Het Haagse culturele centrum Koorenhuis is in grote problemen terecht gekomen door een financieel tekort en veel klachten over wanbeheer. Zie het uitstekende en diepgravende artikel bij Den Haag FM. 

Fatima Faïd: “Wij maken ons ernstig zorgen over het voortbestaan van deze belangrijke plek voor het Haagse culturele veld. Er worden hier heel veel lessen gegeven, het biedt ruimte aan groepen kunstenaars en artiesten voor optredens en repetities.”.

Tim de Boer vervolgt: “Uit de berichtgeving komt naar voren dat de in 2023 aangestelde directeur er een potje van maakt en lukraak bezuinigd. Daardoor vertrekken personeelsleden en zijn gebruikers onttevreden.” Ook nam recent het Koorenhuis het gebouw en exploitatie van Concordia over.

Gezal Karabekir: “Na het verdwijnen van de Vrije Academie is het aantal ruimtes voor de beoefening van kunst alleen maar afgenomen. Het college lijkt niet in staat deze uitstroom tegen te houden.”

Met de vragen wil de Haagse Stadspartij duidelijkheid over de tijdlijn, de inzet van het college en de geplande verbeteringen om het Koorenhuis in rustig vaarwater te brengen.

Indiener: Fatima Faïd

Datum: 29-01-2024

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Uit berichtgeving van Den Haag FM blijkt het Koorenhuis in financiële problemen te verkeren. De Haagse Stadspartij maakt zich onder meer zorgen over het voortbestaan van deze culturele instelling.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt raadslid Faïd, Haagse Stadspartij de volgende vragen:

1. Heeft het college het artikel van Den Haag FM ook gelezen? (zie bijlage)
2. Kan het college aangeven wanneer zij voor het eerst op de hoogte is gesteld van het financiële tekort en de problemen bij het Koorenhuis?
3. Klopt het dat het college hierover (nog) geen brief heeft gestuurd naar de raad?
4. Heeft het college onderzocht of onderzoekt zij hoe het tekort heeft kunnen ontstaan? Wanneer wordt de raad hierover ingelicht?
5. Uit de jaarrekening 2022 blijkt dat ervoor is gekozen het tekort in 2022 te laten oplopen, terwijl er wel reserves beschikbaar waren. Kan het college dit bevestigen? Zo ja, het college waarom het Koorenhuis hiervoor heeft gekozen?
6. Kan het college aangeven wanneer de raad van toezicht op de hoogte van de financiële tekorten is gesteld?
7. Het Koorenhuis heeft twee keer een verzoek gedaan bij de gemeente voor een incidentele subsidie (aanvullend op de subsidie van 850.000 euro die zij ontving voor beheer en exploitatie van het Koorenhuis en Concordia CC). Hoeveel kreeg het Koorenhuis aan financiële ondersteuning bij het eerste verzoek en waarom (en wanneer) werd het tweede verzoek afgewezen? Is de raad hierover geïnformeerd?
8. Kan het college aangeven of het voortbestaan van het Koorenhuis nu in gevaar is? Op welke termijn moet het tekort worden opgelost?
9. Wat is de actuele situatie bij het Koorenhuis? Kan het college aangeven of er sprake is van tekorten in 2023?
10. Wat betekent de huidige situatie voor de aanvraag van het Koorenhuis binnen de Subsidieregelingen meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur 2025-2028?
11. Er is door het Koorenhuis ook gebruikgemaakt van diverse Corona-steunpakketten. Kan het college aangeven of deze inmiddels definitief zijn toegekend of dat deze nog moeten worden vastgesteld?
12. Kan het college aangeven hoe de exploitatie zich langjarig heeft ontwikkeld? Hoe heeft de bezettingsgraad zich in vergelijking met de afgelopen 5 jaar ontwikkeld?
13. Het Koorenhuis heeft de exploitatie van het Concordiagebouw overgenomen. Kan het college aangeven of het Koorenhuis daarvoor extra geld heeft ontvangen?
14. Kan het college aangeven wat de plannen zijn om het Koorenhuis weer in rustiger vaarwater te krijgen?

Een deel van het artikel gaat over de aanstelling van de huidige directeur.

15. Kan het college aangeven waarom er geen externe sollicitatie is geweest voor een nieuwe directeur?
16. Klopt het dat de huidige directeur vanaf 2018 in de raad van toezicht zat van het Koorenhuis en hij in 2022 zou aftreden als lid van raad van toezicht?
17. Is er door de raad van toezicht een profielschets gemaakt voor de nieuw aan te stellen directeur? Zo ja, kan het college deze met de raad delen? Zo nee, waarom niet?
18. Kan het college, gezien de grote uitdagingen die er op het Koorenhuis afkwamen, aangeven op basis van welke expertise en capaciteiten deze directeur is aangesteld?
19. Een nieuwe directeur wordt aangesteld door de raad van toezicht. Kan het college aangeven of het wenselijk is dat de raad van toezicht een sollicitatiegesprek met één van haar eigen leden voert en beoordeelt of deze persoon geschikt is als directeur? Zo ja, in hoeverre is dit in lijn met de Governance Code Cultuur?
20. In de Governance Code Cultuur, die onderschreven wordt door het Koorenhuis, staat dat een voormalig bestuurslid of directeur 4 jaar lang uitgesloten is van een rol als toezichthouder. Kan het college aangeven of dit ook geldt voor een toezichthouder die directeur wordt?
21. De raad van toezicht houdt functioneringsgesprekken met de bestuurder. Kan het college aangeven of deze gesprekken hebben plaatsgevonden en of dat met de hele raad van toezicht was of met een afvaardiging?

Vragen over de aanpak en doorontwikkeling van het Koorenhuis.

22. Uit gesprekken met gebruikers van het Koorenhuis blijkt dat de nieuwe aanpak van de huidige directeur veel vragen en tegenstand oproept. Kan het college aangeven of zij deze berichten ook heeft ontvangen? Zo ja, wanneer?
23. Kan het college aangeven of de raad van toezicht ook klachten heeft ontvangen over de nieuwe werkwijze? Zo ja, wat heeft de raad van toezicht daarmee gedaan?
24. Kan het college aangeven of de raad van toezicht van plan is om met de huidige directeur in gesprek te gaan over de klachten van (ex-)werknemers over de manier waarop de huidige directeur omgaat met het personeel?
25. Is het college bereid extern onderzoek te doen naar de ervaringen, suggesties en behoeften van de huidige gebruikers van het Koorenhuis? Zo nee, waarom niet?
26. Personeel spreekt in het artikel over een toxische werksfeer. Kan het college aangeven of zij klachten heeft ontvangen over de werksfeer? Zo ja, wanneer en welke acties heeft zij uitgezet?
27. Is het college bereid extern onderzoek te laten doen naar het functioneren van het Koorenhuis als werkgever?
28. Ook vanuit andere culturele organisaties ontvangt de Haagse Stadspartij wel eens klachten over de arbeidsomstandigheden in de culturele sector. Heeft het college daar in het verleden onderzoek naar laten doen? Zo ja, wanneer was dat en zijn die resultaten met de raad gedeeld?
29. Is het college bereid (nieuw) onderzoek te doen naar de werkomstandigheden bij de in Den Haag gevestigde grotere culturele organisaties?
30. Is het college bereid een eigen meldpunt te openen voor het melden van problemen op het gebied van arbeidsomstandigheden in het culturele veld?
31. Kan het college deze vragen beantwoorden voor het verschijnen van de aangekondigde commissiebrief over de situatie in het Koorenhuis?

 

Zie berichtgeving bij Den Haag FM: https://www.denhaagfm.nl/dhfm/4797871/koorenhuis-in-de-problemen-financiele-tekorten-werksfeer-verziekt

Zie berichtgeving bij AD: https://www.ad.nl/den-haag/het-koorenhuis-in-financiele-problemen-zorgen-over-voortbestaan-charme-is-er-een-beetje-vanaf~a3b01ed2/

 

Vervolg:

Inmiddels is duidelijk dat al het personeel is ontslagen door de curator, daar zullen we op 8-2 weer vragen over stellen in de commissie.

Red Concordia

Ook is er een club opgestaan die van Concordia weer een bruisend hart van Den Haag wil maken. Wil je meedenken? Mail dan RedConcordiaDenHaag@gmail.com.