Drie keer “bijzondere” dakopbouwen

 

In Den Haag is er specifiek beleid om bovenwoningen uit te mogen breiden met een dakopbouw (zie hier). Deze regeling is bedoeld om gezinnen die te weinig ruimte hebben een kans te geven in de stad te blijven wonen. De regeling wordt echter veel gebruikt door vastgoedjongens om snel geld te verdienen. De dakopbouw mag de eerste 10 jaar niet gesplitst worden. Die termijn verloopt nu voor de eerste dakopbouwen. Daarom is het nu tijd om wat technische vragen te stellen hoe dat nu precies zit. 

Ook is er recent een vergunning verleend voor een tijdelijke dakopbouw ( voor de duur van 15 jaar). Door te kiezen voor een tijdelijke vergunning hoeft het voorstel niet langs de welstand. Daardoor ligt de weg open voor allerlei gedrochten. Dat moeten we niet willen. Daarnaast is het maar de vraag of zo’n tijdelijke dakopbouw ooit afgebroken wordt.

Tot slot zien we de dakopbouwen-regeling ook gebruikt voor andere functies zoals hotels. Dat kan niet de bedoeling zijn.

 

Schriftelijke vragen: Drie verschillende dakopbouwen

Indiener: Fatima Faïd

Datum: 22-01-2024

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De Haagse Stadspartij heeft recentelijke meerdere gevallen langs zien komen van twijfelachtige dakopbouwen. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt raadslid Faïd, Haagse Stadspartij de volgende vragen:

1. Kan het college aangeven of er een omgevingsvergunning is verleend voor het adres Laan van Eik en Duinen 103?
2. Kan het college aangeven waarom er een tijdelijke vergunning voor 15 jaar is afgegeven?
3. Kan het college aangeven waarom er een vergunning is verleend ondanks een negatief welstandsadvies (zie bijlage 1)?
4. Kan het college aangeven wat er precies tijdelijk is aan deze dakopbouw?
5. Hoe kan het dat er in de vergunning geen enkele vermelding van de behandeling in de welstandscommissie of over het welstandsadvies is terug te lezen?
6. Kan het college aangeven hoe zij gaat voorkomen dat voortaan alle dakopbouwen die op een negatief welstandsadvies kunnen rekenen opeens als tijdelijk bouwwerk worden aangevraagd?
7. Van wie kwam het idee om de aanvraag voor een permanente dakopbouw om te zetten in een aanvraag voor een tijdelijke opbouw? Heeft de Dienst Stedelijke Ontwikkeling hier een rol in gespeeld?
8. Is het college het met de Haagse Stadspartij eens dat voorkomen moet worden dat er allerlei tijdelijke dakopbouwen worden gerealiseerd die niet voldoen aan de eisen van welstand en het bouwbesluit? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat het college deze maas dichten?

Daarnaast is in de beleidsregel dakopbouwen vastgelegd dat de betreffende woningen de eerste 10 jaar niet mogen worden gesplitst. Voor de eerste dakopbouwen is deze termijn inmiddels verlopen.

9. Klopt het dat de tijdelijke vergunde dakopbouw aan de Laan van Eik en Duinen na 10 jaar kan worden afgesplitst van de onderliggende woning? Zo nee, waarom niet? Zo, ja wat zijn daar dan de gevolgen van?
10. Kan het college aangeven hoeveel dakopbouwen er inmiddels in de hele stad zijn gerealiseerd? En in welke jaartallen?
11. Klopt het dat er voor woningen met dakopbouwen een bouwkundige splitsing kan worden aangevraagd en afgegeven, maar dat een bijbehorende woningvormingsvergunning wordt geweigerd? Zo ja, wie controleert of de woningvormingsvergunning ook wordt aangevraagd en er niet illegaal gesplitst wordt verhuurd?
12. Kan het college onderzoeken of het onder de omgevingswet mogelijk is beide vergunningen alleen nog gebundeld te behandelen, aangezien de omgevingswet integrale afwegingen moet bevorderen?

Over de dakopbouwen van de woningen Thomsonlaan 89 en 95 zijn 10 jaar geleden ook al vragen gesteld (zie RIS271800) en hier.

13. Klopt het dat de woningen (met kamerverhuur) Thomsonlaan 89 en 95 op 27 juni 2023 zijn omgezet in 12 zelfstandige woningen? Is hier ook een woningvormingsvergunning aangevraagd? Zo nee, waarom niet?
14. Klopt het dat de termijn van 10 jaar waarbinnen de woningen niet gesplitst mogen worden voor Thomsonlaan 89 en 95 pas op 30 oktober 2023 afliep? Zo ja, waarom is de gemeente dan al eerder akkoord gegaan met bouwkundig splitsen?
15. Kan het college aangeven hoe zij controleert of aanvragen voor bouwkundig splitsen wel voldoen aan de regels zoals geformuleerd in de beleidsregel dakopbouwen?
16. Kan het college uitleggen waarom in 2013 het splitsen van de twee woningen in elk zes woningen in strijd was “met het bestemmingsplan en de “Beleidsregel Bouwkundig splitsen dakopbouwen” ( zie beantwoording vragen RIS271800), maar bij de beoordeling in 2023 opeens geen strijdigheid met het bestemmingsplan meer is geconstateerd terwijl het bestemmingsplan in de tussentijd niet is veranderd?
17. Is het college bereid deze vergunning in te trekken en opnieuw te beoordelen? Zo nee, waarom niet?

Aan de Laan van NOI is voor de herontwikkeling van het restaurant en hotel Het Spinnewiel een beginselplan ingediend. Daarin wordt ook een tweelaagse opbouw voorgesteld.

18. Kan het college aangeven of de uitbreiding van dit hotel valt onder de hotelstop waardoor deze uitbreiding voorlopig niet kan plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?
19. Valt de uitbreiding van het hotel voor wat betreft de 10% overschrijding van de grenzen van het bestemmingsplan onder de hotelstop?
20. In het plan wordt al meteen een voorschot genomen op de 10% afwijking van de maximale hoogte uit het bestemmingsplan. Kan het college aangeven of dit een gebruikelijke werkwijze is?
21. De aanvrager van de plannen stelt dat er sprake is van een bijzonder concept en een boetiek hotel. Is het college het met de fractie van de Haagse Stadspartij eens dat dit niet blijkt uit de gestuurde stukken? Zo nee, waarom niet?
22. Is dit initiatief eerder behandeld in het HIT? Zo ja, kan het college aangeven wat de beoordeling van dit initiatief was?
23. Hoe wordt de buurt betrokken bij de uitwerking van deze plannen?
Op 1 januari 2024 is de omgevingswet van kracht geworden.
24. Is de wijze waarop omgegaan wordt met dakopbouwen, verkamering van dakopbouwen of het toevoegen van nieuwe woningen in dakopbouwen veranderd onder de omgevingswet? Zo ja, wat is er veranderd?
25. Kan het college aangeven of de omgevingswet ook nieuwe mogelijkheden bevat om nadere eisen te stellen aan dakopbouwen en het toevoegen van woningen of kamers in deze dakopbouwen?

Fatima Faïd
Haagse Stadspartij