Hocus Pocus woningbouw aan de Oude Haagweg

Al jaren zijn er plannen voor woningbouw aan het bedrijventerreintje aan de Oude Haagweg dat ligt tussen de Oude Haagweg, de Van der Goeslaan, de Burgemeester van der Veldestraat en de Burgemeester Hovylaan. Op 23 juni 2022 verscheen in het AD een klein artikel over de meest recente plannen. Tim de Boer: “Bewoners worden geconfronteerd met steeds weer nieuwe plannen terwijl de gemeente bij een WOB verzoek doet alsof er niks aan de hand is. Dat is allemaal wel heel gek”. 

Inmiddels staat er bij DenHaagFM toevallig ook dat er sociale huurwoningen komen. Tim de Boer: ” Dat is wel mooi, maar het gaat om een intentieovereenkomst waar geen enkele zekerheid aan zit. Ook is er nog steeds geen ruimtelijk kader waar de bewoners over hebben meegepraat”.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Fatima Faïd de volgende vragen hierover:

Aan de Oude Haagweg ligt tussen de Oude Haagweg, de Van der Goeslaan, de Burgemeester van der Veldestraat en de Burgemeester Hovylaan een klein bedrijventerrein. Hier zijn al diverse malen plannen voor gemaakt en gepresenteerd. Op 23 juni 2022 verscheen in het AD een klein artikel over de meest recente plannen. 

 1. Een klein deel van het gebied (aan de Van der Goeslaan) is in het verleden in beeld geweest voor particulier opdrachtgeverschap door de Kan het college aangeven of dit nog steeds het plan is? 

Nee, dit is op dit moment niet het plan.

 1. Kan het college aangeven of er in dit gebied grond en gebouwen in gemeentelijk bezit zijn? En zo ja sinds wanneer? 

De gemeente is gedeeltelijk eigenaar van de ventweg gelegen tussen de gebouwen en de Oude Haagweg. Het gaat om de percelen kadastraal bekend als gemeente Loosduinen, sectie H, perceelnummers 6233, 6232, 6231 en 6227. De gemeente is eveneens eigenaar van het gebouw met bijbehorend perceel aan de Burgemeester van der Veldestraat 27, kadastraal bekend als gemeente Loosduinen, sectie M, perceelnummer 6105 (gedeeltelijk). De gemeente is bloot eigenaar van gronden die in erfpacht zijn uitgegeven, zie het antwoord op vraag vier. Het voornoemde perceel 6105 is sinds 1997 in eigendom bij de gemeente. Om te achterhalen vanaf wanneer de gemeente eigenaar is van de voornoemde percelen 6233, 6232, 6231 en 6227 is nader (tijdrovend) onderzoek vereist, deze percelen zijn waarschijnlijk van oudsher in eigendom bij de gemeente. Gezien de aard van de vraag heeft het college besloten dit onderzoek nu niet te starten.

 1. Volgens het artikel koopt de gemeente momenteel grond en gebouwen aan in dit gebied om ontwikkeling mogelijk te maken. Kan het college dat bevestigen? 

Nee, de gemeente koopt momenteel geen grond en gebouwen aan in dit gebied.

 1. Kan het college aangeven of de gemeente in dit gebied grond heeft verkocht of erfpacht heeft omgezet in volledig eigendom? Zo ja, welke kavels waren dat, wanneer was dat en wat was daarbij de opbrengst? 

De kadastrale percelen bekend als gemeente Loosduinen, sectie M, perceelnummers 5718, 5719, 5720, 2089 en 2191, en H 6228 en 6229, zijn in de periode 1957 – 1968 in erfpacht uitgegeven, het huidige tijdvak loopt tot 31 december 2030. Het kadastrale perceel bekend als gemeente Loosduinen, sectie M, perceelnummer 4541 is in eeuwigdurende erfpacht uitgegeven op 15 februari 1994. De canonverplichting is eeuwigdurend afgekocht. De gemeente heeft het bloot eigendom van bovenstaande percelen. De percelen kadastraal bekend als gemeente Loosduinen, sectie M, perceelnummers 2389, 2388, 2516 en 5020 zijn in eigendom bij derden. Er is in het verleden geen erfpacht omgezet in volledig eigendom.

 1. Kan het college aangeven wie de eigenaren zijn in het gebied? 

Zie onderstaande tabel en overzichtskaart met de percelen in het plangebied, voor ieder perceel is aangegeven of deze in eigendom of erfpacht is uitgegeven. De eigenaren en erfpachters van deze percelen kunnen vanwege privacywetgeving niet openbaar gemaakt worden via deze beantwoording. U kunt deze informatie achterhalen via het Kadaster. De percelen in eigendom bij de gemeente Den Haag zijn wel benoemd.

Huisnummer Kadastraal nr. Eigendom/erfpacht Erfpachter/Eigenaar
4 t/m 6 2389 Eigendom Zie Kadaster
8 2388 Eigendom Zie Kadaster
10 2516 Eigendom Zie Kadaster
20 5718 Erfpacht Zie Kadaster
22 5719 Erfpacht Zie Kadaster
24 5720 Erfpacht Zie Kadaster
28 2089 Erfpacht Zie Kadaster
28 6229 Erfpacht Zie Kadaster
30 2191 Erfpacht Zie Kadaster
30 6228 Erfpacht Zie Kadaster
32 5020 Eigendom Zie Kadaster
36 4541 Erfpacht Zie Kadaster
27 6105 (gedeeltelijk) Eigendom Gemeente Den Haag
n.v.t. 6233 Eigendom Gemeente Den Haag
n.v.t. 6232 Eigendom Gemeente Den Haag
n.v.t. 6231 Eigendom Gemeente Den Haag
n.v.t. 6227 Eigendom Gemeente Den Haag

Overzichtskaart plangebied Oude Haagweg 4 – 36

overzicht kavel oude Haagweg

 1. Kan het college de geschiedenis van de planvorming voor dit gebied schetsen? Wat is de huidige status van de plannen? 

De locatie is in 2015 opgenomen in de Visie Loosduinse Vaart (RIS 281350). De Visie Loosduinse Vaart is opgesteld door de Commissie Loosduinen en geeft een zienswijze van de bewoners van Loosduinen op de ontwikkeling van de bebouwing langs en de inrichting van de Oude Haagweg. Het doel van deze visie is te bereiken dat alle nieuwe ontwikkelingen op, aan en langs de Loosduinse Vaart leiden tot een samenhangend stedenbouwkundig ensemble met een hoge op Loosduinen afgestemde kwaliteit.

 

In 2016 hebben enkele eigenaren uit het gebied zich gezamenlijk gemeld bij de gemeente met, als nadere uitwerking van bovenvermelde Visie, een integraal initiatiefvoorstel voor het gebied tussen de Oude Haagweg en de Burgemeester van der Veldestraat. Het initiatiefvoorstel is vervolgens voorgelegd aan het Haags Initiatieven Team (HIT). Het initiatiefvoorstel beoogde een herontwikkeling naar economische functies en wonen. Het HIT adviseerde in beginsel positief. In 2020 is de locatie opgenomen in de Programmabrief betaalbare woningbouw Haags Samenwonen (RIS 305713). Op 24 juni 2021 is het plan van de initiatiefnemers gepresenteerd aan omwonenden en belanghebbenden tijdens een informatieavond.

De afgelopen jaren heeft met tussenpozen regelmatig overleg plaatsgevonden tussen de initiatiefnemers en medewerkers van de gemeente. Tot een traject voor een Planuitwerkingskader (PUK-traject) is het nog niet gekomen. Momenteel wordt ambtelijk de mogelijkheid onderzocht om met de initiatiefnemers een PUK-traject te starten.

 1. Recentelijk is de bewoners in de omgeving een plan voorgeschoteld waarbij er drie torens van 9 verdiepingen zouden komen. Kent het college dit plan? Zo ja, wanneer is dit besproken met de gemeente? Is er overleg geweest met het HIT (Haags Initiatieventeam)?

Het college is bekend met het plan van de initiatiefnemers. Hiervoor is nog geen Planuitwerkingskader door de gemeente opgesteld, zie ook de beantwoording van vraag 6.

 1. Wordt er door het college gewerkt aan een planuitwerkingskader of nota van uitgangspunten voor dit gebied?

 Nee. Momenteel wordt ambtelijk de mogelijkheid onderzocht om met de initiatiefnemers een PUK- traject te starten.

 1. Zo ja, kan het college aangeven wanneer de buurtbewoners dan mogen meepraten over de kaders voor de ontwikkeling? 

Zodra het PUK-traject start, zullen de initiatiefnemers buurtbewoners informeren en betrekken bij haar plannen.

In juni 2021 diende een buurtbewoner een WOB-verzoek in over de plannen op deze locatie. In maart 2022 kwam de beschikking (Wob2021-152572). Daarin stond dat de gemeente geen interne stukken had over de planvorming. Daarover de volgend vragen: 

 1. Waarom duurde het zo lang om aan deze bewoner mee te delen dat er geen interne stukken zouden zijn over deze plannen? 

Zoals toegelicht in het Wob besluit is na de ontvangst van het Wob verzoek een eerste verzoek om precisering verstuurd naar de bewoner. Hierop is na een aantal weken een reactie van de bewoner ontvangen. Echter de ontvangen precisering was nog onvoldoende specifiek, waarop een uitnodiging voor preciseringsgesprek is verstuurd. Na reactie van de bewoner heeft dit gesprek circa twee maanden na ontvangst van het verzoek kunnen plaatsvinden. Vervolgens zijn circa drie maanden verstreken alvorens de benodigde stukken door de vakafdelingen zijn aangeleverd voor de verdere afhandeling van het Wob verzoek.

 1. Zowel in de eerste en tweede rapportage betaalbare woningbouw wordt het plan voor dit gebied genoemd – onder de titel Oude Haagweg 4-36 en onder Oude Haagweg 4-36 (WH2)- met concrete woningaantallen. Waar waren deze woningaantallen op gebaseerd als er geen sprake was van contact of interne planvorming? 

Deze aantallen zijn indicatief en gebaseerd op het gepresenteerde initiatiefvoorstel van de initiatiefnemers (zie ook vraag 6).

 1. Kan het college aangeven of de laatste plannen – getekend door Bos Hofman Architecten Combinatie – zijn besproken in het HIT of dat er een (beginsel-)aanvraag is ingediend voor dit plan? Zo ja, wat was over de plannen het oordeel? 

Zie de beantwoording van vraag 6. Er is geen (beginsel-)aanvraag ingediend. Het plan is op 13 juli 2016 behandeld in het Haags Initiatieven Team (HIT).

 1. In de tweede voortgangsrapportage betaalbare woningbouw staat het project genoemd als “onderdeel van de eerste tranche urgentieprogramma”. Is het college het met mij eens dat het gek is dat er in de afhandeling van het WOB-verzoek dan gedaan wordt alsof er momenteel geen ontwikkeling meer gepland is, door te stellen dat er geen informatie van na 2019 is gevonden? 

In het Wob verzoek is, gelet het hierop gerichte verzoek van de bewoner, aangegeven dat er geen bestuurlijke documenten van voor of na de periode 2015 tot en met 2019 bij de inventarisatie zijn aangetroffen. Hiermee is niet gezegd dat er geen ontwikkeling meer gepland is of ontwikkelingen gaande zijn. Zie ook de toelichting zoals vermeld in het antwoord op vraag 6.

 1. Kan het college toezeggen het WOB-verzoek alsnog op juiste wijze af te handelen en deze bewoner inzicht te geven in de laatste stand van zaken van dit plan? 

Het Wob-verzoek zag initieel op de periode 1 januari 2012 tot 15 juli 2021. Met de beantwoording op het Wob verzoek d.d. 16 maart 2022 is dit Wob verzoek afgehandeld. Eventuele bestuurlijke stukken die na de voornoemde periode zijn opgesteld, vallen aldus buiten de scope van het door de buurtbewoner ingediende Wob verzoek.

 1. Kan het college aangeven of er binnen het urgentieprogramma betaalbare woningbouw ook budget gereserveerd is voor dit project? Zo ja, hoeveel? En waar is deze bijdrage voor bestemd? 

Omdat het plan mede gelet op de urgente binnenstedelijke woningbouwopgave door het college als kansrijk is bevonden, is het plan in juni 2020 opgenomen in de door het college aan de gemeenteraad toegestuurde Programmabrief betaalbare woningbouw “Haags Samenwonen” als onderdeel van het Urgentieprogramma sociale en betaalbare woningbouw (RIS 305713). Voor locaties die al langer in beeld zijn moeten doorbraken bewerkstelligd worden. Dat kan door het stellen van prioriteit, waarbij de mogelijkheid sociale- en betaalbare woningbouw te realiseren leidend zal zijn.

Er is daarom vanuit het Urgentieprogramma sociale en betaalbare woningbouw een aantal uren beschikbaar gesteld om een aantal medewerkers van de gemeente verkennende gesprekken te laten voeren met de initiatiefnemers, met als doel om te beoordelen of tot een PUK-traject gekomen kan worden. Er wordt vanuit gegaan dat het particuliere initiatief voor eigen rekening en risico door de initiatiefnemers kan worden gerealiseerd. Er wordt daarom nog geen rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage.

 1. Is er een woningbouwcorporatie bij deze ontwikkeling betrokken? Zo ja welke? En zo nee, waarom niet? 

Haag Wonen heeft in haar brief aan het college d.d. 26 april jl. kenbaar gemaakt dat zij is betrokken bij de plannen voor de Oude Haagweg 4 – 36. In september 2022 hebben Haag Wonen en de initiatiefnemers een intentieovereenkomst getekend voor de verkoop van 120 sociale huurwoningen.

Update: November 2023 – het project is nog steeds niet verder dan hierboven beschreven. De opname in het doorbraakplan heeft (nog) niet geleid tot versnelling.