Park Arendsdorp wordt verder verminkt

De raad stemde in met het voorstel van wethouder Norder voor grootschalige sloop/nieuwbouw in het landgoed Arendsdorp, het groene hart van de wijk Benoordenhout. Het jarenlange verzet van de bewoners leidde weliswaar tot enige aanpassingen, maar de projectonwikkelaar krijgt nu toch groen licht om een grote woonkolos in het kwetsbare landgoed neer te zetten. De gehele oppositie stemde tegen.

 

Het betoog van de Haagse Stadspartij:

‘Op zich kunnen alle voorstellen (moties en amendementen) die vanavond worden ingediend om de nieuwbouwmogelijkheden in te perken (zoals de hoogte, het volume, de bestemming en de plek van de inrit) rekenen op de steun van de Haagse Stadspartij. Maar is dat genoeg om te voorkomen dat het landgoed Oostduin-Arendsdorp, het groene hart van de wijk Benoordenhout, verder door bouwplannen wordt verpest?

Het kwetsbare landgoed heeft namelijk in het verleden al veel te veel te verduren gehad. Het landgoed werd keer op keer verkleind door gebouwen van soms zeer forse schaal, zoals het Shellkantoor van J.J.P. Oud van voor de oorlog, een bejaardentehuis aan de Goetlijfstraat en het 66 meter hoge Shellkantoor aan de Oostduinlaan van ir. H.E. Oud uit de jaren vijftig en zestig, de bouw van de zeer grote serviceflat Arendsdorp en de forse uitbreiding van het Shellkantoor aan de Wassenaarseweg uit de jaren zeventig. “Hierdoor is thans een kritieke grens voor het landgoed bereikt”, aldus de letterlijke tekst van de gemeente in het Monumenten Inventarisatieproject uit 1991.

Maar de Haagse bouwwethouder heeft daar anno 2013 geen enkele boodschap aan, en wil het park met een nog grotere serviceflat (50% groter dan de huidige kolos!) opzadelen. De bouwwethouder wil zo de eigenaar en de projectontwikkelaar de ruimte geven om een financieel lucratief plan te ontwikkelen, maar waarom? Het huidige bestemmingsplan staat een kleine uitbreiding van 10 % van de bestaande bebouwing toe, en door onafhankelijk onderzoek is aangetoond dat dit voldoet om de serviceflat te vernieuwen en rendabel te exploiteren. Er is geen enkele bouwnoodzaak voor de zoveelste aantasting van het landgoed, getuige ook de grote kantoren in het park die inmiddels langdurig leeg staan: volop ruimte voor nieuwe investeringen. Maar deze bouwwethouder wil daar niets van weten, heeft deze mogelijkheid afgedaan met een flutonderzoek, en houdt krampachtig vast aan het old boys netwerk van voor de crisis. Hij wil beleggers die speculeren met leegstand niet aanpakken, en de projectontwikkelaar in het park zoveel mogelijk ruimte geven. Ten koste van het groene karakter, en in weerwil van alle wijkbewoners.

Al jaren maken de bewoners in zaaltjes, in de inspraak, via brieven, zienswijzen, petities en wat al niet meer duidelijk dat ze verdere aantasting van het landgoed niet zien zitten. Al jaren doen bewoners een beroep op de politiek om een nieuwe historische vergissing te voorkomen. En aanvankelijk leek de politiek ook zeer kritisch, maar als puntje bij paaltje komt blijken de knieën zwak en de ruggengraat week, althans van de coalitie. Het gewijzigde amendement van D66 illustreert deze politieke realiteit. D66 had aanvankelijk het voorstel om het volume van de nieuwbouw te beperken door vast te houden aan het huidige aantal appartementen, een logische redenering die al jaren wordt beleden. Maar zodra de bouwwethouder druk uitoefent wordt deze heldere lijn losgelaten en laat de coalitie slechts marginale wijzigingen toe, zolang de bouwbelangen maar niet echt in gevaar komen. Moeten bewoners, moeten wij dan met deze kruimels blij zijn? De Haagse Stadspartij past hiervoor, zal tegen het amendement, en zeker ook tegen het bestemmingsplan stemmen.’

(Zoals te doen gebruikelijk bij omstreden plannen stemde de gehele oppositie tegen het bestemmingsplan, maar hield de coalitie van PvdA, VVD, D66 en CDA stand door het plan te steunen)

Bouw serviceflat Arendsdorp gaat door
Westonline, 14 feb 2012

DEN HAAG – De nieuwbouw van serviceflat Arendsdorp in Den Haag wordt iets minder groot dan gepland. Het gebouw wordt maximaal 27.000 vierkante meter, in plaats van 28.000. De Haagse gemeenteraad steunde donderdagavond een voorstel van D66-raadslid Tobias Dander om de omvang te beperken. De politiek hoopt daarmee iets aan de bezwaren van omwonenden tegemoet te komen.
Serviceflat Arendsdorp is nu ongeveer veertig jaar oud. En volgens de eigenaar voldoet het niet meer aan de eisen van de tijd. Daarom moet er nieuwbouw komen.

Bezwaar
Een flink aantal bewoners uit de wijk Benoordenhout in Den Haag kwam donderdag naar het stadhuis om daar bezwaar te maken tegen de nieuwbouw. ‘Hoogbouw is mooi, maar niet altijd’, aldus een van de insprekers. Een ander: ‘Het zou een deceptie van jewelste zijn als de politiek vandaag niets zou doen met het protest.’
De omwonenden zijn ook bang dat als de exploitant van de flat eventueel failliet gaat er ‘gewone’ appartementen in het gebouw komen.

‘Pareltje’
Uiteindelijk stemden de vier coalitiepartijen PvdA, VVD, D66 en CDA toch voor het plan. Volgens verantwoordelijk wethouder Marnix Norder is het gebied Oostduin-Arendsdorp nu al een ‘pareltje’ en wordt dat met de komst van de flat ‘alleen maar mooier’.

Rest van college lijkt wel schoothondje van Norder
(Ingezonden brief) AD/Haagsche Courant, 21 feb 2013

Het Haagse college van b en w lijkt wel het schoothondje van
PvdA-wethouder Marnix Norder (volkshuisvesting en stadsontwikkeling).
Wethouder Norder verdedigde onlangs in de gemeenteraad zijn plannen voor
landgoed Arendsdorp-Oostduin. Hij weet een aanzienlijk grotere bebouwing
midden in het kloppende groene hart van het Benoordenhout te verkopen
alsof het een verbetering van het park zou zijn, en trekt zich niets aan
van verzet vanuit de buurt. De andere collegepartijen, de VVD voorop en
gevolgd door D66 en het CDA, durven nauwelijks een woord van kritiek te
uiten. Niks dualisme in het openbaar bestuur, wethouder Norder bestuurt
de stad. En de collegepartijen doen niets anders dan met grote verliefde
ogen naar hem lonken en zij vergeten daarbij totaal hun eigen achterban.
Misschien had het deze keer te maken met Valentijnsdag, wie zal ’t
zeggen? Ik hoop dat de verkiezingen voor de gemeenteraad volgend jaar
dit college wel wakker schudden.

Enny Kleikamp-van Leeuwen, Den Haag

Norder heeft dictatoriale macht in stadsbestuur
(Ingezonden brief) AD/Haagsche Courant, 21 feb 2013

Op het gebied van bouwen en bestemmingsplannen oefent PvdA-wethouder
Norder binnen de coalitie een praktisch dictatoriale macht uit.
Herhaaldelijk moeten de collegepartijen daarvoor buigen omdat de PvdA
voorlopig nog niet af wil van deze wethouder. Ook al groeit ook in die
partij de weerstand. de andere collegepartijen volgen, uit vrees dat zij
de volgende raadsperiode niet meer in het college worden gevraagd. Het
gevolg is dat steeds vaker en bloc wordt gestemd over voorstellen van
Norder: de collegepartijen vóór, de oppositiepartijen tegen. Met
democratische meningsvorming heeft dit niets meer te maken. Vorige week
was dat weer het geval bij de raadsbehandeling van het bestemmingsplan
Oostduin-Arendsdorp. De VVD en D66, die bij verkiezingen veel aanhang
hebben in het Benoordenhout, bogen ook ditmaal het hoofd voor Norder en
lieten de honderden Benoordenhouters die bezwaar hadden gemaakt als een
baksteen vallen.

Mr. A. van Sonsbeeck, Den Haag.

Reacties:

1. Op 2013-02-22 14:19:36 schreef Joost Gieskes:

De briefschrijvers kunnen wel tekeer gaan tegen wethouder Norder, maar onze democratie werkt nu eenmaal zo. De Raad beslist en niet de wethouder.Natuurlijk mag men het met een raadsbesluit niet eens zijn, maar Norder-bashing is ONdemocratisch. Dat het gebouw zeer groot gaat worden staat vast, maar het blijft binnen de bouwgrenzen die nu reeds gelden en het groen van de buitenplaats wordt niet verder aangetast. Wel alles een beetje in verhouding zien!

2. Op 2013-03-15 18:33:12 schreef mevrouw van der Harst en mevrouw van der Harst:

Wat een kul verhaal van de heer Gieskes. Het park eens zo lommerrijk lijkt nu bijna op een bouwakker! Met dank aan alle smakeloze dames en heren, die lak aan de natuur hebben. Wat fijn dat onze ‘democratie’ zo goed werkt!!!

3. Op 2013-03-15 20:17:21 schreef Enny Kleilamp:

Wethouder Norder gedraagt zich ondemocratisch door de informatie die hij aan Het College en de raad geeft te versnipperen, creatief te interpreteren, en soms zelfs onjuist aan te leveren . Hierdoor schakelt hij een eerlijke democratischzekerze uit. En kritiek leveren in het openbaar maakt deel uit van het democratisch proces en zou ik niet willen omschrijven als “bashen”.