Lelykade blijft braken

De Haagse Stadspartij is behoorlijk boos over de afdoening van de motie over de Dr. Lelykade. AM Vastgoed heeft fiscaal voordeel bij braakliggende terreinen en weigert om aan de motie mee te werken. De gemeente Den Haag wil er al helemaal niets aan doen. Pfff, wat een zakkenwassers. Dat krijgt nog een staartje.

 

Aan de gemeenteraad

4 mei 2010

Onderwerp

afdoening motie Dr. Lelykade

Op 14 januari 2010 heeft de gemeente een motie van de Haagse Stadspartij aangenomen, ingediend door het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller, met kenmerk RV 4.2010/5, betreffende een braakliggend terrein aan de Dr. Lelykade. Het college stelt vast dat de inhoud van de motie feitelijk juist is en dat deze situatie, zoals beschreven in de motie, ongewenst is. De gemeente heeft op regelmatige basis overleg met de initiatiefnemer van nieuwbouwplannen op de betreffende locatie, te weten AM. Het onderwerp van de tijdelijke invulling of herinrichting van het braakliggende terrein is herhaaldelijk aan de orde gesteld. De ontwikkelaar is dringend verzocht het terrein in overleg met de buurtbewoners een meer voorkomende uitstraling te geven. Dit mede omdat de voorziene nieuwbouw naar het zich laat aanzien nog geruime tijd op zich kan laten wachten. Het college voorziet, gezien het nog af te leggen vergunningentraject, geen nieuwbouwactiviteiten in het komende jaar. Het terrein kan in de tijdelijke situatie de functies vervullen van parkeer- en of speelvoorziening. De gemeente heeft in november 2009 de ontwikkelaar op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de gronden tijdelijk in beheer van de gemeente over te doen laten gaan. De gemeente heeft daartoe een uitgewerkte overeenkomst opgesteld. Dit bood tevens de mogelijkheid om het terrein tijdelijk in te richten. De ontwikkelende partij heeft hier echter uiteindelijk van afgezien. Mede naar aanleiding van de motie van 14 januari is opnieuw overleg gevoerd met de ontwikkelende partij. De ontwikkelaar heeft aangegeven geen initiatieven te ondernemen om het terrein een tijdelijke invulling te geven. De ontwikkelaar beroept zich hierbij op fiscale aspecten die het tijdelijk toevoegen van functies onmogelijk maken. De gemeente heeft voorts bekeken welke mogelijkheden er zijn om aan de ongewenste situatie een einde te maken. De mogelijkheden beperken zich tot noodzakelijke maatregelen ter bescherming van de waterkering, het milieu, de woonomgeving, en de veiligheid. De ontwikkelaar heeft een schutting geplaatst rond het braakliggende terrein waardoor momenteel sprake is van een voor de omgeving aanvaardbare situatie. De gemeente beschikt niet over verdere mogelijkheden om de ontwikkelaar tot verdergaande maatregelen te dwingen. Mocht zich in de toekomst een nieuwe situatie voordoen, dan zullen wij wederom in overleg treden met de ontwikkelaar.
Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. Indien er aanleiding bestaat om u nader te berichten over de ontwikkelingen zal het college dit doen.

Het college van burgemeester en wethouders,
de locosecretaris, de burgemeester,

S. Broers J.J. van Aartsen

Bewonersorganisatie boos over ontbreken tijdelijke oplossing

24 maart 2010

Het is nu al weer drie jaar geleden dat de projectontwikkelaars zijn gaan
slopen op de Dr. Lelykade. Het is drie jaar geleden dat de gemeente Den
Haag onder verantwoordelijkheid van wethouder Norder een sloopvergunning
heeft afgegeven, terwijl er nog geen bouwvergunningsaanvraag lag. Iets wat
volgens de eigen gemeentelijke regeling niet schijnt te kunnen. Toch
gloort er nu hoop voor het braakliggende terrein, al is dat volgens de
Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) veel te laat.
“Hoe het mogelijk is dat de gemeente een sloopvergunning afgeeft, terwijl
er nog geen bouwaanvraag is goed gekeurd? Daar was toentertijd een
sluiproute voor gekozen door de opstal door een ander bedrijf te laten
slopen, waarna AM Wonen en dat bedrijf onenigheid kregen over de
betaling”, weet Teun van Dijk, voorzitter van de BOH.
Het resultaat is al ruim twee jaar zichtbaar aan de Dr. Lelykade. Bewoners
en bezoekers zitten opgescheept met een terrein in de wijk dat er uit ziet
als een oorlogsslachtveld. “Toegegeven AM Wonen heeft er, op aandringen
van de BOH, vlak voor kerst 2008 een houten schutting om heen laten zetten
en een paar maanden later hebben ze daar mooie foto’s opgehangen. Maar
sinds die tijd zit er in de zeewering in het Havenkwartier een stuk met
grote drie à vier meter diepe gaten”, vertelt Van Dijk. “Elders in
Scheveningen worden er miljoenen gestoken om de boulevard fraai te
verhogen, terwijl de haven gewoon hetzelfde blijft. Erger nog daar zitten
de vier meter diepe gaten in de zeewering!”
Eind 2009 heeft de gemeenteraad met algemene stemmen een motie aangenomen
het gebied te saneren, bouwrijp te maken en voorlopig een
parkeervoorziening of grasveld als speelterrein voor jongeren van te
maken. Van Dijk: “De gemeente is daarover in gesprek gegaan met AM Wonen.
De gemeente had zelfs aangeboden om het gebied tijdelijk over te nemen,
maar AM Wonen zag niets in het bod van de gemeente. AM Wonen heeft in haar
gesprek met de gemeente aangegeven niets te zullen ondernemen. Ook geen
vervangende parkeerruimte om het zogenaamde leefbaarheidsplein tussen de
Van Bergenstraat en Kapitein de Rijkstraat op korte termijn te
realiseren.”
Volgens de voorzitter van de bewonersorganisatie zijn de bewoners en de
omliggende bedrijven in het Havenkwartier de dupe. “Is dit wat men
tegenwoordig maatschappelijk verantwoord ondernemen noemt? Is dit wat AM
Wonen bedoelt met ‘respect hebben voor de eeuwenoude maritieme traditie
van Scheveningn’” zoals ze tot de dag van vandaag op internet aangeeft. Of
is dit wat ze bedoelt met ‘Wie nu de haven bezoekt ervaart direct de
dynamiek die dit maritieme gebied uitstraalt’, zoals elders op hun site is
aangegeven. Hoe lang moeten de omwonenden nog tegen de ruines aan de Dr.
Lelykade aankijken? Het is een schande!”, aldus Van Dijk.
Volgens Frank Geers van AM Wonen moeten omwonenden en belanghebbenden nog
even geduld hebben. “We hebben de nodige vergunningen aangevraagd om
woningen te kunnen bouwen aan de Dr. Lelykade, deze vergunningen worden
door de gemeente nu getoetst. Hopelijk zijn eind van dit jaar de
vergunningen in orde en kunnen we gaan beginnen met de bouw.”
Voordat er gebouwd gaat worden zal er eerst nog een beetje gesloopt moeten
worden. “Wanneer de vergunningen rond zijn zullen het flessenmagazijn en
de kleine bouwsels die er nu nog staan gesloopt worden, daarna is de weg
vrij voor de bouw van woningen en het verplaatsen van de Jumbo.”
Geers betreurt dat het hele proces zo lang geduurd heeft. “Zelf had ik het
graag ook wat sneller afgerond, maar soms kan het niet anders. Er zijn
veel verschillende partijen betrokken bij de locatie en hun belangen
moeten allemaal op elkaar afgestemd worden, dit kost nu eenmaal tijd.”

Bron: Scheveningsche Courant