Gemeente kan braak voorkomen

‘Maak van Blauwe Aanslag-locatie een stadstuin.’

Het braakliggende terrein waar ooit de Blauwe Aanslag stond, blijft nog jaren onbebouwd en wordt waarschijnlijk ingericht als parkeerplaats. De Haagse Stadspartij vindt dit belachelijk, en pleit voor de aanleg van een stadstuin. Daarnaast moet de gemeente vroegtijdige sloop en braakliggende grond gaan voorkomen.

 

Blauwe Aanslag blijft voorlopig braak liggen
(AD/Haagsche Courant, 10 apr 2010)

DEN HAAG – De gemeente Den Haag heeft jaren gestreden en miljoenen uitgegeven om het krakersbolwerk De Blauwe Aanslag te slopen. Maar zes jaar na de sloop ligt een groot deel van dat terrein aan het Buitenom nog steeds braak.

De Haagse Stadspartij vindt het bij monde van voorman Wijsmuller onverteerbaar dat die plek in de stad nu al zo lang ‘openligt’ en stelt voor strengere eisen te stellen aan sloopplannen; een pand mag pas ‘neer’ als er een bouwplan ligt dat uitgevoerd wordt. Panagro uit Leidschendam en woningcorporatie Staedion uit Den Haag wilden op die plek stadswoningen neerzetten van rond de drie ton. Willem van der Ven van Staedion bevestigt dat het project uit de markt is gehaald (omdat de woningen niet verkocht werden) en dat er gezocht wordt naar een nieuwe invulling. “Het is niet de meest fraaie situatie, maar het is even niet anders. We hopen snel met een nieuw plan te komen.” Het terrein is tot 1 november verhuurd aan een bedrijf dat hofjeswoningen opknapt. Daarna komt er mogelijk een tijdelijk parkeerterrein. Wijsmuller heeft een beter idee. “Geef de buurt iets leuks terug en leg een stadstuin aan, waar blauw bloemige gewassen bloeien.”

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

De Posthoorn bericht deze week in het artikel ‘Voor de zomer gaan we hier bouwen’ dat Steadion na twee jaar braak eindelijk denkt te kunnen starten met de nieuwbouw op de locatie Dibetstraat. Dit in tegenstelling tot de al ruim 6 jaar braakliggende locatie van de voormalige Blauwe Aanslag aan het Buitenom. Staedion zegt in het artikel deze locatie in te willen richten als tijdelijke parkeerplaats. Onder verwijzing naar het desbetreffende artikel van het reglement van orde leg ik het college de volgende vragen voor.

1. Is het college gekend in het voornemen van Staedion om de Blauwe Aanslaglocatie aan het
Buitenom na ruim 6 jaar in te richten als tijdelijke parkeerplaats? Zo ja, heeft het college
hiermee ingestemd?

Staedion heeft ons gemeld, dat de opmerking in het artikel in de Posthoorn slechts gezien moet
worden als een suggestie voor tijdelijk gebruik, indien de nieuwbouw voor fase twee niet vlot tot
stand kan komen.
Tot circa 1 november 2010 is het terrein in gebruik gegeven aan de renovatie-aannemer van het
ernaast gelegen hofje aan de Prinsegracht. Met Staedion is afgesproken, dat over eventueel
tijdelijk gebruik na 1 november 2010 eerst met de gemeente wordt overlegd.

2. Is het college met mij van mening dat er aan het Buitenom ruim voldoende parkeergelegenheid is, en de inrichting als parkeerplaats geen enkele toegevoegde waarde heeft voor leefbaarheid van de buurt?

Ja, want er is momenteel voldoende parkeergelegenheid om in de parkeerbehoefte van de directe omgeving te voorzien.

3. Is het college bereid om bij Staedion en Panagro aan te dringen om de Blauwe Aanslag
locatie in te richten als een stadstuin, met bijvoorbeeld geurende blauw bloemige gewassen
en zitbankjes in de vorm van opgeblazen belastingformulieren? Zo nee, waarom niet?

Nee, want dit zou een spoedige start van de nieuwbouw tweede fase belemmeren.

4. Een ander voorbeeld van een terrein dat langdurig braak ligt omdat de gemeente een
sloopvergunning heeft afgegeven terwijl er geen bouwvergunning lag, is de v.d. Stighellocatie
op de hoek Spui/Lamgroen. Hoe lang gaat het volgens het college nog duren voordat
er voor deze locatie een bouwvergunning kan worden afgegeven?

Op 1 juli 2010 zal de grond worden overgedragen aan de ontwikkelaar. De verwachting is dat
nog dit jaar een bouwvergunning zal worden ingediend.

5. De nieuwe wet op de ruimtelijke ordening blijkt een mogelijkheid te hebben om vroegtijdige
sloop en braakliggende grond te voorkomen:
“In afwijking van het vierde lid kunnen burgemeester en wethouders de beslissing omtrent de sloopvergunning aanhouden indien voor een in de plaats van het te slopen bouwwerk op te
richten bouwwerk bouwvergunning is aangevraagd, doch op die aanvraag nog niet
onherroepelijk is beslist. De aanhouding duurt totdat onherroepelijk op de aanvraag om
bouwvergunning is beslist.” Is het college bereid om gebruik te maken van deze mogelijkheid
om braakliggende grond te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Het gebruik maken van deze nieuwe mogelijkheid zullen wij van geval tot geval bekijken.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen