Kwetsbare jongeren mogen niet tussen wal en schip raken!

De Haagse Stadspartij wil voorkomen dat kwetsbare Haagse jongeren tussen wal en schip raken wanneer zij de overgang van de jeugdhulpverlening naar de volwassenenzorg maken. Raadslid Elly Burgering heeft schriftelijke vragen gesteld om te informeren naar de manier waarop de overgang van jeugdhulpverlening naar volwassenenzorg in de praktijk wordt vormgegeven.

Op 9 september hebben verschillende organisaties uit het jeugdhulpverleningsveld een gezamenlijke brief naar de wethouders van Nederlandse gemeenten gestuurd waarin zijn hun zorgen uiten over de aansluiting van de ondersteuning en zorg voor jongeren die met 18 jaar de jeugdhulp verlaten. De organisaties geven aan zich grote zorgen te maken over de continuïteit, zichtbaarheid en beschikbaarheid van de ondersteuning die deze jongeren wordt geboden. Ook is de volwassenenhulpverlening niet gespecialiseerd en toegerust op de specifieke zorgbehoefte van jongeren.

Elly Burgering “We hebben in de Haagse kadernota afgesproken dat het jeugdzorgbeleid niet ophoudt bij 18 jaar maar zich ook richt op de groep kwetsbare jongeren tot 23 jaar. Hartstikke goed want de zorgvraag verandert natuurlijk niet ineens wanneer iemand zijn 18e verjaardag viert. Bij de overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg moet zoveel mogelijk maatwerk wordt geleverd. Ik wil graag weten of dit in de praktijk goed uitpakt en of de jongeren voldoende worden betrokken en geïnformeerd bij de overgang van jeugdzorg naar volwassenzorg. Jongeren mogen niet tussen wal en schip raken!”

Inzake: aansluiting jeugdhulp 18+
Het raadslid mevrouw Burgering heeft op 13 september 2015 een brief met daarin vijf vragen aan de
voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Deelt het college, met betrekking tot Den Haag, de in de bovengenoemde brief geuite zorgen over
de continuïteit, zichtbaarheid en beschikbaarheid van de ondersteuning van jongeren die vanwege
hun leeftijd de jeugdhulp moeten verlaten? Hoe wordt de continuïteit van ondersteuning aan
kwetsbare 18+ jongeren geborgd?

Vanaf 1 januari 2015 is de zorg en ondersteuning voor jongeren onder de 18 jaar voor een belangrijk
deel belegd in de Jeugdwet. Veel zorg wordt nog geleverd vanuit zorg continuïteit en wij realiseren
ons dat er nog verbeteringen mogelijk zijn bij de ondersteuning van deze kwetsbare groep. Er is een
gemeentelijke projectgroep 18-/18+ ingesteld die de geconstateerde knelpunten oppakt. Ook in G4
verband is onder andere aandacht voor de beschikbaarheid van een 24 uur voorziening voor jongeren
met een licht verstandelijke beperking.
Bij jongeren die 18 worden en hun zorg willen continueren, is het belangrijk dat deze continuïteit ook
wordt gewaarborgd. Dat kan zijn vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet Langdurige
zorg of de zorgverzekeringswet. Als vervolghulp na de 18e
verjaardag niet binnen een ander kader
gegeven kan worden, kan de jeugdige alsnog aanspraak maken op jeugdhulp, maar dan onder de
zogenaamde ‘verlengde jeugdhulp’. Daarvoor zijn specifieke voorwaarden voor opgesteld.

2. In de kadernota is afgesproken dat het Haagse jeugdzorgbeleid zich ook richt op de groep
kwetsbare jongeren tot 23 jaar en dat er bij de overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg
zoveel mogelijk maatwerk wordt geleverd. Wat zijn tot nu toe de ervaringen met deze overgang van
jeugdhulp naar volwassenenhulp? In hoeveel gevallen konden jongeren tussen de 18 en 23 jaar dit
jaar nog gebruik maken van het jeugdaanbod?

Door het hulpteam van het Centrum jeugd en Gezin wordt geconstateerd dat overgang vanuit de
jeugdwet goed verloopt. In een enkel geval is er geen vervolghulp beschikbaar onder een ander kader
en hebben jongeren nog recht op de zogenaamde Verlengde Jeugdhulp.
In 2015 hebben 122 jongeren tussen 18-23 jaar eerstelijns hulp gekregen vanuit het jeugdteam en
hebben 500 jongeren gespecialiseerde (2e of 3e lijns zorg) jeugdhulp gekregen. Zie verder ook de
voortgangsrapportage Q2.

3. Is het aanbod van de volwassenenhulpverlening voldoende toegerust op de behoeften van jongeren
die vanwege hun leeftijd uit de jeugdhulpverlening moeten stromen?

In de projectgroep 18-/18+ is aandacht voor de inkoop van zorg voor deze groep. Uitgangspunt is dat
hulp aansluit op de behoefte van de jongere.
Daarnaast heeft Den Haag een Jongeren Interventie Team (JIT). Het JIT begeleidt jongeren van 12 tot
en met 23 jaar die problemen hebben met verschillende onderwerpen, zoals onderdak, geld en
schulden, school, werken, gezin en familie, vrije tijd en vrienden. Een jongere met een hulpvraag kan
zichzelf melden bij 1 van de 2 locaties van het JIT.

4. Is het voor jongeren die de jeugdhulpverlening verlaten om door te stromen naar volwassenenhulp
voldoende duidelijk waar ze in het vervolg terecht kunnen? Worden er plannen met de jongeren
gemaakt met betrekking tot de continuïteit van de hulpverlening? Is er een duidelijk en herkenbaar
aanspreekpunt bij het gemeentelijk loket?

In de jeugdhulp is gestart met werken met zogeheten ‘toekomstplannen’ die verder kijken dan de duur
van het jeugdhulptraject zelf. Hier worden verdere afspraken gemaakt voor het vervolg, en worden
ook afspraken gemaakt over waar ze in het vervolg terecht kunnen. Dit is overigens een idee van de
jongeren zelf, volgend uit het participatietraject “Jong Doet Mee.”
Bij vragen of hulp op het gebied van werk, zorg, jeugd of welzijn kan iedereen terecht bij de
servicelijn van het Centrum Jeugd en Gezin of bij het WMO loket via
www.denhaag.nl/servicepuntsociaal. Als dit onvoldoende informatie geeft, dan kan een medewerker
van het Servicepunt iemand verder op weg helpen. Er zijn 24 Servicepunten verspreid over de stad,
deze zijn onder andere te vinden in CJG, stadsdeelkantoren, bibliotheken en/of wijkcentra. Via een
professional kunnen mensen doorverwezen worden naar het Sociale Wijkzorgteam.

5. Hoe zou er in Den Haag worden omgegaan met de in de brief genoemde casussen?

Er worden in de casussen samengevat 3 problemen genoemd; het gebrek aan goedkope woningen,
bureaucratie (het gevoel van het kastje naar de muur gestuurd te worden) en het tijdig ontvangen van
een uitkering ter voorkoming van het maken van schulden.
De gemeente Den Haag probeert zoveel mogelijk sluitende zorg te bieden. Wij willen dat jongeren
voor hun 18e verjaardag al begeleiding krijgen richting zelfredzaamheid, ook wanneer ze nog gebruik
maken van jeugdhulp. Het liefst met het betrekken en duurzaam opbouwen van een stabiel, sociaal
netwerk. Wanneer dit netwerk niet of moeilijk tot stand komt, kan de jongere worden bijgestaan door
bijvoorbeeld het JIT. Het JIT helpt jongeren, onder andere, bij het zoeken naar een woning, zij helpen
schulden inzichtelijk te maken, kunnen specialistische hulp inzetten en zij weten de gemeentelijke
loketten te vinden.
Een heel belangrijk loket voor jongeren is de Sluitende Aanpak Jongeren. Jongeren die een uitkering
aanvragen komen hier terecht. Ambtenaren van de Sluitende Aanpak leveren hier, afhankelijk van de
situatie, maatwerk. Zowel op financieel gebied als op benodigde zorg. Bij het aanvragen van een
uitkering is een wettelijk verplichte 4 weken zoektermijn. Daar kan ook de gemeente Den Haag niet
onderuit. De Sluitende Aanpak kan hier, in uitzonderlijke gevallen, wel maatwerk leveren.
Het aantal beschikbare, goedkope sociale huurwoningen voor jongeren is een punt van zorg en heeft
de aandacht. Binnen de prestatieafspraken met de corporaties zijn afspraken gemaakt om de kansen
voor jongeren binnen de sociale huursector op peil te houden.
Daarnaast kunnen jongeren ook kamers zoeken op de particuliere kamermarkt. Jongeren die studeren
(mbo-hbo-wo) kunnen, via een campuscontract, bij DUWO huren. Vanuit het principe “eigen kracht’
wijzen wij jongeren ook op het (tijdelijk) inzetten en gebruiken van hun eigen netwerk.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen