Lucht voor vuurtoren Scheveningen, maar college torpedeert oplossing

De bewonerscommissie die zich verzette tegen het bouwplan dat naast de vuurtoren zou verrijzen is samen met Kondor Wessels tot een aangepast plan gekomen. Het appartementencomplex wordt geen zes, maar vijf lagen hoog. Raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij is daar erg blij mee, maar las tot zijn schrik dat het college vast houdt aan zes lagen.

Peter Bos: ‘Ik begrijp niet dat je als gemeente deze kans niet met beide handen aangrijpt. Als beide partijen er uit zijn en het zicht op de vuurtoren alleen maar beter wordt, dan snap ik niet dat je als gemeente dwars gaat liggen.’

Schriftelijke vragen
Het raadslid de heer Bos heeft op 30 mei 2018 een brief met daarin drie vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt. Het bouwplan voor de Vuurtorenweg heeft bij de Bewonerscommissie opnieuw tot verbazing geleid. Naar aanleiding hiervan stel ik overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde de volgende vragen:

1. Kent het college het artikel in de Scheveninger d.d. 30 mei 2018 onder de kop : “Bewonerscommissie onaangenaam verrast door beslissing Vuurtorenweg”?

Ja.

2. Volgens het artikel is door de bewonerscommissie veel energie gestoken in gesprekken met de gemeente Den Haag en KondorWessels, met als resultaat dat KondorWessels in februari een voorstel heeft gedaan voor nieuwbouw met vijfwoonlagen. De bewonerscommissie heeft hier
positief op gereageerd. Blijkens de brief van de wethouder over de voortgang van het plan (RIS299752) is de gemeente uiteindelijk geen voorstander van de gewenste vijf bouwlagen en houdt vast aan zes lagen. Wat is de reden dat het college dit terzijde heeft geschoven?

Zoals beargumenteerd in de commissiebrief Stand van zaken Vuurtorenweg 35-37 (RIS 299752) doet het huidige aangepaste plan met zes bouwlagen recht aan de Nota van Uitgangspunten t.b.v. herontwikkeling Vuurtorenweg 35-37 (RIS 282917). Het particuliere initiatief van KondorWessels
Vastgoed laat de vuurtoren veel meer vrij dan in de huidige situatie en oorspronkelijke plannen. Hetgeen nog eens wordt versterkt door de extra aanpassingen in het plan. In het bouwplan met zes bouwlagen zijn de gevels van de bovenste twee lagen aan de korte zijden van het gebouw circa 4 meter naar binnen geschoven (circa 200 m² minder gebruiksoppervlakte), de balkons zijn verder van de hoeken van het gebouw geschoven en steken nu minder ver uit, de hoeken zijn meer transparant gemaakt en de materialisering is aangepast.

3. Is het college met ons van mening dat nu zelfs KondorWessels bereid is om het voorstel aan te passen en de Bewonerscommissie akkoord gaat met het aangepaste plan, de gemeente zich achter deze aanpassing zou moeten scharen? Zo nee, waarom niet?

De gesprekken tussen KondorWessels en de bewoners, zoals gemeld in de commissiebrief (RIS 299752) hebben geleid tot de extra aanpassingen in het plan. Verdere aanpassing van het programma is niet mogelijk zonder financiële consequenties en is inconsequent ten opzichte van eerder gemaakte afspraken met KondorWessels en het bepaalde in de Nota van Uitgangspunten.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de locoburgemeester,
Peter Hennephof Richard de Mos

In de pers
Indebuurt.nl, 25 mei 2018
De Scheveninger, 30 mei 2018
De Scheveninger, 1 juni 2018
AD, 14 juni 2018

1 Response
  1. haha één laag eraf? dit bouwplan is een grote glazen kist die met zijn maat, schaal en de hoeveelheid licht die er ‘sa avonds uitkomt de monumentale vuurtoren tot een decorstuk maakt. kijk naar de vi=uurtorenwachterswoning ernaast. dat is de maat en schaal die je moet respecteren. is de HSP nu ook van het grondbedrijf?? nee toch???