Landgoed Rosenburg bedreigd met hoge bouwblokken

Op 11 juni besprak de raadscommissie Ruimte de plannen van Parnassia voor bebouwing in het Landgoed Rosenburg. Raadslid Peter Bos heeft er het volgende artikel over geschreven.

“In 2017 werd op initiatief van toenmalig wethouder Joris Wijsmuller een baanbrekend participatieproject opgezet voor de ontwikkeling van de Driehoek Loosduinen. Buurtbewoners en andere stakeholders werden uitgenodigd om mee te denken over de ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied aan de rand van stadsdeel Loosduinen. De opkomst was groot. Vijf verschillende bijeenkomsten met telkens zo’n 150 bezoekers leidden uiteindelijk tot de Ruimtelijke Verkenning Driehoek Loosduinen waarin de uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van dit gebied werden vastgelegd. Deze aanpak vloeide voort uit de Agenda Ruimte voor de Stad, een nieuwe manier van stadsontwikkeling, waarbij bewoners vooraf konden meedenken en invloed konden uitoefenen i.p.v. achteraf. Dit geheel naar het motto van het toenmalige coalitieakkoord “Vertrouwen op Haagse Kracht”. Met deze aanpak van “Samen stad maken” werd de invloed van de Haagse Stadspartij, die vooral bottom up wilde werken, het meest zichtbaar in het collegebeleid.

De manier waarop de verkenning voor de Driehoek Loosduinen tot stand was gekomen werd luid toegejuicht. Zo zouden we het voortaan altijd gaan doen. Niet alleen bewoners, ook ambtenaren en zelfs projectontwikkelaars bleken enthousiast. Op deze manier ontstond veel draagvlak voor plannen en won de gemeente veel vertrouwen terug, zoals met het plan van Parnassia voor nieuwe bebouwing in het landgoed Rosenburg, waarvan de uitgangspunten samen met bewoners werden vastgelegd in de verkenning.

In de loop van 2018 werd helaas afscheid genomen van deze nieuwe aanpak. De Haagse Stadspartij was bij de verkiezingen teruggevallen naar drie zetels en belandde in de oppositie. Gevolg was dat de invloed van bewoners op de stedelijke ontwikkeling door het nieuwe college weer werd teruggedraaid. Voor de Driehoek Loosduinen had dit ook gevolgen. De beloofde uitwerking in de vorm van een gebiedsvisie kwam er niet. De gemeente liet de regie los en vertrouwde voortaan weer op de grillen van de vastgoedmarkt.

Op 11 juni 2020 besprak de commissie Ruimte de plannen voor Landgoed Rosenburg. De eeuwenoude buitenplaats was in 1895 eigendom geworden van het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen om geesteszieken te behandelen. Heden ten dage is het landgoed eigendom van GGZ-instelling Parnassia met verschillende behandel- en opvanglocaties. Uit het Planuitwerkingskader dat de gemeente in opdracht van Parnassia heeft opgesteld blijkt dat de instelling omvangrijke bouwplannen heeft voor het groene landgoed. In de eerste fase zullen 150 zorgwoningen gebouwd worden en een nieuw 10.000 m2 groot hoofdkantoor voor Parnassia in drie bouwblokken. Later gevolgd door nog eens drie bouwblokken met woningen. Dit Planuitwerkingskader blijkt ernstig in strijd te zijn met de Ruimtelijke Verkenning uit 2018. Twee belangrijke uitgangspunten worden losgelaten. De maximale bouwhoogte van 5 á 6 bouwlagen geldt niet meer, nu er tot 9 lagen hoog mag worden gebouwd. Ook wordt het maximale bebouwingspercentage verhoogd van 25% naar 40%. Dit betekent dat het historische en groene karakter van het landgoed geweld wordt aangedaan en de afspraken met bewoners niet worden nagekomen. Het Planuitwerkingskader is alleen gepresenteerd aan de commissie Loosduinen, en niet besproken met buurtbewoners. Wethouder Balster (PvdA), verantwoordelijk voor de bouwplannen voor Loosduinen, wijst alle kritiek van de hand.

We zien het sinds 2018 op alle fronten weer misgaan met de bewonersparticipatie. Eerst worden er deals gesloten met projectontwikkelaars en de bewoners wordt niets gevraagd. Zowel bij de plannen voor het CID, bij de stations Hollands Spoor, Centraal Station en Laan van Nieuw Oost-Indië en bij de grootschalige sloop en nieuwbouw in Den Haag ZuidWest, maar ook bij talloze andere plannen worden omwonenden voor voldongen feiten gesteld. Na een hoopvolle periode in 2014-2018 waarin “Samen stad maken” het motto werd zijn we weer terug bij af. De Haagse Kracht is niet meer.“

 

In de raadsvergadering van 14 juli diende Peter Bos de volgende motie in, die helaas werd verworpen:

Motie: Hou vast aan afspraken Landgoed Rosenburg

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2020, ter bespreking van het Planuitwerkingskader herontwikkeling landgoed Rosenburg (RIS304207).

Constaterende, dat:

 

 • Landgoed Rosenburg ooit 40 hectare groot was, maar in de loop der tijd steeds meer is verstedelijkt;

 

 • Sprake is van een Rijksmonument en verschillende gemeentelijke monumenten gelegen in een parkachtig groen landgoed met historische betekenis;

 

 • Sprake is van een semi-openbaar gebied waar ook veel bewoners genieten van het groen, de monumenten, de historische uitstraling en de rust;

 

 • Het college op 13 maart 2018 de Ruimtelijke Verkenning Driehoek Loosduinen heeft vastgesteld;

 

 • Voor bebouwing in het Landgoed Rosenburg o.a. de volgende uitgangspunten zijn vastgelegd in de Ruimtelijke Verkenning:

 

 • Een maximale bouwhoogte van 5 á 6 bouwlagen en een maximaal bebouwingspercentage van 25%;

 

 • Volgens het Planuitwerkingskader tot een bouwhoogte van 9 bouwlagen mag worden gebouwd en het bebouwingspercentage is verruimd naar 40%.

 

Overwegende, dat:

 

 • De Ruimtelijke Verkenning Driehoek Loosduinen de beleidsuitgangspunten voor de verschillende deelgebieden benoemd, zo ook voor het deelgebied Landgoed Rosenburg;

 

 • De Ruimtelijke Verkenning Driehoek Loosduinen draagvlak heeft uit de buurt;

 

 • Deze verkenning de onderlegger is geweest voor het Planuitwerkingskader;

 

 • Parnassia een planpresentatie heeft verzorgd voor de Commissie Loosduinen, maar dat deze commissie nog geen advies heeft uitgebracht conform het Reglement Commissie Loosduinen en de Samenwerkingsovereenkomst Commissie Loosduinen-Gemeente Den Haag.

 

Van mening dat:

 

 • Een integere en betrouwbare overheid zich aan gemaakte afspraken houdt;

 

 

Verzoekt het college:

 

 • Het Planuitwerkingskader zodanig aan te passen dat de bouwhoogte en het bebouwingspercentage in overeenstemming worden gebracht met de Ruimtelijke Verkenning.

 

 

Peter Bos                     Robert Barker

Haagse Stadspartij    Partij voor de Dieren

 

Het Planuitwerkingskader is hier te vinden:
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/8314369/1/RIS304207_Een_bijlage_bij_de_bijlage