‘Niet slopen, maar verbouwen’

In de strijd tegen het sloopbeleid van de gemeente heeft de Haagse Stadspartij een succes geboekt: de gemeenteraad heeft op 19 november 2009 ingestemd met het voorstel om sloopplannen in de sociale huursector te heroverwegen. Hierover verscheen ook een artikel in Den Haag Centraal.

 

‘Woonvisie staart zich blind op nieuwbouw’
(Den Haag Centraal, 20 nov 2009)

Door Theodore Pronk

De gemeente wil de komende jaren flink extra investeren in nieuwbouwprojecten om zo voor stedelingen uit alle geledingen een prettige woonstad te worden. Echter, critici verwijten de gemeente een ’tunnelvisie’. De ‘Woonvisie’, waarover deze week in de gemeenteraad wordt gesproken, is in hun ogen funest voor Hagenaars met lage inkomens. Daarbij stellen ze dat het afgelopen moet zijn met het slopen en dat er flink moet worden geïnvesteerd in het behoud en onderhoud van bestaande woningen.

Als het aan de gemeente ligt, wordt voor iedereen die in Den Haag wil wonen het klimaat verbeterd. Zo worden er de komende jaren extra woningen gecreëerd voor studenten, gezinnen en ‘internationals’. Deze laatste groep zou zich onder meer in de Binckhorst en Laakhaven willen vestigen. Maar de woonvisie voorziet niet alleen in ideeën om nieuwe inwoners aan te trekken, want ook zogenaamde’emptynesters’- huishoudens waar de kinderen het ouderlijk nest hebben verlaten – krijgen volop aandacht. Voor hen moeten ook faciliteiten worden gerealiseerd om de groep voor de stad te behouden in plaats van dat ze naar randgemeenten uitwijken. Al met al moet Den Haag dus voor iedereen een prettige, ‘dynamische’, ‘internationale’ woonstad worden waarin de eeuwenoude kloof tussen zand en veen wordt verkleind. Juist op dat punt schort het aan de ideeën van de gemeente, zo meent oud-wethouder van financiën en volkshuisvesting Gerard van Otterloo. Hij waarschuwt ervoor dat de plannen zoals die nu bekend zijn de scheiding tussen arm en rijk in de stad juist zullen versterken. De oud-PvdA-bewindsman baseert dit op zijn onderzoek naar de werking van de corporaties in Den Haag. Hij concludeerde dat gemeente en corporaties geen reële afspraken maken over de groei van het woonaanbod en dat ze beiden niet uit zijn op een scherpe evaluatie van elkaars functioneren. Daardoor dreigt een groot tekort aan sociale woningbouw voor mensen met lage inkomens. Van Otterloo waarschuwde zijn partijgenoot Norder al, maar heeft niet het idee dat de huidige wethouder werkelijk geïnteresseerd was in de bevindingen. “Er wordt maar weinig naar de werkelijkheid gekeken. Ze zijn ook niet gebaat bij elkaar hard aanspreken op de prestaties, want ze moeten toch met elkaar verder”.

Behoud
Hoewel het oplopende tekort aan goedkope woningen volgens Van Otterloo nodig moet worden aangepakt, is hij vooral ontstemd over de minimale aandacht die de woonvisie besteedt aan het behoud en onderhoud van de bestaande woningvoorraad. Hij schetst een beeld van uit de hand lopende verpaupering die er toe zal leiden – wanneer niet tijdig wordt ingegrepen – dat de kosten voor het onderhoud over enkele jaren onbetaalbaar zijn. De PvdA’er vond bij zijn wethouder weliswaar geen gehoor, maar Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij deelt de zorgen van de oud-PvdA-politicus wel. Volgens hem houdt de woonvisie te weinig rekening met de onderkant van de Haagse samenleving en bieden de plannen geen oplossing voor het prangende woningtekort. Daarvoor zou de gemeente eens anders moeten gaan denken, meent de Stadspartij-leider. “Dit is een beperkte visie, want Norder staart zich blind op nieuwbouw, terwijl er juist strategieën moeten worden ontwikkeld om met de bestaande voorraad om te gaan. Deze woonvisie is een kapstok voor alle plannen die op stapel staan, maar biedt geen oplossing voor de 150.000 woningzoekenden in Den Haag”.

Slopend
Wijsmuller pleit voor een nieuwe manier van herstructureren waarbij het de bedoeling is om bestaande elementen te behouden. Wijsmuller: “Sommige sloopprojecten in Zuid-West kun je beter niet doen. Je kunt ook verbouwen, dat levert werkgelegenheid op en kost minder tijd. Maar dat vergt een andere manier van kijken. Helaas kennen we die traditie hier niet. Daarbij zijn de agenda’s van de corporaties en projectontwikkelaars dominant en zolang dit zo is, wordt het tekort nooit echt aangepakt”.

Motie heroverweging sloopplannen

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op donderdag 19 november 2009 ter bespreking van raadsvoorstel Woonvisie 2009-2020 (rv 132);

Constaterende dat
– Er voor de komende jaren nog veel sloop- en nieuwbouwplannen op de plank liggen;
– Als gevolg van de economische crisis de vraag naar nieuwbouwwoningen wezenlijk veranderd is en de verkoop van nieuwbouwwoningen is gedaald;
– De corporaties gedwongen zijn om het tempo van de herstructurering bij te stellen;

Van mening dat
– De vraag naar betaalbare woningen onverminderd urgent blijft;
– Stagnatie niet goed is voor de economie en de woningnood;

Verzoekt het college in overleg met de corporaties te bezien of en welke sloopbesluiten heroverwogen kunnen worden, of renovatie voor de doelgroep daarbij een optie is en de raad hierover te rapporteren en zo mogelijk voorstellen te doen.

Joris Wijsmuller

De motie is bij meerderheid door de gemeenteraad aangenomen.