Jongeren, ouderen, kortom alle bewoners van de nieuwe wijk Leidschenveen willen een wijk- en buurtcentrum met activiteiten voor de wijk. Maar een wijkorganisatie om dit alles te coördineren, ontbreekt. De Haagse Stadspartij wil opheldering over het gebrek aan welzijn in Leidschenveen.

Update: De vragen zijn beantwoord.

 

Gemeente Den Haag

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden de heer G.H.M.Wijsmuller en mevrouw C.H.C. Bogers

Inzake: Bewonersondersteuning en welzijnsaccommodatie in Leidschenveen

De raadsleden de heer G.H.M.Wijsmuller en mevrouw C.H.C. Bogers hebben op 15
november 2010 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de
gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor
vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoorden wij deze vragen als volgt.

In september 2010 heeft wethouder Klein het multifunctionele buurt- en wijkcentrum
in Leidschenveen geopend. Daarmee beschikt de wijk eindelijk over mooie ruimtes.
Maar een wijkorganisatie om er zaken te organiseren ontbreekt. Na een reeks van
conflicten met wethouder Dekker heeft namelijk de voorheen succesvolle
wijkvereniging eind 2008 haar activiteiten gestaakt. Het college dacht dit op te
lossen door Stichting Boog en geld in te zetten om nieuwe vrijwilligers te werven,
maar tot op heden zonder resultaat. De ruimtes voor het welzijnswerk lijken nu om financiële redenen anders geëxploiteerd te worden. Zo wil men een leerwerk-project opzetten, en ook lunches gaan verkopen om geld te verdienen. In hetzelfde complex zitten een verpleeginstelling en een kerk die ook om financiële redenen hun ruimtes meer willen exploiteren. Er is dus in Leidschenveen een buurt- en wijkcentrum maar
het ontbreekt aan een wijkvereniging om activiteiten te organiseren. En
maatschappelijke instellingen ontplooien noodgedwongen goedkope, marktgerichte
initiatieven om het hoofd boven water te houden, terwijl in het naastgelegen
winkelcentrum ondernemers in dure commerciële ruimtes de grootste moeite hebben om te overleven. Daarnaast spelen in Leidschenveen nog twee concrete ruimtevragen. Voor het jongerenwerk zou naast de skatebaan een aparte locatie worden gebouwd, maar dat lijkt nu een portocabine te worden met alle beperkingen van dien. En bij de Watervogelstraat is al lang geleden een ruimte voor ouderen toegezegd, maar na bijna zeven jaar is er nog steeds niets gerealiseerd. Onder verwijzing naar het
desbetreffende artikel van het reglement van orde hebben wij de volgende vragen.

1. Kan het college een overzicht verschaffen in alle bestedingen die de afgelopen
twee jaar hebben plaatsgevonden om een nieuwe wijkorganisatie op te zetten? En kan
het college daarbij aangeven tot welke resultaten dit heeft geleid?

Voor de jaren 2009 en 2010 is een projectsubsidie van EUR 78.315,00 aan Stichting
BOOG verleend met als doel de oprichting van een nieuwe wijkorganisatie. In eerste
instantie heeft BOOG de faciliterende en ondersteunende rol van een
bewonersorganisatie op zich genomen. Begin 2010 is BOOG aan de slag gegaan met het bij elkaar brengen van de straatgroepen in buurtoverleggen. Inmiddels zijn drie buurtgroepen actief in Leidschenveen (De Velden, De Lanen en De Vissen). In de Rietbuurt wordt begin volgend jaar gestart met het bijeen brengen van straatgroepen en bewonerscommissies. In deze wijk zijn de bewoners vrij recent komen wonen
waardoor er nog geen kader is. Voorts is aan BOOG in 2009 en 2010 de reguliere
subsidie van respectievelijk EUR 43.561,00 en EUR 46.674,00 voor de
bewonersorganisatie in Leidschenveen verleend. Deze subsidie is gebruikt om
bewonersgroepen die ondersteuning wensten te ondersteunen en om deze
bewonersactiviteiten financieel te ondersteunen.

2. Kan het college een overzicht verschaffen van alle welzijns- en projectsubsidies
die er in 2009 en 2010 voor de wijk Leidschenveen zijn en worden uitgegeven?

Zie bijlage 1.

3. Kan het college een overzicht verschaffen van alle (geplande) activiteiten in de
onlangs geopende welzijnsaccommodatie, of en hoeveel ruimte er nog resteert voor
wijk- en buurtactiviteiten?

Zie bijlage 2 voor de structurele planning van activiteiten en cursussen in het CGM.
Ook worden in deze accommodatie regelmatig losse activiteiten georganiseerd.
Momenteel kan nog ongeveer 50% van de beschikbare ruimte door bewoners worden
ingevuld.

4. Kan het college erop toezien dat er in de welzijnsaccommodatie geen activiteiten
plaatsvinden die concurrerend zijn ten opzichte van het winkelcentrum? Zo nee,
waarom niet?

In de welzijnsaccommodatie vinden alleen activiteiten plaats die door bewoners en
voor bewoners zijn geïnitieerd of door het welzijnswerk voor bewoners. Dit levert
geen concurrentie op voor de ondernemers in het winkelcentrum.

5. Is het juist dat de gemeente nu plannen voorbereid om voor het jongerenwerk een
portocabine te plaatsen? Zo ja, wanneer wil men dit doen en voor hoe lang is deze
voorziening bedoeld?

Nee, dit is niet juist. Wij onderzoeken momenteel de mogelijkheden voor een
structurele voorziening. Begin 2011 verwachten wij daarover duidelijkheid te kunnen
geven.

6. Is het college met ons van mening dat het jongerenwerk in Leidschenveen niet
gebaat is bij een tijdelijke standaard portocabine, maar pas goed tot ontwikkeling
kan komen als er voor de lange termijn een vaste, op de behoefte toegesneden locatie
komt. Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer denkt het college dat dit gerealiseerd kan
worden?

Zie antwoord op vraag 5.

7. Kan het college aangeven hoe het nu staat met de voorgenomen ouderenruimte in de Watervogelstraat, en wanneer deze eindelijk gerealiseerd gaat worden?

Wooninvest is bereid om een gemeenschapsruimte te realiseren. Momenteel heeft
Wooninvest echter onvoldoende financiële ruimte om de structurele kosten verbonden
aan een gemeenschapsruime te dekken. Van gemeentewege is een eenmalige bijdrage gereserveerd om de ruimte in te richten.