Dankzij de Haagse Stadspartij gaat het college bij het ministerie van Economische Zaken, Eneco, en zo mogelijk kartelwaakhond NMA onderzoeken of gebruikers van de Haagse Stadsverwarming de afgelopen jaren teveel hebben betaald.

 

Onderzoek naar prijzen Eneco
(De Telegraaf, 24 mrt 2010)

Van onze Haagse redactie DEN HAAG, woensdag Een grootschalig onderzoek moet uitwijzen of het Haagse stadsverwarmingsnet van Eneco woekerwinsten maakt over de ruggen van duizenden Hagenaars.
Het bureau EDO Advies, specialist in energie en duurzaamheid, stelde onlangs in een rapport dat Eneco tot wel zeventig procent te veel rekent. De Haagse stadspartij van Joris Wijsmuller trok daarop bij het gemeentebestuur aan de bel. “Of daadwerkelijk sprake is van woekerwinsten hangt af van de wijze waarop dit rendement tot stand is gekomen en of Eneco de wet heeft overtreden”, stelt burgemeester Van Aartsen in reactie hierop. “Dit vergt nader onderzoek.” En dat gaat er ook komen. Het Haagse college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels laten weten ‘op korte termijn’ de beweringen van EDO Advies te willen bespreken met Eneco, het ministerie van Economische Zaken en mogelijks zelfs met kartelwaakhond NMa. Als blijkt dat Eneco daadwerkelijk te veel geld heeft gerekend aan Haagse gebruikers van het stadsverwarmingsnet, beraadt de gemeente zich op ‘vervolgactie of zelfs juridische stappen’ om het te veel betaalde geld terug te laten gaan naar de Hagenaars.

Eneco ontkent extreme marges op Haagse stadsverwarming – ‘Woekerwinsten op warmte’
(AD/Haagsche Courant, 24 mrt 2010)

DEN HAAG – Eneco heeft zo’n 3500 bewoners die zijn aangesloten op de Haagse stadsverwarming onnodig hoge energierekeningen gestuurd. Tot die conclusie komt het Haagse adviesbureau Edo Advies. De gemeente wil nader onderzoek naar vermeende ‘woekerwinsten’ van de energieleverancier.

LEX DE JONGE De huizen staan in de Schilderswijk, Kortenbos en Bezuidenhout- West. Ook koningin Beatrix (paleis Noordeinde, zie foto), de rijksoverheid (ministeries) en de gemeente (onder meer het stadhuis) zouden de dupe zijn van de vermeende woekerwinsten. Eneco ontkent de extreme rendementen op het Haagse warmtenet stellig. De wet zegt dat winstmarges op energie ‘redelijk’ moeten zijn, maar Eneco haalde in de jaren 2001 en 2002 rendementen van zo’n 50 procent en ruim 70 procent op de stadsverwarming,” stelt onderzoeker Louis Kanneworff van Edo Advies. En er is geen enkele reden om te denken dat die extreme winstmarges in de jaren erna verminderd zijn.” Een ingewijde die dik tien jaar lang betrokken was bij de Haagse stadsverwarming bevestigt de ‘grove winsten.’ De leidingen zijn allang betaald. Elke gigajoule warmte die erdoorheen gaat is pure winst voor Eneco. Vroeger investeerde men een flink deel van die winst in de uitbreiding van het stadsverwarmingsnet, maar dat gebeurt allang niet meer.” Het Haagse adviesbureau baseert zich in een onderzoek op de Algemene Rekenkamer die al in 2005 sprak van een (anoniem gebleven) stadsverwarmingsproject waarop enorme winsten werden gemaakt. Onderzoeker Kanneworff komt na een analyse tot de conclusie dat het moet gaan om het Haagse warmtenet. Juist deze stadsverwarming is zo rendabel, omdat er heel veel grootverbruikers aan meedoen: ministeries, ziekenhuizen en het werkpaleis. Vooral daar wordt geld mee verdiend.” Volgens Eneco is het Haagse stadsverwarmingsnet helemaal niet het door de Rekenkamer bedoelde project. En van woekerwinsten is absoluut geen sprake,” stelt een woordvoerder. Het verhaal van Edo Advies is gewoon niet steekhoudend.” Maar de gemeente Den Haag ziet genoeg redenen om te gaan praten met Eneco, het ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Ze wil nader onderzoek naar de vermeende woekerwinsten. Den Haag vindt dat het adviesbureau ‘aannemelijk heeft gemaakt dat haar warmetenet het meest rendabele is in het land. Ook benadrukt ze dat het adviesbureau Edo Advies ‘veel kennis heeft van de Haagse energievoorziening.’ Pas na onderzoek bekijkt de gemeente of er juridische stappen tegen het energiebedrijf ondernomen moeten worden. Eneco zegt keurig mee te willen werken aan een onderzoek. De Haagse Stadspartij dringt erop aan dat vooral de kleingebruikers de te veel betaalde belasting terugkrijgen. Kanneworff snapt dat wel. Het gaat om mensen in wijken die niet bepaald tot de rijkste gerekend worden.”

Gemeente Den Haag
BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller

Den Haag, 19 maart 2010

Inzake: woekerwinsten Haagse stadsverwarming

Het raadslid G.H.M. Wijsmuller heeft op 21 januari 2010 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Ingevolge het bepaalde in artikel 38, van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, antwoorden wij als volgt.

1. Heeft B&W kennis genomen van de Zienswijze Consultatiedocument Beleidsregels Redelijke Prijs van EDOadvies d.d. 30 december 2009 over het Haagse stadsverwarmingsnet?

Ja.

2. Wat is de mening van het college over de opvatting van EDOadvies dat het Haagse
stadsverwarmingsnet het beste warmtenet van ons land is?

Uit de context blijkt dat met het beste stadsverwarmingsnet, het meest rendabele net bedoeld wordt. Het college is van mening dat de opvatting in de brief van EDOadvies aannemelijk is gemaakt. Na overleg met betrokken partijen (zie vraag 4) zal de gemeente hierover een eigen oordeel vormen.

3. Wat vindt u van de bewering van EDOadvies dat het Haagse stadsverwarmingsnet het anonieme net is dat volgens onderzoek van de Algemene Rekenkamer een “woekerrendement” van 50 tot 70% behaalde?

Deze bewering is voor rekening van EDOadvies. EDOadvies heeft evenwel veel kennis in huis over de Haagse energievoorziening. Of daadwerkelijk sprake is van woekerwinsten hangt af van de wijze waarop dit rendement tot stand is gekomen en of Eneco de wet heeft overtreden. Dit vergt nader onderzoek.

4. Bent u bereid om in uw hoedanigheid van aandeelhouder van Eneco, danwel als lokale overheid bij de Minister van Economische Zaken opheldering te vragen over de beweringen van EDOadvies? Zo nee, waarom niet?

Ja. Er zullen op korte termijn gesprekken worden gevoerd met Eneco, het Ministerie van Economische Zaken en zo mogelijk de NMA.

5. Bent u bereid om, als de beweringen kloppen, Eneco aan te sporen om het teveel betaalde terug te geven aan de gebruikers? Zo nee, waarom niet?

Zoals aangegeven, zal eerst nader onderzoek noodzakelijk zijn. Pas als de gemeente zich een goed beeld heeft gevormd van de daadwerkelijke situatie, zal in overleg met de betrokken partijen worden overlegd of een vervolgactie nodig is en of juridische stappen moeten worden genomen. Over de uitkomsten van de gesprekken wordt de raad nader geïnformeerd.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen