Norder breekt voor tweede maal belofte Spuiforum

Start aanbesteding Zuiderstrandtheater ondanks onderzoek alternatief

Na het aanvragen van een bouwvergunning voor het Zuiderstrandtheater, gaat wethouder Norder nog een flinke stap verder om het Spuiforum door te zetten: hij blijkt de aanbesteding voor de bouw van het Zuiderstrandtheater te zijn gestart.

Update: de schriftelijke vragen zijn beantwoord.

 

Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij is razend: “Als dit geen onomkeerbare stap is?! Aanbesteding is gericht op contractvorming, en daarmee in strijd met het raadsbesluit van 18 juli om eerst het alternatieve plan van Dooievaar een kans te geven. Dit is pure provocatie van de raad.”

Een aanbestedingstraject brengt bovendien financiële risico’s voor de gemeente met zich mee. Wijsmuller: “Stel dat de gemeenteraad na de zomer voor het alternatief van Dooievaar kiest – omdat juist de mogelijkheid van een tijdelijk theater in het centrum bij het plan Dooievaar veel beter is – dan kan de gemeente dus niet gunnen en heeft men bedrijven voor niets offertes laten maken. Dat heet onbehoorlijk bestuur!” Wijsmuller heeft daarnaast bedenkingen bij het moment waarop de aanbesteding is gestart. “Juist vandaag is de bouwvak in de Haagse regio gestart. Door uitgerekend nu bedrijven om biedingen te vragen, stelt de wethouder Haagse bedrijven op achterstand.”

Wijsmuller heeft schriftelijke vragen ingediend en dringt bij het college aan om de aanbestedingsaanvraag per direct in te trekken.

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid G.H.M. Wijsmuller
Den Haag, 20 augustus 2013
Inzake: Doordrammen Zuiderstrandtheater deel 2

Het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 29 juli 2013 een brief met daarin 6 vragen aan de
voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Op 26 juli jl. is door de gemeente de volgende aanbestedingaanvraag gepubliceerd:
De realisatie van een tijdelijk theater op het Norfolkterrein. Het theater krijgt een zaal met 1.000 zitplaatsen en wordt uitgerust met een groot toneel inclusief een volwaardige toneeltoren van ca. 26 meter hoog. De aanbesteding van de realisatie wordt opgesplitst in meerdere percelen, te weten bouwkundige ruwbouw (casco), W- en W-installaties, bouwkundige afbouw, theatertechniek
en ontwerp. De percelenregeling is van toepassing, waarbij de ontwerpwerkzaamheden buiten
deze aanbesteding worden gehouden.
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 05/09/2013 12:00 uur
Kan het college dit bevestigen? Zo nee, waarom niet?

Ja, dit is juist.

2. Kan het college bevestigen dat een aanbestedingstraject in principe niet vrijblijvend want gericht is op het aangaan van een onomkeerbare stap in de vorm van contractvorming? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan het college bevestigen dat de aanbestedingsaanvraag in strijd is met het genomen raadsbesluit van 18 juli 2013?

Nee, er worden geen onomkeerbare stappen gezet. In de “selectieleidraad realisatie
Zuiderstrandtheater – Speelhuis”, welke op Tenderned te vinden is, wordt op blz. 3 in de derde alinea het volgende vermeld. “De selectiebeslissing aanbesteding vindt plaats onder het voorbehod van een onherroepelijke bouwvergunning en bestuurlijke goedkeuring door het College van Burgemeester en
Wethouders c.q. de Gemeenteraad van Den Haag. Mocht het project om de een of andere reden geen
doorgang vinden dan kunnen de gegadigden geen aanspraak maken op schadevergoeding”.
Dit houdt in dat, indien conform de in het raadsbesluit genoemde criteria wordt gekozen voor het alternatief van Dooievaar+, het gemeentebestuur bevoegd is om deze aanbesteding te beëindigen.

3. Kan het college bevestigen dat het aangaan van een aanbestedingstraject voor een plan wat niet
vaststaat financiële risico’s met zich meebrengt? Zo nee, waarom niet?

Nee, de aanbestedingsaanvraag kan zonder financiële gevolgen worden beëindigd als wordt gekozen voor het alternatief van Dooievaar+.

4. Is het college met mij van mening dat het starten van een aanbestedingstraject in de wetenschap dat er niet gegund kan gaan worden (omdat de raad eerst nog een besluit moet nemen) een vorm van onbehoorlijk bestuur is? Zo nee, waarom niet?

Nee, zie antwoord bij vraag 2.

5. Kan het college bevestigen dat de bouwvak in de deze regio vandaag is ingegaan, en een
aanbestedingsaanvraag uitgerekend tijdens de bouwvakperiode de bedrijven in deze regio op
achterstand stelt? Zo nee, waarom niet?

Nee, volgens de planning van de aanbesteding zal de sluiting van de inschrijving eind oktober plaats hebben. Hiermee hebben bedrijven in de regio ook na de bouwvak voldoende tijd om deel te nemen.

6. Kan de aanbestedingsaanvraag zonder gevolgen worden ingetrokken? Zo ja, is het college bereid
de aanvraag per direct in te trekken? Zo nee, waarom niet?

De aanbestedingsaanvraag kan zonder gevolgen worden beëindigd. De aanvraag zal echter niet
worden ingetrokken opdat, indien conform de in het raadsbesluit genoemde criteria wordt gekozen
voor de nieuwbouw van het Spuiforum, er geen vertraging wordt opgelopen in de procedure met
betrekking de bouw van het Zuiderstrandtheater.

Het college van burgemeester en wethouders,
de locosecretaris, de burgemeester,
S. Broers J.J. van Aartsen