Gemeente moet Pianino theater ondersteunen bij zoektocht naar alternatieve locatie!

De Haagse Stadspartij is onthutst dat het Pianinotheater op de Binckhorst binnenkort gesloten wordt omdat de gemeente van plan is het pand, dat momenteel in gebruik is als antikraakpand, te slopen. Dit besluit zal zowel de familie die het theater acht jaar geleden heeft opgericht en sindsdien op vrijwillige basis heeft beheerd, als de draggemeenschap in Den Haag, dakloos maken.

Het Pianinotheater is een unieke culturele en sociale ontmoetingsplek in Den Haag. Sinds de oprichting acht jaar geleden heeft het theater een belangrijke rol gespeeld in het ondersteunen van lokale kunstenaars en het bieden van een veilige ruimte voor de draggemeenschap. Het theater heeft talloze evenementen, voorstellingen en activiteiten georganiseerd, die een belangrijke bijdrage leverden aan het culturele leven in de stad. Het nieuws dat het Pianinotheater binnenkort gesloten zal worden en de mogelijkheid bestaat dat de familie en de draggemeenschap dakloos zullen worden, heeft tot grote onrust en teleurstelling geleid.

De Haagse Stadspartij deelt deze zorgen en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan de gemeente. Ze wil weten wanneer de gemeente heeft besloten om het pand te slopen en in hoeverre ze aan haar taak heeft voldaan, door te helpen bij het zoeken naar een nieuwe plek voor het Pianinotheater. Op 24 november 2022 heeft de gemeenteraad namelijk de motie van de Haagse Stadspartij aangenomen, waarbij de gemeente een actievere rol moet nemen door sociale buurtinitiatieven – die bij herontwikkeling dakloos dreigen te raken – te ondersteunen in de zoektocht naar een alternatieve locatie in de buurt.

Gezal Karabekir woordvoerder cultuur Haagse Stadspartij;” Het behoud van culturele en maatschappelijke initiatieven zoals het Pianinotheater is van groot belang voor een stad als Den Haag. Deze plekken dragen bij aan de diversiteit, creativiteit en sociale cohesie in de stad. Het zou zonde zijn om het Pianinotheater en alles wat het heeft betekend voor de lhbtqia+ gemeenschap verloren te laten gaan.”

De Haagse Stadspartij roept de gemeente dan ook op om het besluit te heroverwegen en samen met alle betrokkenen te zoeken naar een oplossing die het voortbestaan van het Pianinotheater garandeert. Het theater verdient het om behouden te blijven als een plek waar kunst, cultuur en inclusiviteit samenkomen.

——————————

Schriftelijke vragen: Aanvullende vragen: Pianinotheater weg, what a drag. 

Indiener: Fatima Faïd, HSP

Datum: 26 oktober 2023 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, 

Het Pianinotheater op de Binckhorst zal binnenkort gesloten worden, aangezien de gemeente van plan is het pand, dat momenteel in gebruik is als antikraakpand, te slopen. Dit besluit zal zowel de familie die het theater acht jaar geleden heeft opgericht en sindsdien op vrijwillige basis heeft beheerd, als de draggemeenschap in Den Haag, dakloos maken. Eerder stelden raadsleden Coen Bom (HvDH) en Leonie Gerritsen (PvdD) al vragen over dit onderwerp (RIS316977). 

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt raadslid Fatima Faïd, de volgende aanvullende vragen:

  • Op welke datum is precies het besluit genomen binnen de gemeente, om het antikraakpand in de Binckhorst, waar het Pianinotheater zich bevindt, te slopen voor de aanleg van een park? Wanneer is er besloten om tot sloop over te gaan?

De gemeenteraad heeft op 1 december 2023 de motie van de Haagse Stadspartij RIS303907 aangenomen, waarin is besloten dat het college een actievere rol moet nemen, waarbij zij sociale buurtinitiatieven – die bij herontwikkeling dakloos dreigen te raken – adviseert in de zoektocht naar een alternatieve locatie in de buurt. 

  • Wat heeft het college tot nu toe aan ondersteuning geboden aan de familie die het Pianinotheater beheert, bij het zoeken naar een alternatieve locatie?
  • Wat voor advies en ondersteuning wil het college nog bieden om te voldoen aan haar actievere rol bij het zoeken naar een alternatieve locatie voor Pianinotheater?

Op 5 juli 2023 heeft de gemeenteraad nog een motie van de Haagse Stadspartij RIS316152 aangenomen, waarin het advies van UNESCO Commissie zou worden geëvalueerd voor de Cultuurvisie 2033. Het advies heeft betrekking op de waarde van diasporische stadscultuur, en om de makers uit de verschillende gemeenschappen, en dus ook makers uit de Haagse queer gemeenschap, beter te ondersteunen. 

  • Begrijpt het college dat het voor de drag en queer gemeeschap van uiterst belang is dat het Pianinotheater blijft voortbestaan? Zo ja, hoe wil ze hier verder aan bijdragen met het oog op het advies van de UNESCO Commissie (met betrekking tot het ondersteunen van makers van hedendaagse stadscultuur)?

Met de vaststelling van de gewijzigde Cultuurvisie Den Haag 2033 (RIS315525) heeft het college de volgende passage overgenomen (zie blz. 42):

7.3.2. Vrije cultuur 

In 2033 worden niet alleen culturele instellingen versterkt, maar zijn er ook meer vrije maakplekken ontstaan. Er is buiten de institutionele kaders plek voor autonome makers, bijvoorbeeld in broedplaatsen, vrijplaatsen en de nachtcultuur. Door makers zelf de kaders te laten scheppen ontstaat ruimte voor experiment en vernieuwing, waarbij het niet uitmaakt in welk hokje iets valt of hoe tijdelijk het is. Als gemeente hebben we de behoefte van deze netwerken in zicht, ondersteunen hen waar nodig, maar laten we nieuwe vormen en activiteiten ook ontstaan. Hiermee ontstaat een voedingsbodem voor nieuwe cultuurvormen, die niet noodzakelijkerwijs overgenomen hoeven te worden door de reguliere cultuursector, maar deze wel kunnen uitdagen, bevragen en inspireren. Juist deze plekken geven Den Haag een eigenzinnig karakter.

De Haagse Stadspartij heeft zich verheugd toen het bovenstaande stuk werd overgenomen in de visie, omdat het van belang is dat vrije (sub)cultuur integraal wordt opgenomen in het beleid. 

  • Kan het college een overzicht bieden van culturele queer- en dragnetwerken die zij in het zicht heeft? Als het college deze niet in zicht heeft, wil zij dit nog realiseren, zoals opgenomen in de cultuurvisie?
  • Kan het college een overzicht bieden van andere mogelijke locaties waar queer- en dragcultuur welkom zijn om te floreren?