Meer buurtparticipatie bij groen

Wat is precies het belang van buurtparticipatie voor de buurt, het groen en de gemeente? Alleen een win-win insteek is vaak niet voldoende om op een succesvolle manier de buurt bij het groenbeheer te betrekken. Winst voor de buurt is een mooi onderhouden park of groenstrook of eigen groente op tafel. Winst voor de gemeente is dat zij arbeidsintensief onderhoud als snoeien, wieden en schoffelen kan doorschuiven naar de buurt. Vaak wordt over het hoofd gezien dat begeleiding van buurtparticipatie ook behoorlijk arbeidsintensief is.

Succesvolle groenprojecten laten zien dat, als ook andere problemen in de buurt op een slimme manier meegenomen worden, buurtparticipatie de kans op draagvlak en slagen groter wordt. Het Buurtman 2.0 project van Lusthof XL is daarvan een goed voorbeeld.

Sacha Winkel en Marianne van Edixhoven van buurtgroenProject Lusthof XL leggen uit hoe zij op het idee kwamen voor Buurtman 2.0. En hoe het project in zijn werk gaat. Zij weten op een mooie manier de overlast van bezoekers van het Leger des Heils in de Wagenstraat bij hun groenproject te betrekken. Binnen dit Buurtman project krijgen deze mensen weer waardering voor hun rol in de buurt(tuin). LusthofXL geeft wel aan dat de continuïteit van dit leuke project, door de smalle financiële basis, constant op het spel staat.

Rachelle Eerhart van IVN is al jaren actief op het gebied van buurtparticipatie. Zij legt in een filosofisch betoog uit dat zingeving, noodzakelijkheids relaties en de plek bijdragen aan een geslaagd groenproject. Buurtparticipatie bij groenbeheer deelt zij van klein naar groot in de volgende categorieën in:

1 Het buurtinitatief

2 Wijkactivering en burgerparticipatie

3 De sociale onderneming

Dino Johansen heeft als student voor zijn afstudeerscriptie samen met WUR een onderzoek gedaan naar buurtparticipatie bij het groenbeheer. Hij schets in zijn presentatie een theoretisch kader over buurtparticipatie. Zelfbeheerprojecten doorlopen vier stadia: initiatie, legalisering, uitvoering, evaluatie. In dat proces somt hij een achttal succes- en faalfactoren en geeft een aantal praktische aanbevelingen voor mensen die met plannen voor buurtparticipatie in het groen. Zijn afstudeerscriptie over zelfbeheer van openbaar groen is te downloaden via deze link.

Zelfbeheer van openbaar groen

Stadsdeeldirecteur Haagse Hout Lilianne Blankenwaard legt uit dat buurtparticipatie in Den Haag voornamelijk via de stadsdelen georganiseerd wordt. Zij dat veel projecten tot aanzienlijke verbeteringen in de buurt leiden en in sommige gevallen tot actieve(re) burgers. Ook signaleert zij dat er, ook op het vlak van buurtparticipatie, verschillen bestaan tussen wijken en dat stadsdelen daar goed op in kunnen spelen. Zij benadrukt dat de gemeente buurtparticipatie, doordat vaak intensieve begeleiding nodig is, niet als bezuiniging ziet. Met serieuze buurtinitatieven sluit de gemeente wel een convenant van één A4tje.

Stadsecoloog Esther Vogelaar legt uit wat de gevolgen voor de biodiversiteit kunnen zijn aan de hand van een buurtproject voor huismussen in Duindorp dat zij samen met Duurzaam Den Haag en de Vogelbescherming organiseerde. De huismus heeft moeilijk in de stad, maar in de buurt van Duindorp bleek na tellingen nog een aardig populatie te zitten. Met behulp van vrijwilligers uit de buurt hebben zij door het verbeteren van de biodiversiteit de omstandigheden op een braakliggend terrein in Duindorp huismus-vriendelijk gemaakt.

Na de pauze volgt het debat. Gespreksleider Jaap Postma signaleerde dat debat niet de juiste term is voor de avond. We gaan vooral op een constructieve manier op zoek naar ideeën en mogelijkheden om in Den Haag meer projecten op het gebeid buurtparticipatie bij het groenbeheer te realiseren. Waar kunnen bewoners zelf aan de slag? Op www.stadslandbouwdenhaag.nl en op duurzaamdenhaag.nl vindt je een kaart met geschikte locaties. Tips voor starters: hou het simpel, zorg voor één aanspreekpunt. Rotterdam werkt, om buurtinitatieven te ondersteunen met een Tuinmanfonds waar ook corporaties en bedrijfsleven geld in stort. Is dat een idee voor Den Haag? Veel buurtinitatieven hebben een maatschappelijke component; zou financiering uit andere budgetten dan groenbeheer mogelijk zijn? Groenbeheer ondersteunt op dit moment vooral in natura. Veel buurtinitatieven lopen ook tegen voorschriften rond de rechtsvorm van gemeente aan: zou bijvoorbeeld een lichte(re) rechtsvorm mogelijk zijn?

De Haagse Stadspartij gaat op zoek naar een leuk idee voor een buurtinitatief op het gebied van zelfbeheer met een maatschappelijk aspect. Stuur een opzet van het buurtinitatief naar hsp@denhaag.nl