Het Haagse Klimbos laat kinderen en volwassen al 8 jaar kennismaken met de natuur in en om bomen. Zij doet dat op een veilige en respectvolle manier. De nieuwe wethouder ( van de Partij voor de Dieren) heeft nu de stekker eruit getrokken. Aan het einde van dit jaar is het afgelopen. Tot die tijd mogen deze maatschappelijke ondernemers slechts een paar bomen gebruiken.

De Haagse Stadspartij vindt het onbegrijpelijk dat zo’n initiatief niet op meer coulance mag rekenen. Na het eerste gedoogmoment zijn er nooit klachten binnengekomen en is er altijd de mogelijkheid geweest om te overleggen. Na lange maanden van onzekerheid hebben we vragen ingediend. Meteen diezelfde dag kwam het besluit van de wethouder. 

 

In overleg met de mensen van het Klimbos hebben we de onderstaande vragen niet meer ingediend. Wij gaan zo spoedig mogelijk de brief van de wethouder agenderen. Als we de antwoorden op de vragen moeten afwachten kan het nog weken duren. Lees alle stukken van de wethouder hier.

We zullen de onderstaande vragen gebruiken als inspiratie voor het debat in de commissie.

Indiener: Fatima Faïd
Datum: 25-01-2024
Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De Haagse Stadspartij heeft gesproken met de maatschappelijk ondernemer het Haagse Klimbos over hun activiteiten in Den Haag.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt raadslid Faïd, Haagse Stadspartij de volgende vragen:

1. Kent het college het werk van het Haagse Klimbos en/ of Haagse Boomtoppers?
2. Kent het college het artikel uit Den Haag Centraal van 23 juni 2023? ( zie bijlage)
3. Kan het college bevestigen dat meerdere afdelingen van de gemeente Den Haag in de afgelopen jaren bij het Haagse Klimbos hebben geklommen?
4. Sinds 2017 klimt het Haagse Klimbos in een aantal bomen in de Scheveningse Bosjes. Zijn er ooit klachten ingediend over deze activiteiten? Zo ja, door wie, wanneer en waarover?

In maart 2023 is er gestart met gesprekken met het Haagse Klimbos. In eerste instantie waren de betrokken ambtenaren voornemens de bestaande gedoogconstructie vast te leggen in een convenant, ter overbrugging naar een mogelijke vergunning via de Nota Groot groengebieden. Bij nader inzien werd dit voornemen ingetrokken en kreeg het Haagse Klimbos te horen dat van gedogen of vergunnen geen sprake kon zijn.

5. Wat was voor het college de reden om de tot dan toe veilig en zonder overlast verlopen activiteiten onder een vergrootglas te leggen? In hoeverre is hier sprake van de beslissing van een enkele ambtenaar?
6. Kan het college een overzicht geven van welke andere activiteiten in grote groengebieden moeten rekenen op formele afspraken? Kunnen mensen daar straks nog vrij lasergamen, voetballen, mountainbiken, fietsen, wielrennen, hardlopen, picknicken, kanoën, fitnessen, bootcampen etc?
7. Het Haagse Klimbos heeft steeds te horen gekregen dat een verlenging van de gedoogsituatie mogelijk was tot het maken van de nota grote groengebieden is afgerond. Is dat nog steeds de insteek van het college? Zo nee, waarom niet?
8. Ziet het college de waarde van de grote groengebieden voor recreatie, sportactiviteiten, psychisch welbevinden en natuureducatie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waaruit blijkt de bereidheid van het college om deze waarde ook naar kunnen te faciliteren?
9. Kan het college aangeven of de bomen waarin wordt geklommen zijn gekeurd en veilig zijn bevonden? Kan het college aangeven hoeveel geld daarmee gemoeid was?
10. Is er ecologisch advies over de activiteiten gevraagd? Zo ja, hoe luidde dat advies?
De insteek van het Haagse Klimbos is primair gericht op natuurbeleving en psychisch welbevinden van jeugdigen.
11. De Haagse Stadspartij ziet het Haagse Klimbos als waardevol initiatief waar veel kinderen kennismaken met bomen en de natuur in de stad. Ziet het college die waarde ook in?
12. Is het College bekend met de gemeentelijke subsidieregeling Jeugd, Spel en Natuur, die als belangrijkste doel heeft om jongeren in de natuur te activeren op het gebied van persoonlijke ontwikkeling? Kan het college verklaren waarom het Haagse Klimbos, met haar expliciete focus op precies dit thema, zo moet vechten voor haar voortbestaan?

Het Haagse Klimbos bevindt zich op een bescheiden beukenkavel met geen natuurlijke ondergroei. In eerdere stadia hebben diverse ambtenaren aangegeven dat de klimplek ideaal is vanuit ecologisch perspectief. Ook vanuit de Werkgroep Scheveningse Bosjes is er geen bezwaar.

13. Kan het college aangeven en onderbouwen wat de ecologische bezwaren zouden zijn van het Haagse Klimbos? Zo ja, kan het college dan ook de mogelijke ecologische meerwaarde aangeven van het beperken van het aantal klimbomen?
In de stad vindt er ook ongereguleerd, en wellicht als anarchistisch te typeren, boomklimmen plaats.
14. Wil het college deze activiteiten ook reguleren of erop gaan handhaven?
15. Kan het college aangeven of zij nu boomklimmen in heel de stad wil verbieden? Of alleen veilig boomklimmen zoals dit bij het Haagse Klimbos gebeurt?
16. Kan het college aangeven waarom het proces zo moeizaam verloopt waardoor deze organisatie nu al 9 maanden in onzekerheid zit?
17. Begrijpt het college dat hiermee de activiteiten en de continuïteit van deze maatschappelijk ondernemer worden bedreigd? Zo nee, waarom niet?

Er is begin augustus meermaals uitdrukkelijk aan het Haagse Klimbos beloofd dat er een plan wordt opgesteld met meerdere scenario’s, waaronder minimaal één scenario waarbij het Haagse Klimbos haar activiteiten kan voortzetten.

18. Kan het college aangeven waarom de afspraken die tussen de ambtenaren en het Haagse Klimbos zijn gemaakt over het uitwerken van verschillende scenario’s niet zijn nagekomen?

De ambtenaren dragen verschillende redenen (veiligheid, natuur en Europese aanbestedingsregels) aan waarom dit initiatief niet verder zou kunnen en zou moeten worden stopgezet.

19. Kan het college bevestigen dat Europese aanbestedingsregels een verder gedogen in de weg staat? Zo ja, hoe dan precies?
20. Kan het college bevestigen dat de laagste drempel waarboven in 2024-2025 een EU-aanbesteding moet plaatsvinden 221.000 euro is? Hoe kunnen de activiteiten van het Haags Klimbos hier ooit boven uit komen?
21. Is het college bereid zo snel mogelijk afspraken te maken met deze maatschappelijke ondernemer over het voortzetten van de activiteiten op de huidige plek en op het huidige niveau, in ieder geval tot de nota grote groengebieden?

Fatima Faïd

Lees meer via: https://www.omroepwest.nl/nieuws/4803453/boomklimmers-moeten-na-jaren-weg-uit-bos-we-voelen-ons-verraden

 

artikel telegraaf klimbos