Nieuwe retedure woningen in Loosduinen

Op 19 mei 2022 is er een omgevingsvergunning verleend voor de verbouw van het pand van Offers aan de Loosduinse Hoofdstraat 315 tot  winkelruimte en 24 woningen. Tim de Boer: “Deze woningen zijn zeer klein, en ook nog eens zeer duur. Waarom gaat de gemeente hiermee akkoord? “. Ook zijn er meer plannen in Loosduinen goedgekeurd en nog steeds niet uitgevoerd.”. 

Op 19-5-2022 is er een omgevingsvergunning verleend voor de verbouw van het pand Loosduinse Hoofdstraat 315 tot een winkelruimte en 24 woningen. 

 1. Is dit plan van te voren besproken met de Commissie Loosduinen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was het advies van de Commissie Loosduinen? 

Nee, de ontwikkelaar was niet bekend met de Commissie Loosduinen. Op 5 september jl. is er alsnog een gesprek met de ontwikkelaar, de voorzitter van de Commissie Loosduinen en de voorzitter van het wijkberaad Kom Loosduinen gevoerd. De zorgen van de Commissie en het wijkberaad gingen over (fiets)parkeren. De ontwikkelaar neemt in de huurovereenkomst op dat er geen parkeervergunning kan worden aangevraagd. En de gemeente neemt in de administratie op dat er voor deze adressen geen parkeervergunning kan worden afgegeven. Het advies vanuit de Commissie Loosduinen is nog goed te kijken naar waar fietsparkeren gerealiseerd kan worden.

 1. Klopt het dat de Commissie Loosduinen altijd advies moet geven over bouwplannen in Loosduinen? Zo ja, wat was het advies van commissie over dit plan? 

In het reglement van de commissie Loosduinen is in art 1 lid 2 opgenomen: ‘Ter vervulling van haar taak brengt de Commissie gevraagd of ongevraagd advies uit aan Burgemeester en Wethouders over zaken, waarbij naar haar oordeel de belangen van het stadsdeel zijn betrokken.’ In art. 2 lid 1 staat; Burgemeester en Wethouders stellen de Commissie in de gelegenheid advies uit te brengen over alle zaken welke het stadsdeel Loosduinen betreffen.’

Zoals in het antwoord op vraag 1 is vermeld is aanvankelijk deze vergunningaanvraag niet actief bij de commissie onder de aandacht gebracht. Dit verzuim is later hersteld. Zie verder het antwoord op vraag 1.

 1. Kan het college aangeven of en op welke wijze het plan voldoet aan de gestelde parkeernormen en waarom er eventueel van wordt afgeweken? 

Er is afgeweken van de parkeernormen. Het is in dit geval niet mogelijk om op eigen terrein parkeerplaatsen te realiseren. Om te voorkomen dat het bouwplan leidt tot parkeeroverlast is ervoor gekozen de huurders/bewoners geen recht te geven op een parkeervergunning.

 1. Is het college ervan op de hoogte dat het bouwplan inmiddels weer te koop staat? Zie bijlage 

Het pand staat niet meer te koop. De ontwikkelaar geeft aan dat ze het pand in hun bezit willen houden.

 1. Hoe lang is deze verleende vergunning geldig? Kan het college aangeven onder welke omstandigheden de vergunning kan worden ingetrokken?

Een omgevingsvergunning (ook wel bouwvergunning genoemd) is onbeperkt geldig. In de wet staat wel dat de gemeente de mogelijkheid heeft om 26 weken na afgifte van de omgevingsvergunning de vergunning in te trekken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen spelen als de ontwikkelaar geen bouwactiviteiten onderneemt. Dat intrekken van die vergunning komt alleen zelden tot nooit voor.

 1. Kan het college aangeven waarom er in het plan alleen maar 1-kamer woningen van minder dan 40 m2 worden gerealiseerd? Waarom is er door het college geen verplichting voor grotere woningen opgelegd? 

Het college heeft bij de beoordeling van de omgevingsvergunningaanvraag geen bevoegdheden om de aanvrager te verplichten om meer-kamer woningen te realiseren. De aanvraag is getoetst aan het bestemmingsplan en het bouwbesluit en voldoet daaraan. De keuze voor het realiseren van (veel) kleinere appartementen was wel van invloed op het besluit geen parkeervergunningen te verstrekken aan de toekomstige bewoners.

 1. Is er door college nog actie ondernomen door de ontwikkelaar te vragen differentiatie aan te brengen? Zo ja, wat was het antwoord van de ontwikkelaar. Zo nee, waarom niet? 

Ja, vanuit Stedenbouw en Planologie is hier wel op aangedrongen. De ontwikkelaar geeft aan dat minder en grotere woningen niet tot een betaalbare businesscase leidt.

 1. Is dit plan in het HIT besproken? Kan het college toelichten wat de opmerkingen toen waren over het voorstel? Is er toen bijvoorbeeld ook gesproken over het type woningen en de grootte? 

Nee.

 1. Waarom heeft het college de bestemmingsplanwijziging niet aangegrepen om afspraken te maken over de betaalbaarheid? 

De doelgroepenverordening is hier niet van toepassing omdat hier geen sprake is van nieuwbouw. Het project is een transitieproject van een bestaand gebouw. De huurwoningen vallen binnen de nieuwe huurbeschermingsgrens van duizend euro. De betaalbaarheid wordt bepaald door het puntensysteem voor huurwoningen.

 1. Kan het college aangeven wat de eigendomssituatie is van dit pand? Is in het verleden de erfpacht omgezet in volledig eigendom? Zo ja, wanneer was dat? En op basis van welke functie was dat? 

Het pand is particulier eigendom en er is geen sprake van erfpacht.

 1. Rekent het college deze woningen, met prijzen tussen de 845,- en 1025,- per maand, tot de middenhuur? 

Prijzen tussen € 763,47 en € 1015,31 per maand worden gerekend tot de middenhuur (conform de Woonagenda).

 1. Kan het college aangeven wat de wachttijd is voor jongeren op een woning in de sociale sector? 

De gemiddelde wachtduur voor een sociale huurwoning was in 2021 73 maanden. De helft (53%) van de woningzoekenden was 2021 jonger dan 35 jaar.

 1. Kan het college aangeven wat zij momenteel doet om in Loosduinen jongerenwoningen te realiseren voor een normale – sociale – prijs? 

Er is geen speciaal beleid voor jongerenwoningen in Loosduinen.

Op 16 juli 2020 is er een omgevingsvergunning afgegeven voor de bouw van een winkel en 8 appartementen op de Arnold Spoelstraat 153, 155, 157. 

 1. Kan het college aangeven waarom er nog geen bouwactiviteiten zijn gestart? 

De eigenaar van het pand wilde in de plint van Arnold Spoelstraat 153-157 zijn fietsenwinkel huisvesten. Hij moest zijn winkelpand in de Betje Wolfstraat verlaten. Hij heeft aan de overkant in de Arnold Spoelstraat geschikte winkelruimte gevonden. Daarom wilde hij het pand met de vergunning verkopen. Er was een koper gevonden, maar helaas ging de verkoop toch niet door. De eigenaar is nu op zoek naar een nieuwe koper.

 1. Kan het college aangeven hoe groot de geplande appartementen zijn? En voor welke doelgroep wordt hier gebouwd? 

De appartementen hebben een oppervlak van 39, 51 en 52 m2. De doelgroep is één- en tweepersoons huishoudens.

 1. Kan het college aangeven hoe lang deze omgevingsvergunning nog geldig is? 

Een omgevingsvergunning (ook wel bouwvergunning genoemd) is onbeperkt geldig.

 1. Kan het college aangeven wie de eigenaar is, en of zij contact heeft met de eigenaar over het realiseren van dit bouwplan? 

De eigenaar is bekend en het college heeft contact met hem. Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt de naam van de eigenaar hier niet gedeeld.

 1. Welke middelen zijn er om de eigenaar aan te sporen te gaan bouwen? 

Het college heeft geen dwangmiddelen behalve dat, zoals in het antwoord op vraag 5 aangegeven kan in uitzonderlijke gevallen de bouwvergunning worden ingetrokken. Wel kan het college in gesprek blijven met de eigenaar.

Op de hoek van de Houtwijklaan en de Oude Haagweg staat al lange tijd het voormalige Azivo kantoor leeg. Daarover de volgende vragen: 

 1. Wie is momenteel de eigenaar van dit gebouw? 

De Van Herkgroep is de eigenaar.

 1. Welke acties heeft het college ondernomen om de eigenaar tot herontwikkeling aan te zetten? 

Het college heeft een omgevingsvergunning voor de bouw van 65 woningen afgegeven.

 1. Wordt het pand momenteel “beheerd” door een leegstandsbeheerder? 

Ja.

 1. Waarom legt het college geen leegstandsboete op? 

Een leegstandboete bestaat niet.

Aan de Houtwijklaan ligt de oude busremise. Eerder was hier sprake van de vestiging van een supermarkt. Inmiddels is locatie bedoeld voor woningbouw. Daarover de volgende vragen. 

 1. Kan het college aangeven of er nog rechtszaken lopen met betrekking tot de oude busremise? Zo ja welke, en wat is de planning? 

Ja, er lopen drie beroepen tegen het verstrekken van de vergunning voor het vestigen van twee supermarkten. Er is nog geen zittingsdatum bekend.

 1. Kan het college aangeven wat de concrete plannen zijn op deze plek qua programma en bouwhoogte? 

Nee. De locatie is eigendom van BPD. BPD onderzoekt voor de locatie welk programma en welke stedenbouwkundige opzet wenselijk en haalbaar is.

 1. Is er een woningcorporatie bij de plannen betrokken? Zo ja, welke? 

Nee, nog niet. BPD zal zodra er uitsluitsel is over het programma, een corporatie betrekken.

Tot slot is in februari 2022 een intentieovereenkomst gesloten over de opwaardering en revitalisering van winkelcentrum Loosduinen. Daarover de volgende vragen: 

 1. Kan het college aangeven of er ook afspraken zijn gemaakt over het toevoegen van woningen? 

Er zijn geen afspraken over het toevoegen van woningen gemaakt.

 1. Welke eigenaren hebben de intentieovereenkomst getekend? Kan het college aangeven of de eigenaren van de Loosduinse Hoofdstraat 315 en de Arnold Spoelstraat 153 de overeenkomst ook hebben getekend? 

De intentieverklaring is te vinden in het RIS (RIS311733). De eigenaren van Loosduinse Hoofdstraat 315 en Arnold Spoelstraat 153 hebben niet getekend.

 1. Kan het college aangeven waarom er geen afspraken zijn gemaakt over het toevoegen van woningen en de differentiatie van de typen woningen daarbij?

Omdat de gemeente geen eigenaar van het vastgoed in het winkelcentrum is.

—-

Update: De locatie is gekocht door Anton Constandse. Daar is de nodige tegenstand tegen. Maar als Haagse Stadspartij zijn we blij dat deze locatie niet als peperdure studies wordt verhuurd.

2 Responses
 1. Sandra Hasimovic

  Graag zou ikdaar willen wonen en mijn toekomst te kunnen werken!
  En hopen dat het betaaldbaar zal zijn