wethouder bruines lachend op de foto met een boef

College op bezoek bij intimiderende horecabaas


Via via werden we gewezen op het feit dat wethouder Bruines lachend op de foto staat met horecabaas Akef van Lupi Coffee en Persian Caviar. En dat terwijl de werknemers van Lupi Coffee in een heftige strijd zijn verwikkeld over de praktijken van deze man zoals uitbuiting en intimidatie. Tijd om vragen te stellen dus! 

(English translation bottom of page)

Zo daagde de eigenaar de (ex-)werknemers voor de rechter. Dat verloor hij natuurlijk. 

Zie ook: https://www.ad.nl/den-haag/wethouder-deelt-lachend-bedankje-uit-aan-veroordeelde-zakenman-die-ook-wordt-beschuldigd-van-uitbuiting~a0949dbe/

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De Haagse Stadspartij en de SP stelden op 4-8-2023 schriftelijke vragen over de eigenaar van Lupi Coffee en Persian Caviar (RIS316287). Aanleiding daarvoor waren de klachten van ex-werknemers van Lupi Coffee over de werkomstandigheden, de intimidatie door de eigenaar van enkele medewerkers en het onterecht achterhouden van loon.

Inmiddels is er een uitspraak geweest van de rechtbank in de zaak die de eigenaar tegen de ex-werknemers had aangespannen. De rechtbank steunde in de uitspraak van 8 november 2023 het recht van de ex-werknemers om te protesteren en dat de eigenaar niet kon aantonen zich wel aan de regels te houden. (zie bijlage 2)

Op 17 november 2023 vond de Dag van de Ondernemer plaats. Dit werd georganiseerd door MKB Den Haag. Verschillende leden van het college deelden in Den Haag op die dag prijzen uit aan Haagse ondernemers. Daarover de volgende vragen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen raadsleden Faïd (Haagse Stadspartij) en Arp ( SP) de volgende vragen:

 1. Kan het college bevestigen dat de wethouder Financiën, Cultuur, Economische ontwikkeling en stadsdeel Scheveningen de eigenaar van Persian Caviar en Lupi Coffee een prijs van MKB Den Haag heeft uitgereikt? ( zie bijlage 1)
 2. Kan het college aangeven wat de reden was dat deze ondernemer een prijs ontving?
 3. Kan het college aangeven waar die prijs uit bestond?

In de rechtszaak tegen zijn eigen medewerkers heeft de eigenaar toegegeven posters van een medewerker in haar eigen straat te hebben opgehangen met daarop de suggestie dat zij alles voor geld doet. Op de poster stond ook haar adres en andere gegevens.

 1. Kan het college aangeven hoe het kan dat een collegelid een prijs uitreikt aan een ondernemer die zijn eigen (ex-)werknemers intimideert?
 2. Kan het college aangeven wie de afspraken van de wethouder controleert op mogelijke gevoelige personen, onderwerpen of handelswijzen?
 3. Kan het college aangeven waarom deze persoon niet heeft ingegrepen toen er gevraagd werd deze ondernemer een prijs uit te reiken?

Het ging hier om een collegebrede inzet met de betrokkenheid van de burgemeester en drie wethouders.

 1. Is er overleg geweest tussen de verschillende wethouders en burgemeester of hun bestuursadviseurs over de verschillende te bezoeken ondernemers en de verdeling over de wethouders? Zo ja, is toen ook besproken wie de betreffende ondernemers zijn?
 2. Hoe kan het dat het college, de wethouder economische ontwikkeling en haar bestuursadviseurs niet op de hoogte zijn van de inhoud van schriftelijke vragen en wat er in de media speelt op het terrein van economische ontwikkeling?
 3. Kan het college een lijst sturen van de andere ondernemers waar het college op de Dag van de Ondernemer geweest is om prijzen van MKB Den Haag uit te reiken?
 4. Kan het college aangeven hoe MKB Den Haag de ondernemers selecteert om deze prijzen te ontvangen?
 5. Kan het college aangeven wat zij in de toekomst gaat verbeteren om geen zaken te doen met, of prijzen uit te reiken aan ondernemers die de regels aan hun laars lappen zoals eerder ook al gebeurde bij het opvangen van daklozen in coronatijd via het Teleport Hotel?
 6. Op 14 december 2023 besteedde het tv-programma BOOS aandacht aan de zaak Lupi Coffee. Heeft het college deze uitzending gezien? Zo nee, is zij van plan deze uitzending nu terug te kijken? Zo ja, wat is het oordeel van het college over de geconstateerde praktijken?
 7. Kan het college aangeven hoe zij, samen met MKB Den Haag gaat inzetten op eerlijk zaken doen, zonder de regels te overtreden, werknemers uit te buiten of onder te betalen?
 8. Kan het college aangeven hoe zij, samen met MKB Den Haag en Koninklijke Horeca Nederland, werk maakt van het voorkomen van seksuele intimidatie in de Haagse horeca?

 

Eerder stelde we al vragen over de situatie bij Lupi Coffee: https://haagsestadspartij.nl/haagse-stadspartij-en-sp-steunen-vakbond-horeca-united-in-de-strijd-tegen-horecabaas/

 

Ook Tim Hofman van BOOS besteedde aandacht aan de zaak:

 

English text:

Through the grapevine we were made aware of the fact that Alderman Bruines is smiling in the photo with catering boss Akef of Lupi Coffee and Persian Caviar. And while the employees of Lupi Coffee are involved in a fierce battle over this man’s practices such as exploitation and intimidation. So time to ask questions!

The questions:

The Hague City Party and the SP asked written questions about the owner of Lupi Coffee and Persian Caviar (RIS316287) on 4-8-2023. The reason for this was complaints from former employees of Lupi Coffee about working conditions, the owner’s intimidation of some employees and the unjustified withholding of wages.

There has now been a court ruling in the case that the owner had brought against the ex-employees. In the ruling of November 8, 2023, the court supported the right of the ex-employees to protest and that the owner could not demonstrate that he was adhering to the rules. (see appendix 2)

Entrepreneur Day took place on November 17, 2023. This was organized by MKB The Hague. On that day, various members of the council handed out prizes to entrepreneurs from The Hague in The Hague. The following questions about this.

In accordance with art. 30 of the Rules of Procedure, council members Faïd (The Hague City Party) and Arp (SP) ask the following questions:

1 Can the council confirm that the councilor for Finance, Culture, Economic Development and the Scheveningen district has presented the owner of Persian Caviar and Lupi Coffee with an award from MKB Den Haag? ( see Attachment 1)

2. Can the council indicate the reason why this entrepreneur received an award?

3. Can the council indicate what that price consisted of?

In the lawsuit against his own employees, the owner admitted to putting up posters of an employee in her own street suggesting that she does everything for money. The poster also contained her address and other information.

4. Can the council indicate how it is possible for a council member to award an award to an entrepreneur who intimidates his own (former) employees?

5. Can the council indicate who checks the alderman’s agreements for possible sensitive persons, subjects or actions?

6. Can the council indicate why this person did not intervene when asked to award this entrepreneur an award?

This was a council-wide effort with the involvement of the mayor and three aldermen.

7. Has there been consultation between the various aldermen and the mayor or their administrative advisors about the various entrepreneurs to be visited and the distribution among the aldermen? If so, was it also discussed who the entrepreneurs in question are?

8. How is it possible that the council, the councilor for economic development and its administrative advisors are not aware of the content of written questions and what is happening in the media in the field of economic development?

9. Can the council send a list of other entrepreneurs where the council visited on the Day of the Entrepreneur to award prizes from SME The Hague?
10. Can the council indicate how MKB The Hague selects the entrepreneurs to receive these prizes?
11. Can the council indicate what it will improve in the future to avoid doing business with, or awarding prizes to, entrepreneurs who flout the rules, as previously happened when sheltering homeless people during corona times via the Teleport Hotel?

On December 14, 2023, the TV program BOOS paid attention to the Lupi Coffee case.

12. Has the council seen this broadcast? If not, does she plan to watch this broadcast again now? If so, what is the council’s opinion on the observed practices?
13. Can the council indicate how it, together with MKB Den Haag, will focus on doing business fairly, without breaking the rules, exploiting or underpaying employees?
14. Can the council indicate how it, together with MKB The Hague and Koninklijke Horeca Nederland, is working to prevent sexual harassment in the Hague catering industry?