Hocus Pocus woningbouw aan de Oude Haagweg

Al jaren zijn er plannen voor woningbouw aan het bedrijventerreintje aan de Oude Haagweg dat ligt tussen de Oude Haagweg, de Van der Goeslaan, de Burgemeester van der Veldestraat en de Burgemeester Hovylaan. Op 23 juni 2022 verscheen in het AD een klein artikel over de meest recente plannen. Tim de Boer: “Bewoners worden geconfronteerd met steeds weer nieuwe plannen terwijl de gemeente bij een WOB verzoek doet alsof er niks aan de hand is. Dat is allemaal wel heel gek”. 

Inmiddels staat er bij DenHaagFM toevallig ook dat er sociale huurwoningen komen. Tim de Boer: ” Dat is wel mooi, maar het gaat om een intentieovereenkomst waar geen enkele zekerheid aan zit. Ook is er nog steeds geen ruimtelijk kader waar de bewoners over hebben meegepraat”.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Fatima Faïd de volgende vragen hierover:

 1. Een klein deel van het gebied ( aan de Van der Goeslaan) is in het verleden in beeld geweest voor particulier opdrachtgeverschap door de gemeente. Kan het college aangeven of dit nog steeds het plan is?
 2. Kan het college aangeven of er in dit gebied grond en gebouwen in gemeentelijk bezit zijn? En zo ja sinds wanneer?
 3. Volgens het artikel koopt de gemeente momenteel grond en gebouwen aan in dit gebied om ontwikkeling mogelijk te maken. Kan het college dat bevestigen?
 4. Kan het college aangeven of de gemeente in dit gebied grond heeft verkocht of erfpacht heeft omgezet in volledig eigendom? Zo ja, welke kavels waren dat, wanneer was dat en wat was daarbij de opbrengst?
 5. Kan het college aangeven wie de eigenaren zijn in het gebied?
 6. Kan het college de geschiedenis van de planvorming voor dit gebied schetsen? Wat is de huidige status van de plannen?
 7. Recentelijk is de bewoners in de omgeving een plan voorgeschoteld waarbij er drie torens van 9 verdiepingen zouden komen. Kent het college dit plan? Zo ja, wanneer is dit besproken met de gemeente? Is er overleg geweest met het HIT ( Haags Initiatieventeam) ?
 8. Wordt er door het college gewerkt aan een planuitwerkingskader of nota van uitgangspunten voor dit gebied?
 9. Zo ja, kan het college aangeven wanneer de buurtbewoners dan mogen meepraten over de kaders voor de ontwikkeling?In juni 2021 diende een buurtbewoner een WOB-verzoek in over de plannen op deze locatie. In maart 2022 kwam de beschikking ( Wob2021-152572). Daarin stond dat de gemeente geen interne stukken had over de planvorming. Daarover de volgend vragen:

   

 10. Waarom duurde het zo lang om aan deze bewoner mee te delen dat er geen interne stukken zouden zijn over deze plannen?
 11. Zowel in de eerste en tweede rapportage betaalbare woningbouw wordt het plan voor dit gebied genoemd – onder de titel Oude Haagweg 4-36 en onder Oude Haagweg 4-36 ( OWH2)- met concrete woningaantallen. Waar waren deze woningaantallen op gebaseerd als er geen sprake was van contact of interne planvorming?
 12. Kan het college aangeven of de laatste plannen – getekend door Bos Hofman Architecten Combinatie – zijn besproken in het HIT of dat er een (beginsel-)aanvraag is ingediend voor dit plan? Zo ja, wat was over de plannen het oordeel?
 13. In de tweede voortgangsrapportage betaalbare woningbouw staat het project genoemd als “onderdeel van de eerste tranche urgentieprogramma”. Is het college het met mij eens dat het gek is dat er in de afhandeling van het WOB-verzoek dan gedaan wordt alsof er momenteel geen ontwikkeling meer gepland is, door te stellen dat er geen informatie van na 2019 is gevonden?
 14. Kan het college toezeggen het WOB-verzoek alsnog op juiste wijze af te handelen en deze bewoner inzicht te geven in de laatste stand van zaken van dit plan?
 15. Kan het college aangeven of er binnen het urgentieprogramma betaalbare woningbouw ook budget gereserveerd is voor dit project? Zo ja, hoeveel? En waar is deze bijdrage voor bestemd?
 16. Is er een woningbouwcorporatie bij deze ontwikkeling betrokken? Zo ja welke? En zo nee, waarom niet?