longhorn

Snoepen in Texas

De gemeente Den Haag promoot Haagse bands op een internationaal popfestival in Austin-Texas. Uit de pers blijkt dat er een zwerm van organisatoren, ambtenaren en journalisten op kosten van de gemeente de oceaan is overgevlogen. De Haagse Stadspartij wil opheldering over deze snoepreisjes.

Update: de vragen zijn op 13 april 2010 beantwoord.

De kwestie veroorzaakte nogal wat discussie in de popwereld, zie bijvoorbeeld dit artikel op het Haagse Poppodium:

http://www.haagspoppodium.nl/index.php?middle=nieuws/nieuws_detail&sid=10688

en hier: http://www.haagspoppodium.nl/index.php?middle=nieuws/nieuws_detail&sid=10779

De kwestie blijft kritiek losmaken:

Onbegrip over nieuwe ‘snoepreis’ naar Austin
(Den Haag Centraal, 20 aug 2010)

Een delegatie van Haagse bands zal ook volgend jaar acte de présence geven
in Austin (Texas). Afgelopen jaar leidde de’snoepreis’ binnen de
gemeenteraad al tot de nodige gefronste wenkbrauwen omdat het nut en de
kosten ervan discutabel werden geacht. De aankondiging dat er opnieuw naar
Texas wordt afgereisd, zorgt voor nog grotere vraagtekens.

Door Theodore Pronk

Den Haag profileert zich als ‘popstad’ van Nederland. In dat kader is het
idee tot stand gekomen om jaarlijks naar het showcasefestival South by
Southwest af te reizen om daar die profilering internationaal kracht bij
te zetten. SXSW is de grootste internationale muziekbeurs ter wereld waar
boekingskantoren, platenmaatschappijen en aanverwante bedrijven samenkomen
om nieuw muzikaal talent op te duikelen. De Haagse Stadspartij en de PVV
vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente opnieuw geld steekt in dit
project. Zeker omdat de effecten van de zakenreis die eerder dit jaar
plaatsvond, nog niet concreet zijn. Dit jaar ging een selectie van zes
Haagse bands op pad naar Texas. De muzikanten werden vergezeld door
diverse ambtenaren en festivalorganisatoren. Uit mediabijdragen ontstond
toen het beeld bij de Haagse Stadspartij dat er sprake was van ‘een
snoepreisje’, waarbij tal van overbodige meelifters op kosten van de
gemeente naar de Texaanse stad waren afgereisd. Joris Wijsmuller vroeg
voormalig citymarketing-wethouder Huffnagel om opheldering. Die liet weten
dat er geen sprake was van een snoepreisje en dat de totale verblijfen
hotelkosten voor vijf ambtenaren van de gemeente € 21.354,44 euro
bedroegen. De kosten voor de meegereisde pers en muzikanten zijn gedekt
door de projectbegroting van een ton van het festival Crossing Border.

Geroezemoes
In de popscene klinkt nog altijd veel geroezemoes over de laatste
Texas-reis. Want er waren wel opvallend veel afgevaardigden mee die er
wellicht eigenlijk niets te zoeken hadden. Die geluiden kent Wijsmuller
ook. De beantwoording van de vragen stemt hem dan ook nog altijd
allesbehalve tevreden. “Ik heb begrepen dat ze het nu iets soberder
aanpakken. Ze nemen nu maar drie bands mee in plaats van zes. Ik ben blij
dat andere partijen nu ook een kritische noot kraken”. PVV’er Machiel de
Graaf is één van de raadsleden die zijn verontwaardiging over de nieuwe
trip uit. Hij stelde direct na de bekendmaking van de nieuwe trip vragen
aan het college over de noodzaak en het rendement van de reis. “De kern
van het verhaal is dat ik me afvraag waarom er in tijden van crisis drie
bands naar Austin gaan en hoeveel collaterale contacten – ‘bobo’s vond ik
zo afgezaagd’ – er indirect of direct met subsidies naartoe gaan. Daarbij
heb ik gevraagd wat de reis überhaupt heeft opgeleverd”. Een woordvoerder
van wethouder De Jong (Cultuur & Citymarketing) laat weten dat vooralsnog
niet bekend is of er ambtenaren meegaan naar Austin en dat er geen budget
voor is gereserveerd. In elk geval zou het rendement van de trip zijn
bewezen en daarom het waard zijn om te worden herhaald. Het doel om Den
Haag als popstad internationaal te positioneren, zou door publicaties in
het South by Southwest Magazine, Newsweek en de Volkskrant worden
gerechtvaardigd. Ook de aandacht die de VPRO aan de reis besteedde heeft
een positief effect gehad op de internationale popstatus van Den Haag. Dat
geen van de Haagse bandjes inmiddels heeft getekend bij een internationaal
platenlabel, mag geen smet werpen op het succes. Dat is namelijk volgens
de woordvoerder van De Jong nooit een doelstelling geweest.

De vragen met antwoorden:

Den Haag, 13 april 2010
Inzake: Music City The Hague

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Den Haag presenteerde zich van 15 tot en met 20 maart jl. als ‘Music City The Hague’ op het South by Southwest (SXSW) festival in Austin, Texas. In een brief aan de raad van 17 juni 2009 is door de toenmalige wethouders Marieke Bolle en Frits Huffnagel aangekondigd dat op het Haagse podium aan drie of vier Haagse bands de gelegenheid wordt geboden om zich te presenteren aan de internationale popindustrie. Uit de pers blijkt dat er in Texas naast zes Haagse bands ook een zwerm organisatoren, ambtenaren en journalisten op kosten van de gemeente de oceaan is overgevlogen. Onder verwijzing naar het reglement van orde leggen wij de volgende vragen aan het college voor.

1. In voornoemde brief wordt ook het nieuwe Haagse festival “Walk the Line” aangekondigd, eveneens georganiseerd door het Crossing Border Festival. Deze twee nieuwe Haagse evenementen worden vanuit Cultuurbeleid en Citymarketing ondersteund. In totaal is door het college voor het jaar 2010 een subsidie van € 350.000,00 toegezegd. Klopt dit? Zo nee, waarom niet?

Het is juist dat aan beide festivals in totaal € 350.000,00 subsidie is toegekend vanuit de portefeuilles Cultuurbeleid en Citymarketing. Met de totstandkoming van de Haagse Popnota in 2007 heeft de gemeente Den Haag een krachtige impuls gegeven aan het popbeleid in Den Haag. In lijn met dit beleid heeft het college in 2009 besloten om twee nieuwe initiatieven te ondersteunen, te weten een Haagse venue (podium) op het festival South by South West, hét toonaangevende showcasefestival dat jaarlijks in Austin (Texas) plaatsvindt, en een nieuw popfestival ‘Walk the Line’ dat in mei 2010 in Den Haag zal plaatsvinden.
Haagse bands wordt hiermee de mogelijkheid geboden om zich aan een groot publiek en professionals uit de (inter)nationale popindustrie te presenteren op achtereenvolgens Crossing Border, South by South West en Walk the Line. Jaarlijks mag één van de bands Beatstad openen.
Samen met het Fonds Pop over Zee (amendement GroenLinks, 2007) wordt met deze initiatieven het profiel van Den Haag als attractieve stad en popstad van Nederland versterkt. Voor de realisatie van ‘Music City The Hague powered by Crossing Border’ op het festival South by South West is twee jaar voorbereiding vooraf gegaan. Wij zijn voornemens ‘Music City The Hague powered by Crossing Border’ ook volgend jaar op het festival South by South West te presenteren. Door de aanwezigheid van ‘Music City The Hague powered by Crossing Border’ op het festival South by South West is er voor Den Haag een uitgelezen kans hieraan parallel een uitgebreid economisch-cultureel programma te verbinden. In samenwerking met het Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in Miami, de Netherlands Foreign Investment Agency, de West-Holland Foreign Investment Agency en de gemeente Austin is een inhoudelijk programma opgesteld. Belangrijk onderdeel was het ‘business-breakfast’ waar ondermeer de Algemeen Directeur van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling een presentatie heeft gehouden voor ongeveer 30 Amerikaanse bedrijven. Inmiddels heeft reeds één bedrijf concrete interesse getoond om zich in Den Haag te vestigen. Tevens heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden met medewerkers van de gemeente Austin over ondermeer cultuur-, evenementen-, en economisch beleid. De gemeente Austin heeft aangegeven met een handelsdelegatie vanuit Austin Den Haag te willen bezoeken. Mevrouw Lucita Moenir Alam, Consul-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in Miami, heeft zich voor drie dagen officieel gevoegd bij de ambtelijke delegatie van de gemeente Den Haag. Zoals gebruikelijk bij dienstreizen zal hierover verslaglegging plaatsvinden.

2. Kan het college aangeven hoe deze subsidie is onderverdeeld; hoeveel gaat naar het evenement in Austin-Texas, en hoeveel naar het Haagse festival “Walk the line”?

Voor het programma ‘Music City The Hague powered by Crossing Border’ op het festival South by South West 2010 is een subsidie verleend van € 100.000,00. Voor het festival ‘Walk the Line’ dat in Den Haag zal plaatsvinden op 14 en 15 mei 2010 is een subsidie verleend van € 250.000,00.

3. Uit berichten in de pers blijkt dat de gemeente Den Haag met een grote delegatie is afgereisd naar Austin, waaronder ambtenaren en journalisten. Kan het college aangeven wie er allemaal op kosten van de gemeente Den Haag zijn meegereisd, hoe hoog de kosten van deze snoepreis per persoon bedragen, en hoeveel de gemeente in totaal aan hotel- en reiskosten heeft uitgegeven?

Binnen het projectplan ‘Music City The Hague powered by Crossing Border’ (subsidie € 100.000,00) zijn in totaal 21 bandleden en vier personen voor de organisatie meegereisd. Daarnaast heeft de organisatie ook binnen de begroting een drietal Haagse journalisten uitgenodigd mee te gaan om verslag uit te brengen. Vanuit de gemeente Den Haag zijn vijf ambtenaren meegereisd als vertegenwoordigers van de gemeente Den Haag en om het economisch-cultureel parallelprogramma invulling te geven. Dit programma is in samenwerking met het Consulaat-Generaal in Miami, de Netherlands Foreign Investment Agency, de West-Holland Foreign Investment Agency en de gemeente Austin tot stand gekomen. De totale hotel- en reiskosten bedragen € 21.354,44. De kwalificatie van ‘snoepreis’ laat het college voor rekening van de Haagse Stadspartij.

4. RTV West en AD/Haagsche Courant hebben de afgelopen dagen nietszeggende artikelen en reportages gemaakt over de belevenissen in Austin. In hoeverre dragen snoepreisjes van lokale media volgens het college bij aan het promoten van Haagse popmuziek in het buitenland?

Onafhankelijke journalistieke verslaglegging van ‘Music City The Hague powered by Crossing Border’ maakt deel uit van de doelstellingen van dit project. Het college is van mening dat dit bijdraagt aan het inspireren en het verder op de kaart zetten van de Haagse popscene. De kwalificatie ‘nietszeggende artikelen en reportages’ laat het college voor rekening van de Haagse Stadspartij.

5. De afgelopen jaren hebben zowel RTV West als AD/Haagsche Courant nauwelijks aandacht gehad voor Haagse popmuziek. Het popprogramma Stork on Air is door RTV West uit de ether gehaald en AD/Haagsche Courant doet niet meer aan recensies van Haagse popgroepen.
Deelt het college onze mening dat het stuitend is als lokale media alleen over Haagse popmuziek schrijven als ze mee mogen op een snoepreisje? Zo nee, waarom niet?

Nee, zie het antwoord op vraag 4.

6. Is in Austin-Texas ook onder de aandacht gebracht dat “Music City The Hague” bezig is om poppodia in de stad te sluiten zoals De Illusie en de Regentenkamer? Zo nee, waarom niet?

Nee. Dit is immers onjuist. Voor zowel de Illusie als de Regentenkamer geldt dat hun activiteiten plaatsvinden in panden waar tijdelijk over beschikt kan worden. Onlangs heeft het college de motie “Koester de Illusie afgedaan” (RIS 171151). Hierin staat dat de gemeente tot twee keer toe alternatieve huisvesting heeft aangeboden aan de huidige gebruikers van de Illusie. Tot op heden hebben zij deze alternatieven geweigerd. Ook over de huisvesting van de Regentenkamer/Kombinatie heeft de raad een motie (RIS 167897) aangenomen. Ter uitwerking van deze motie zijn betrokken partijen, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, bezig om een goede oplossing te vinden voor de Regentenkamer/Kombinatie.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de locoburgemeester,
Annet Bertram Marnix Norder