Gerwin van Vulpen

Behoud fietssnelweg op de Mient!

De Haagse Stadspartij en de PvdA in de Haagse gemeenteraad willen dat de fietssnelweg op de Mient behouden blijft. Zo blijkt uit schriftelijke vragen van de raadsleden Gerwin van Vulpen (HSP) en Lobke Zandstra (PvdA).

Londen en Parijs dromen hardop van een fietssnelweg in hun stad. In Den Haag dreigt echter één van de weinige fietssnelwegen in de stad te verdwijnen. Langs de Mient ligt een royaal bemeten tweerichtingsfietspad dat onderdeel uitmaakt van een sterfietsroute. Maar de Mient wordt binnenkort heringericht om gestoken parkeren mogelijk te maken. In de nieuwe situatie komen naar verluidt fietspaden aan weerszijden van de weg te liggen.

Van Vulpen en Zandstra willen van het college weten of de verkeersituatie op de Mient na de herstructurering nog wel veilig is voor fietsers. Gerwin van Vulpen: “De Haagse Stadspartij wil het gebruik van de fiets stimuleren. Fietsen is gezond, maar levert ook een belangrijke bijdrage aan de luchtkwaliteit in de stad. Snelle fietsroutes zijn daarbij van groot belang. Dan begrijp ik niet waarom we de fietssnelweg aan de Mient eerst nog asfalteren om hem vervolgens af te schaffen. Dat lijkt me zonde van het geld!”

Inzake: Fietssnelweg op de Mient dreigt te verdwijnen
De raadsleden de heer Van Vulpen en mevrouw Zandstra hebben op 14 september 2015 een brief met
daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
Londen en Parijs dromen hardop van fietssnelwegen in hun stad. In Den Haag dreigt echter één van
de weinige fietssnelwegen in de stad te verdwijnen. Langs de Mient ligt een royaal bemeten
tweerichtingsfietspad dat onderdeel uitmaakt van een sterfietsroute. Maar de Mient wordt binnenkort
heringericht om gestoken parkeren mogelijk te maken. In de nieuwe situatie komen naar verluidt
fietspaden aan weerszijden van de weg te liggen.

1. Is er onderzocht of gestoken parkeren aan de Mient mogelijk is met behoud van het huidige
tweerichtingsfietspad? Zo nee, waarom niet?

Dit wordt nog onderzocht. Het project bevindt zich in een oriënterende fase, waarin eerst alle wensen
en eisen duidelijk moeten worden.

2. Belgisch onderzoek zou uitwijzen dat een tweerichtingsfietspad minder veilig is dan een
eenrichtingsfietspad. Is het aantal ongevallen op dit deel van de sterfietsroute bijgehouden? En is
er overwogen om aanvullende veiligheidsmaatregelen op de onoverzichtelijke kruisingen met Laan
van Eik en Duinen en de Appelstraat te treffen? Zo nee, waarom niet?

Nee, het aantal ongevallen op dit deel van de sterfietsroute is niet bijgehouden. De
ongevallenstatistieken zijn ook niet de aanleiding voor de herinrichting van de Mient. Herinrichting
van de Mient maakt onderdeel uit van de oplossing van het parkeerprobleem Vruchtenbuurt
(RIS 282907). Er kunnen 75 extra parkeerplaatsen aangelegd worden bij een volledige herinrichting.
Voor de herinrichting van de Mient kan meegelift worden met de werkzaamheden voor het vervangen
van het riool.

3. Op de Mient rijdt een HTMBuzz-lijn en de maximum snelheid is 50 km per uur. Is 50 km per uur
niet een te hoge snelheid langs auto’s die gestoken geparkeerd langs de rijweg staan? Wordt dat na
herinrichting teruggebracht naar 30 km per uur?

Langs een 50km/uur weg zijn haaks gestoken parkeerplaatsen minder wenselijk. In overleg met
belanghebbenden zal onderzocht worden of van de Mient een weg met een 30km/uur regime gemaakt
kan worden.

4. Worden de fietspaden in de nieuwe situatie vrijliggende fietspaden? Zo nee, passen fietsstroken bij
de doelstelling en ambitie van een sterfietsroute? Zo ja, wat wordt de breedte van deze fietspaden?

Ja, vrijliggende fietspaden zijn het uitgangspunt. Het ontwerp en de maatvoering moeten nog nader
uitgewerkt worden. Er wordt een klankbordgroep ingesteld waarin belanghebbenden mee kunnen
denken over het ontwerp.

5. Het hele tweerichtingsfietspad wordt op dit moment opnieuw geasfalteerd. Welk budget is daar mee
gemoeid? En uit welk potje kwam dat? Waarom is er niet met het asfalteren gewacht tot de
definitieve herinrichting?

De onderhoudswerkzaamheden kosten 100.000 euro en worden gefinancierd uit het onderhoudsbudget
Straten, Wegen, Pleinen. De werkzaamheden aan dit druk bereden tweerichtingenfietspad zijn
noodzakelijk om het fietspad op korte termijn veilig te houden. Door wortelopdruk en verzakking was
het fietspad op een aantal punten onveilig. Om geen onnodige kosten te maken is alleen het
noodzakelijke onderhoud aan de deklaag en de kantopsluitingen uitgevoerd. Dit was ook toegezegd
aan de Fietsersbond en de bewoners.

6. Voor de herinrichting van de Mient zal 700.000 euro onttrokken worden aan het Fietsplan
2015-2018. Dat is één vijfde van het totale fietsbudget. Kan het college aangeven of er dan
voldoende budget overblijft om haar ambities voor het fietsen in de stad waar te maken?

Voor de herinrichting van de Mient is dekking aanwezig van € 700.000,00 vanuit het Meerjaren
Investeringsprogramma Fiets 2007-2010. Er is dus geen geld onttrokken vanuit het Fietsplan
2015-2018. Voor de ambities uit het Meerjarenprogramma Fiets 2015-2018 is de dekking
onveranderd.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de locoburgemeester,
mw. A.W.H. Bertram S. Baldewsingh