Muurreclame Jero-fabriek wordt hersteld

Ruim 60 jaar werd de gevel van papierfabriek Jero aan de Komeetweg gesierd door historische muurreclame. Totdat het hele gebouw plotseling een grijze laag verf kreeg. Update: De gemeente blijkt hier verantwoordelijk voor te zijn en herstelt de grove fout, zo blijkt uit beantwoording van de vragen van de Haagse Stadspartij en D66.

Gevelreclame plots grijs
(AD/Haagsche Courant, 8 aug 2013)

DEN HAAG Ruim 60 jaar werd de gevel van papierfabriek Jero aan de Komeetweg gesierd door historische muurreclame. Totdat het hele gebouw deze zomer plotseling een grijze laag verf kreeg. De eigenaar van de fabriek was net op vakantie, toen de schilders hun slag sloegen,” zegt Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij (HSP). De panden zijn eigendom van de gemeente. Die is onlangs begonnen met het wegwerken van achterstallig onderhoud. Maar daarmee is nu een grote fout gemaakt. Er is cultuurhistorie om zeep geholpen.”

De HSP wil samen met D66 opheldering van het stadsbestuur.

Overschilderen historische muurreclame: “Opdracht is opdracht”
(Den Haag FM, 07 aug 2013)

Eigenaar Urbano Bruti van papierfabriek Jero aan de Komeetweg zegt alles te hebben geprobeerd om het overschilderen van de historische muurreclame op zijn gevel tegen te houden.

“De schilders wilden niet luisteren. Opdracht is opdracht zeiden ze”, vertelt Bruti in een interview met Den Haag FM. De eigenaar ontdekte deze week dat ingehuurde Bulgaarse schilders toch de gevel van zijn bedrijfspand, waar de fabriek al 61 jaar is gevestigd, hadden overgeverfd. Bruti zegt meerdere keren aan de schilders, de beheerder van het gebouw en aan de gemeente te hebben gevraagd de muurreclame te sparen. Eind dit jaar zou daarover een besluit worden genomen, maar voordat het zover zou zijn, is de gevel nu al grijs geschilderd.

Inmiddels hebben D66 en de Haagse Stadspartij in de gemeenteraad, en de Stichting Haags Industrieel Erfgoed, bezwaar gemaakt tegen het overschilderen. Zij dringen aan op het herstellen van de schade door de gemeente, die eigenaar is van de panden en opdrachtgever voor het schilderwerk.

D66 en Stadspartij razend over overschilderen
(Den Haag FM, 7 aug. 2013)

D66 en de Haagse Stadspartij in de gemeenteraad gaan schriftelijke vragen stellen aan het stadsbestuur over het overschilderen van een historische muurreclame aan de Komeetweg.

Raadsleden Martijn Bordewijk (D66) en Joris Wijsmuller (Stadspartij) zijn boos dat de gemeente, ondanks herhaalde verzoeken om het niet te doen, de muurreclame van papierfabriek Jero toch heeft overgeschilderd. Ze reageren daarmee op berichtgeving van Den Haag FM.

Eigenaar Urbano Bruti van de papierfabriek ontdekte deze week dat ingehuurde Bulgaarse schilders de gevel van het bedrijfspand, waar de fabriek al 61 jaar is gevestigd, hebben overgeverfd. “Mijn schoonvader is het bedrijf begonnen en heeft zelf het logo erop geschilderd. Al die jaren hebben we dat mooi onderhouden. En nu is het opeens weg.” Bruti zegt meerdere keren aan de schilders, de beheerder van het gebouw en aan de gemeente te hebben gevraagd de muurschildering te sparen. Eind dit jaar zou daarover een besluit worden genomen, maar voordat het zover zou zijn, is de gevel nu al grijs geschilderd.

Haagse Stadspartij

Joris Wijsmuller: “Ik was razend toen ik het hoorde. De gemeente is eigenaar van die panden en heeft er heel lang geen zak aan gedaan, waardoor er veel problemen zijn met lekkages en stroomstoringen. Nu is er eindelijk een potje om het achterstallig onderhoud aan te pakken, maar dan wordt er helemaal geen rekening gehouden met de huurders. Dat is toch geen stijl?”

D66

Martijn Bordewijk: “Mijn mond viel open van verbazing toen ik het hoorde. Ik wil precies weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het bewijst maar weer eens dat er echt behoefte is aan één gemeentelijk aanspreekpunt voor de Binckhorst. Ook wil ik dat de gemeente goed kijkt naar de prestaties van de vastgoedbeheerder MVGM. We krijgen meer klachten over hen. Het lijkt erop dat ze het steeds zo goedkoop mogelijk doen, zonder zich om de huurders te bekommeren.”

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden de heren M.W.J. Bordewijk en G.H.M. Wijsmuller

Den Haag, 3 september 2013
Inzake: Binckhorst vastgoed beheer

De raadsleden de heren M.W.J. Bordewijk en de heer G.H.M. Wijsmuller hebben op 8 augustus 2013 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Afgelopen week zijn de bedrijfspanden aan de Komeetweg geschilderd. De gemeente is eigenaar van de panden, maar geen gebruiker. MVGM beheert de panden in opdracht van de gemeente. Bij het verven zijn alle panden geheel grijs geverfd. Daarbij is ook de monumentale muurreclame met het logo van Jero Papierfabriek geheel overschilderd. De eigenaar van Jero Papierfabriek was tijdens het schilderen in het buitenland en was verteld dat de panden pas ver na de zomer zouden worden beschilderd. De eigenaar had al meerdere malen aangegeven dat hij de monumentale muurreclame wil behouden en na de vakantie hiertoe een officieel verzoek zou indienen. De fracties van D66 en Haagse Stadspartij vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren en hopen dat de muurreclame uit 1952 nog te herstellen is. Meerdere huurders van de gemeentelijke panden hebben klachten over de beheerder, MVGM. Zo heeft een andere ondernemer schade ondervonden als gevolg van nalatigheid bij werkzaamheden aan de lichtkoepels op het dak. Enig toezicht op deze werkzaamheden vanuit MVGM of gemeente lijkt te hebben ontbroken, en MVGM weigert de verantwoordelijkheid voor de schade op zich te nemen. Bij een andere huurder stond onlangs onaangekondigd een bouwbedrijf voor de deur om voor een naar eigen zeggen groot bedrag (in de ogen van huurder onnodige) reparaties aan het pand te verrichten. Deze waren niet met huurder afgesproken en konden in verband met gebruik van het pand ook op dat moment geen doorgang vinden. Dit zijn tekenen die duiden op een weinig efficiënt beheer. Betere communicatie is noodzakelijk en één duidelijk aanspreekpunt kan hier een belangrijke rol bij spelen. Omdat de gemeente eigenaar is van de panden pleiten de fracties van D66 en Haagse Stadspartij voor een medewerker van de gemeente die als aanspreekpunt voor de ondernemers op de Binckhorst gaat fungeren. Deze persoon dient door de diensten heen te kunnen werken om zaken voor elkaar te krijgen en moet daarom ook door kunnen duwen. Omdat de gemeente hier in de vorige collegeperiode veel vastgoed heeft verworven, is dit ook in het belang van de gemeente.

1. Is het college bereid ervoor te zorgen dat de muurreclame van Jero papierfabriek in oude luister hersteld wordt?

Ja. In nauw overleg met de huurder en de Stichting Haags Industrieel Erfgoed vindt thans onderzoek plaats op welke wijze herstel van de muurreclame het best kan plaatsvinden.

2. Hoe heeft het, ondanks uitvoerige communicatie van de gebruiker van het pand, toch tot het overschilderen van de originele muurreclame kunnen komen?

De gemeente heeft bij de opname van de uit te voeren werkzaamheden aan de hoofdaannemer nadrukkelijk aangegeven dat de muurreclame behouden moest blijven. In de communicatie tussen de hoofdaannemer en de onderaannemer is iets misgegaan, waardoor de onderaannemer onterecht de muurreclame heeft overgeschilderd. De beheerder MVGM staat overigens volledig buiten de opdrachtverstrekking van groot onderhoud waaronder deze werkzaamheden vallen. De gemeente is opdrachtgever voor het uitvoeren van groot onderhoud.

3. Is het college bekend met klachten vanuit de ondernemers uit de Binckhorst over de beheerder van haar gemeentelijk vastgoed?

Ja, het college is bekend met de door u genoemde voorbeelden. Echter, de beheerder MVGM werkt in opdracht van én in nauwe samenwerking met de gemeente. Klachten van huurders worden vooraf door MVGM met de gemeente besproken en het standpunt dat de beheerder verwoordt, is het standpunt van de gemeente. Het blijkt in de praktijk niet altijd mogelijk om alle huurders tevreden te stellen, omdat huurders soms wensen hebben waaraan moeilijk tegemoet kan worden gekomen.

4. Welke kosten maakt de gemeente, direct en indirect, voor het beheer van de panden op de Binckhorst via MVGM per jaar? Welke kosten maakt de gemeente, direct en indirect, voor het onderhoud van haar panden (al dan niet via MVGM) per jaar? Graag een overzicht vanaf het begin van de relatie met MVGM.

Een deel van de operationele werkzaamheden, waaronder de financiële administratie, met betrekking tot de vastgoedportefeuille Binckhorst is sinds 2004 uitbesteed aan wat thans MVGM is. MVGM is het resultaat van diverse fusies en samenvoegingen. Het vanaf 2004 in beeld brengen van de kosten voor onderhoud van panden op de Binckhorst is zeer arbeidsintensief. Het Meerjarenperspectief Vastgoed heeft vanaf 2010 inzicht gegeven in alle onderhoudskosten die betrekking hebben op de panden in de Binckhorst. In de periode vóór 2010 werd er minimaal onderhoud uitgevoerd, gelet op de beoogde herontwikkeling conform het masterplan Binckhorst. Op het moment dat duidelijk werd dat deze planvorming op korte termijn niet gerealiseerd zou worden, heeft de raad besloten extra middelen beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van groot/achterstallig onderhoud. De exploitatiekosten (inclusief onderhoud) van de panden op de Binckhorst bedroegen in 2011 € 1,1 mln (zie hiervoor: Meerjarenperspectief Vastgoed 2012, pag. 12-13). Deze kosten zullen tot 2016 stijgen als gevolg van het uitvoeren van achterstallig onderhoud.

5. Tot wanneer loopt de overeenkomst van de gemeente met de MVGM?

De overeenkomst heeft een looptijd van een jaar, met een opzegtermijn van zes maanden.

6. Is het college bereid de samenwerking met MVGM grondig te evalueren?

Ja.

7. Is het college bereid een voorstel voor één aanspreekpunt voor de Binckhorst (“verbindingsofficier Binckhorst”) uit te werken?

Met de oprichting van de Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag (CVDH) per 1 januari 2013, is er met betrekking tot het vastgoed één gemeentelijk centraal aanspreekpunt. Bij de CVDH is één medewerker aangewezen als vast aanspreekpunt voor het vastgoed op de Binckhorst.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen