Haagse transgender cliënten gedupeerd

Raadslid Fatima Faïd heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleding van het faillissement van de Psycho Informa Instellingen (PII) in Den Haag. Haagse transgender cliënten weten niet hoe het nu verder gaat, nu hun behandeling door het faillissment van de kliniek plotseling is stop gezet.

Schriftelijke vragen

Op 3 April 2018, heeft de Rechtbank Den Haag het faillissement van Psycho Informa Instellingen BV uitgesproken. Psycho Informa Instellingen BV was een GGZ instelling die ook in Den Haag opereerde. Een belangrijke onderdeel van hun zorgaanbod was hun specialisme op het gebied van diagnosering en behandeling van gender dysforie. Zij was daardoor een van de drie klinieken in Nederland die transgender mensen begeleidden bij hun transitie.

De Haagse Stadspartij ontvangt, sinds kort, zorgelijke signalen over transgender cliënten die geen hulp meer krijgen, weinig tot geen officiële informatie ontvangen, geen doorverwijzing en gedwongen worden om elders in het land opnieuw te beginnen met hun transitie.

1. Is de wethouder bekend met het faillissement van Psycho Informa Instellingen BV?

Ja.

2. Wat is de reden voor het faillissement ?

Op 04-04-2018 is Psycho Informa Instellingen B.V. te Schoonhoven (Zuid-Holland) door de rechtbank in Den Haag failliet verklaard. De aanvraag was afkomstig van verschillende schuldeisers. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting had al eerder een aanwijzing opgelegd omdat de instelling niet voldeed aan de normen voor goede zorg en verantwoorde jeugdhulp. Psycho Informa moest binnen drie maanden de benodigde verbeteringen uitvoeren, anders kon de inspectie een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen. Door het faillissement is dat nu voorkomen.

3. Hadden de Psycho Informa Instellingen (hierna: PII) een subsidierelatie met de gemeente Den Haag?

Psycho Informa Instellingen behandelt cliënten (jongeren, volwassenen en ouderen) voor
Specialistische – en Generalistische Basis GGZ, hetgeen gefinancierd wordt vanuit de
zorgverzekeringswet. Vanuit de gemeente Den Haag is geen sprake van een inkoop- of subsidierelatie met deze instelling; ook niet vanuit de Jeugdhulp. We weten dat patiënten die een medische transitie zijn aangegaan bijzonder kwetsbaar zijn bij het abrupt stop zetten van hun behandeling. Deze kwetsbaarheid uit zich onder andere in een verhoogde risico op suïcidaliteit.

4. Wat is er geregeld voor de PII Haagse transgender cliënten die nu in een precaire toestand komen te vervallen? Zijn die doorverwezen naar andere zorginstellingen?

Er is een curator aangewezen die op zoek gaat naar een overnamekandidaat voor deze cliënten, zodat de behandeling door een andere GGZ instelling voortgezet kan worden. Er hebben zich daarvoor al meerdere kandidaten gemeld. Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar over het verloop van dit faillissement. Over individuele cliëntdossiers wordt geen informatie verstrekt aan gemeenten.

5. Wie is er nu verantwoordelijk is voor het zorgvuldig overdragen van de PII dossiers van
transgender cliënten naar de andere gender klinieken in Nederland?

De curator is verantwoordelijk voor het zoeken naar overnamekandidaten en de zorgvuldige
overdracht van cliëntendossiers. Tevens hebben verzekeraars, gelet op hun wettelijke zorgplicht, een belang bij het waarborgen van de continuïteit van zorg. Op grond van hun zorgplicht zijn zorgverzekeraars gehouden om, behoudens situaties van overmacht, zorg voor hun verzekerden beschikbaar te houden. Ook wanneer een zorgaanbieder failliet is gegaan, moeten verzekeraars ervoor zorgen dat hun verzekerden zorg (blijven) ontvangen.

6. Mocht de zorgvuldig cliënten overdracht van hun dossiers niet zijn geregeld, is het College bereid om een GGZ-instelling in Den Haag daartoe aan te wijzen? Zo niet, waarom niet?

Het college is hiertoe niet bevoegd. De curator is verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorg door de cliëntendossiers aan (een) andere instelling(en) over te dragen.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,                   de burgemeester,
Peter Hennephof             Pauline Krikke

In de pers
AD, 31 mei 2018

Reageer

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.