Haagse Stadspartij heeft kritiek op subsidie voor Voicst

Haagse bands geboycot?

De Haagse Stadspartij wil opheldering over de subsidiëring van niet-Haagse bands door de gemeente Den Haag.

 

De gemeente heeft 47.000 euro gestoken in het landelijk project Roadworks. Het geld wordt gebruikt om de Amsterdamse band Voicst op een verbouwde vuilniswagen op te laten treden in de Balkan.

De Haagse Stadspartij wil weten wat het belang is voor de stad Den Haag.

Het initiatief voor de Balkan-tour van Voicst werd genomen door de Gemeente Den Haag, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Haags Pop Centrum.

Interview
Op de website van Omroep West is een interview te beluisteren met Stadspartij-woordvoerder Peter Bos.

Bron: Haags Poppodium

Den Haag, 8 april 2009

Geachte voorzitter,

Het project Roadworks behelst een culturele uitwisseling tussen Nederland en de Balkanlanden. Zo maken Nederlandse popbands binnenkort een tournee door de Balkan en andersom. De Gemeente Den Haag is hoofdsponsor met 47.000 euro. Daarnaast betaalt het Ministerie van Buitenlandse Zaken 30.000 euro en het Fonds voor de Podiumkunsten 15.000 euro. Naar aanleiding van een persbericht hierover heb ik onder verwijzing naar het desbetreffende artikel van het reglement van orde de volgende vragen voor het college.

1. Is het juist dat de gemeente € 47.000,- bijdraagt aan dit project?

De bijdrage van de gemeente Den Haag is € 42.210,10. Hiernaast wordt er bijgedragen door het Ministerie van Buitenlandse Zaken (€ 30.000,00) als ook het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten (€ 15.000,00).

2. Komt de bijdrage van € 47.000,- voort uit het Raadsvoorstel inzake invulling projecten Den Haag
Internationale Stad (rv21 / 2008), onderdeel Profilering Den Haag in de Balkan? Zo nee, waarom
niet?

Vanuit het in het Raadsvoorstel inzake invulling projecten Den Haag Internationale Stad (rv21 / 2008) beschikbaar gestelde budget is € 25.210,10 besteed aan dit project en € 17.000,00 komt uit de reguliere werkbegroting van BIZ voor 2009. Het project is onderdeel van de uitvoering van het beleid voor profilering van Den Haag in de Balkan.

3. Is het juist dat de Nederlandse bands Mala Vita en Voicst in het kader van dit project worden
ingezet?

Ja, dat is juist.

4. In het Raadsvoorstel wordt gesteld dat het profiel en de naam van Den Haag in de Balkan moet
worden verbeterd o.a. door culturele uitwisselingen te organiseren. Kan het College uitleggen in hoeverre optredens en promotietours van niet Haagse bands in de Balkan de naam van Den Haag kunnen verbeteren?

In het Raadsvoorstel worden meerdere middelen genoemd. Daarvan zijn culturele uitwisselingen,
jongeren / onderwijs en verbetering van de lokale overheden er drie. Deze aspecten worden in het
project ‘Roadworks’ verenigd. Het voor Den Haag belangrijkste aspect van het project is dat er
voorafgaand aan de concerten workshops worden georganiseerd in Zagreb, Sarajevo en Belgrado. Het
doel is om jongeren hun visie te laten geven op de Ideale Stad. De uitkomsten van deze workshops
worden vervolgens door lokale kunstenaars vormgegeven op de vrachtwagen die gebruikt wordt als podium. Op deze manier ontstaat een gezamenlijk kunstwerk gemaakt door jongeren uit Zagreb, Sarajevo en Belgrado.
Voor de organisatie van het project wordt samengewerkt met lokale culturele organisaties in alle drie de steden. Deze samenwerking dient als een leerschool voor deze organisaties, door de ervaring die zij opdoen in het organiseren van een internationaal evenement.
De toer door de Balkan vindt plaats onder ‘de vlag van Den Haag’. De hoes van de promotiesingle
bestaat uit de namen The Hague, Zagreb, Sarajevo, Belgrade. Hierdoor wordt voor iedereen zichtbaar
dat door dit culturele project deze drie hoofdsteden in een Haags initiatief samenwerken. Ook de website www.roadworks.fm maakt dit duidelijk. Een multilateraal project als Roadworks, waarbij drie hoofdsteden samenwerken, kan beschouwd worden als een zeer positieve stap in de Balkan-regio.
Tenslotte dragen al onze lokale media partners bij aan de promotie van het project in de
respectievelijke steden. De tour zal aangekondigd worden op alle grote lokale radiozenders, waarbij
vermeld wordt dat het om een Haags initiatief gaat.

5. Waarom is gekozen voor bands van buiten Den Haag, terwijl Den Haag volgens het college
Popstad Nr. 1 is en volgens ondergetekende honderden, zo niet duizenden, bands kent?

De keuze voor de band ‘Voicst’ is gebaseerd op de keuze voor het nummer ‘Everyday I work on the
Road’ van de band Voicst. Dit nummer brengt een positieve boodschap over een verbroken relatie en
het weer goed maken daarvan; het ‘aan de weg werken’. Om deze boodschap over te brengen, is het
refrein van het nummer vertaald in het Bosnisch-Servisch-Kroatisch door de leden van de band Mala
Vita. Dit nummer is tevens in een Balkan-versie herschreven, en is het nummer dat op de CD-single
verspreid wordt. Om dezelfde reden heet het project ‘Roadworks’, dat tevens verwijst naar het rijdend podium dat van stad naar stad trekt. De bandkeuze is tevens een keuze van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat hiermee Nederlandse culturele uitwisseling wil bewerkstelligen. Het
ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassades in Kroatië, Bosnië en Servië onderkennen de populariteit van de zogenaamde Balkan Beatz in Nederland, en willen via ‘Roadworks’ bijdragen aan de uitwisseling van Nederlandse Cultuur in de regio. Het thema van het
nummer, alsmede de optredens lenen zich uitstekend voor een combinatie met de workshops over de ideale stad.

6. Het Haags Pop Centrum is ook partner bij het project, maar desondanks is geen enkele Haagse
band hierbij betrokken. Zijn de adviezen van het HPC genegeerd of wordt het HPC slechts gebruikt om subsidie door te sluizen?

De betrokkenheid van HPC bij dit project heeft enerzijds te maken met de subsidieaanvraag bij het
Fonds Voor de Podiumkunsten, anderzijds met de expertise van het centrum op het gebied van
(Haagse) pop-muziek. Bij een succesvol resultaat van het project kunnen samen met HPC de
mogelijkheden onderzocht worden om het middel en de ervaring van een reizend festival te gebruiken
voor promotie van Haagse Popmuziek.

7. Hoe kan het dat het project niet voorkomt in het raadsvoorstel inzake invulling projecten Den
Haag Internationale Stad 2009 (rv219/2008)?

In het raadsvoorstel Den Haag Internationale Stad 2009 (rv219/2008) wordt het beleid beschreven dat
gericht is op de profilering van Den Haag in de Balkan. De projecten die hiertoe zijn uitgevoerd waren ten tijde van de goedkeuring van het beleid door de raad nog niet allemaal bekend. Het project
‘Roadworks’ is de uitkomst van een reeks overleggen in 2008 met o.a. het Ministerie van Buitenlandse Zaken en SICA (Stichting Internationale Culturele Activiteiten), en past binnen het door de Raad geaccordeerde beleidskader.

8. Er worden in het kader van dit project 5000 cd’s gratis uitgedeeld in de Balkan. Wat kost dit en welk Haags belang wordt hiermee gediend?
De productie van de 5000 cd’s kost € 5.750,00. Op de hoes van de cd’s staan de namen van de steden
Zagreb, Sarajevo en Belgrado, met bovenaan de naam Den Haag (The Hague). Ook de logo’s van de
sponsors en partners staan op de hoes, waarbij het logo van Den Haag, BZ en NFPK het meest
prominent. Zodoende functioneert de cd tevens als flyer. De cd is een tastbare herinnering aan het
Roadworks project, naast de workshops en de concerten.

9. Via het Fonds Pop over Zee van de gemeente Den Haag is € 1.600 subsidie toegekend voor de
optredens van de Haagse acts Charly &Gallus, 2562 en Feedback Society in Belgrado. Is mijn
berekening en conclusie juist dat van de Haagse bijdrage van € 45.000,- ook een tour met 60
Haagse bands naar de Balkan betaald had kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

Het project ‘Roadworks’ behelst niet de promotie van Haagse popmuziek in de Balkan, maar richt zich
op culturele activiteiten gericht op jongeren in de Balkan. Zoals vermeld in het antwoord op vraag 4 is een belangrijk onderdeel van het project de workshops voorafgaand aan de concerten, en het
kunstwerk dat daar een resultaat van is. De organisatie van een toer als ‘Roadworks’ behelst veel werk, planning en coördinatie. Een onderdeel hiervan is het optreden, maar de nadruk voor Den Haag ligt op de inhoud van de workshops.

10. Is het college met mij van mening dat het weggegooid geld is om de zogenaamd slechte naam van Den Haag in de Balkan wegens de aanwezigheid van het Joegoslavie-tribunaal alhier te
compenseren met het laten optreden van niet-Haagse bands en het uitdelen van cd’s als
goedmakertje? Zo nee, waarom niet?

Het college is van mening dat het Roadworks project een goede invulling is van het beleid in
raadsvoorstel Den Haag Internationale Stad (rv21/2008). Vermeld dient te worden dat het college verdere activiteiten in de Balkan landen wil blijven ondersteunen, maar dan in het kader van City Diplomacy. In overleg met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassades in de Balkan regio wordt onderzocht welke mogelijkheden hier voor zijn. Het verbeteren van het imago van Den Haag in de Balkan zal geen onderdeel meer van dit beleid vormen. Deze plannen staan beschreven in de nota ‘Verleiden en verbinden’. De verspreiding van de CD / flyer, het geven van de workshops en de kunstzinnige uitingen als uitkomst van de workshop vormen een belangrijk deel van het project. De optredens die plaatsvinden in de steden worden gecombineerd met optredens van
lokale bands. Deze optredens vormen in iedere stad een afsluiting van de andere activiteiten die zijn georganiseerd, zoals de workshops.
11. Waarom wordt alleen opgetreden in Zagreb, Sarajevo en Belgrado en niet in Pristina, Podgorica, Skopje en Ljublijana, de andere hoofdsteden van voormalige Balkan landen?

Het Haagse beleid van 2008 was gericht op de landen Kroatië, Bosnië en Servië.

12. Kan het college beloven in de toekomst zoveel mogelijk Haagse kunst en cultuur in te zetten voor
het project Den Haag in de Balkan? Zo nee, waarom niet?

Het college heeft besloten om in 2009 verdere activiteiten in de Balkan te richten op bevordering van vrede en recht, in het kader van City Diplomacy. Mocht hierbij de inzet vereist zijn van kunst en cultuur zal er eerst worden gekeken naar de mogelijkheden binnen de Haagse kunst en cultuur wereld.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de locoburgemeester,
mw. A.W.H. Bertram Marnix Norder