Maak een eind aan die gevaarlijke verkeerssituaties!

De Haagse Stadspartij wil dat de binnenstad van Den Haag voor fietsers en voetgangers een stuk veiliger wordt.Goede bestrating en veilige oversteekplaatsen Het nu al onoverzichtelijke kruispunt Spui-Grote Marktstraat wordt straks met de opening van de Primark nog veel drukker. “Het verkeer komt daar van vier kanten op je af “zegt raadslid Gerwin van Vulpen ”levensgevaarlijk als daar straks vooral veel jongeren oversteken naar de Primark, er moet echt een duidelijke oversteekplaats komen!”. Ook de slechte bestrating rond de Grote Kerk baart de Haagse Stadspartij zorgen. Anderhalf jaar geleden zei het college al toe de bestrating te herstellen maar er is nog steeds niet gebeurd. De Haagse Stadspartij roept het college in schriftelijke vragen op deze gevaarlijke situaties op te lossen.

Het raadslid de heer Van Vulpen heeft op 4 december 2014 een brief met daarin zes vragen aan de
voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
Naar aanleiding van de opening van de Primark donderdag 11 december, leg ik, onder verwijzing
naar artikel 30 van het Reglement van orde, het college de volgende vragen voor.

1.Is het college met mij van mening dat de te openen Primark grote aantallen voornamelijk
jonge mensen aantrekt? Zo nee, waarom niet?

Ja, het klopt dat de inmiddels geopende Primark-winkel grote aantallen mensen aantrekt.

2.Is het college op de hoogte dat de toegangsdeuren van de te openen Primark precies op de
hoek zijn gesitueerd waardoor deze jonge mensen het kruispunt schuin moeten
oversteken?

Ja, het college is op de hoogte van de plek van de toegangsdeuren.

3.Is het college het mij eens dat dit kruispunt, doordat het verkeer ( trams, bussen, fietsen,
auto’s en scooters) van vier verschillende kanten komt, zeer onoverzichtelijk en gevaarlijk
is? Zo nee, waarom niet?

Nee, het college is het niet met u eens dat het kruispunt gevaarlijk is. Het kruispunt valt binnen het voetgangersgebied. Rijdend verkeer is niet toegestaan met uitzondering van fietsers en snorfietsers (dus geen bromfietsers) en verkeer dat toegang heeft tot het pollergebied (openbaar vervoer, hulpdiensten, taxi’s en laad- en losverkeer (alleen tijdens venstertijden). De rijsnelheid van het verkeer is laag. Er geldt een maximumsnelheid van 15 km/uur. Door deze lage rijsnelheid zijn er nog geen ongevallen geregistreerd tussen rijdend verkeer en voetgangers.

4.Is er contact geweest met de ondernemers in de Amadeus over deze verkeerssituatie? Zo
nee, waarom niet?

Het contact is niet geweest met de ondernemers in Amadeus hierover maar met de
vastgoedontwikkelaar Provast. De ontwikkelaar heeft – op basis van de ervaringen bij het bezoek aan
de opening van de Primark-vestiging in Enschede – maatregelen getroffen voor de opening van de
Primark-winkel en hiervoor verkeersregelaars en een veiligheidsdienst ingeschakeld.

5. Is het college bereid deze kruising overzichtelijker en veiligere te maken door duidelijke
oversteekplaatsen te creëren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan dit zo spoedig mogelijk
gezien de opening van de Primark volgende week donderdag? Zo nee, waarom niet?

Nee. Het kruispunt valt binnen het voetgangersgebied. Voetgangers mogen overal lopen en oversteken
binnen het voetgangersgebied. Het rijdend verkeer dient hier rekening mee te houden. Het is niet
logisch om binnen een voetgangersgebied voetgangersoversteekplaatsen aan te duiden. Daarmee
wordt het karakter van een voetgangersgebied ondermijnd en dat komt de duidelijkheid en veiligheid
niet ten goede.

6. Is het college bereid met enige vorm van markering aan te geven waarop het wegdek
voetgangers andere weggebruikers kunnen verwachten? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord op vraag 5.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen