Binckhorst te organiseren. Marijnissen groeide op aan de rand van het gebied, waar haar familie een bedrijf had. Via dat initiatief ontstond een netwerk van bedrijven die de koppen bij elkaar staken om een alternatief te ontwikkelen. Dat werd uitgewerkt door het Haagse bureau E19 architecten. Politicus Joris Wijsmuller is vanaf het begin bij deze voorstellen betrokken. ,,Het idee erachter is een fundamenteel andere manier van denken over hoe je met de vernieuwing van een terrein als de Binckhorst moet omgaan,” zegt hij. De gemeente heeft eerst op papier gezet wat er moet komen en wil nu de omgeving vormen naar de uitgangspunten. De groep rond E19 architecten neemt de huidige sterke punten van de Binckhorst als uitgangspunt. Daaromheen worden de nieuwe plannen gevouwen. De gemeente stelde eerst vast dat er zevenduizend woningen moesten komen, huurde vervolgens een duur bureau – OMA – , dat toen met potsierlijke plannen kwam. Wij hebben bijvoorbeeld gekeken naar de karakteristieke gebouwen die cultuurhistorisch van belang zijn. Die moeten blijven. Ook hebben we gekeken naar het belang van de bedrijven, want veel daarvan hebben gewoon bestaansrecht. En je kunt niet zomaar een autoschadebedrijf wegplaatsen naar elders. Bovendien zorgen die voor werkgelegenheid, vooral aan de onderkant van de markt,” zegt Wijsmuller. Dat wil niet zeggen dat er helemaal niets mag gebeuren op de Binckhorst. Iedereen is het er wel over eens dat er nu niet goed wordt omgegaan met de ruimte in dit gebied. Er ligt veel braak, er staat veel leeg. Dat maakt het er niet aantrekkelijker op.” Het plan van E19 en de kritische bedrijven gaat uit van een gefaseerde omvorming van de Binckhorst. Een kernpunt daarbij is dat de monumenten en gebouwen die op de lijst van industrieel erfgoed staan behouden blijven. Verder moet de Mercuriusweg worden doorgetrokken naar een nieuw aan te leggen oprit van de Utrechtsebaan. De oprit naar de Maanweg zou juist komen te vervallen. Net als in de plannen van de gemeente moet er ook een park komen, dat loopt van het kasteeltje St. Barbera tot aan de treinsporen. In de driehoek tussen de Mercuriusweg, het spoor en de Binckhorstlaan worden de garages, showrooms, autoschadebedrijven en -recyclingbedrijven geplaatst. Woningen kunnen, aldus het alternatieve plan, het best langs de Trekvliet en in het zuidelijk deel van het gebied komen. Bedrijven worden geconcentreerd op twee plekken, kantoren in het zuidoosten naast het spoor en de Utrechtsebaan. Het voordeel van deze plannen is, stellen de opstellers, dat afgezien van de beton- en asfaltfabrieken, er nauwelijks bedrijven hoeven te wijken. Ook is voor iedereen duidelijk wat er gaat gebeuren. Daarnaast kunnen er toch nog eens 4700 woningen bij komen. Alleen maar voordelen, stelt Joris Wijsmuller. Vooral helderheid is erg belangrijk. Deze tijden van kredietcrisis leiden toch al tot veel onzekerheid bij ondernemers. De plannen van de gemeente voegen daar alleen maar meer onduidelijkheid aan toe. Daar is juist nu even helemaal geen behoefte aan. De ondernemers hebben duidelijkheid nodig.” Inmiddels hebben zich dertig van de 120 op de Binckhorst gevestigde bedrijven aangesloten bij de samenstellers van het alternatieve plan. Dat aantal stijgt nog. Joris Wijsmuller: ” Hopelijk kunnen wij de discussie over het bestaande plan openbreken. De gemeente Den Haag zou stom zijn als ze deze handreiking niet aannam.”

Tegenslagen – Vernieuwing heeft nog een lange weg te gaan De plannen van het door de gemeente Den Haag ingeschakelde Office for Metropolitan Architecture (OMA) zien er futuristisch uit. Artist impressions die – vooral door de oogharen bekeken – het beeld schetsen van een hippe wijk, met flitsende gebouwen. Maar de omvorming van de Binckhorst tot een gebied met bedrijvigheid en ongeveer zevenduizend woningen, heeft nog een lange weg te gaan. Tot nu toe doken er vooral veel praktische bezwaren op, nog voordat er ook maar iets tastbaars van de grond is gekomen. Zo wilde de gemeente aanvankelijk één nieuw bestemmingsplan voor het hele gebied maken. Maar omdat de ontwikkeling in totaal 20 tot 30 jaar in beslag neemt, werd dit door verantwoordelijk wethouder Peter Smit (VVD) als een te risicovolle koers beschouwd. De bedrijven zouden te lang in onzekerheid zitten over wat er gaat gebeuren. Daarom besloot hij het gebied op te delen in tweeën. Recent zond Smit het bestemmingsplan voor het zuidelijk deel naar de gemeenteraad. Het leidde tot een stroom van bezwaren (zienswijzen in jargon), zo bleek vorige week. Een daarvan kwam van het ministerie van VROM: het megaproject kent een tekort van 200 miljoen euro. Den Haag had ten onrechte gerekend op een bijdrage van het rijk. Ondertussen werd ook nog eens duidelijk dat een van de investeerders die zou meewerken aan de vernieuwing van het bedrijven- en industrieterrein, BPF Bouwinvest, zijn verplichtingen niet kan nakomen. In plaats van dat er grote totaalplannen worden gemaakt wordt nu meer per perceel gekeken wat er moet gebeuren.

Reacties:

1. Op 2009-12-19 11:31:23 schreef channa:

Ha Peter, héél erg goed, zo’n plan, ben helemaal voor. Alleen in de eerste zinnen van dit artikel:

‘In de Binckhorst bevinden zich meer dan 500 verschillende bedrijven gevestigd’

zit dus een foutje, jammer..vooral omdat het in het begin vh artikel zit valt het op…
Cheers! Channa.

2. Op 2010-01-06 17:25:52 schreef Peter Bos:

Foutjes hersteld. Dank voor tips en het compliment.