Komt er extra geld voor groenbeheer op niveau?

Den Haag gaat binnen twee jaar 989 populieren op leeftijd kappen die volgens onderzoek overwegend nog in goede conditie zijn. Reden voor de kap is het risico dat eventueel afbrekende doorgezakte takken vormen voor het verkeer. Deze populieren moeten eigenlijk intensief onderhouden worden en dat kost te veel geld. De afdeling groenbeheer geeft zelf aan op jaarbasis zo’n vijf miljoen euro te kort te komen om het groen op niveau te kunnen beheren. De Haagse Stadspartij stelde vragen aan de wethouder over de voorgenomen grootschalige kap van populieren die nog in goede conditie zijn. De meeste politieke partijen sloten hierbij aan. Was snoeien geen oplossing om takbreuk te voorkomen? Wat zijn de criteria voor veiligheidsrisico’s? Is er rekening gehouden met het groene karakter van de Internationale Zone? Of onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de dieren? Volgens de wethouder zijn de risico’s zo groot dat snoeien elk jaar zou moeten plaatsvinden. En is veiligheid het belangrijkste criterium voor het groenbeheer in de stad.

Het goede nieuws voor de bomen in de stad is dat er eindelijk in de raad draagvlak lijkt te bestaan voor extra budget om groenbeheer op een hoger niveau mogelijk te maken. Volgens de Haagse Stadspartij zou er een speciaal fonds moeten komen met extra budget om dit soort beeldbepalende bomen in de stad te kunnen behouden. De Haagse Stadspartij heeft aangekondigd dat zij bij de begrotingsbehandeling met een motie van die strekking zal komen.
Een ander belangrijk punt is dat veel fracties met de Haagse Stadspartij van mening zijn dat gezonde bomen eigenlijk niet gekapt mogen worden. Er ontstond een flinke discussie over het feit of een boom met goede conditie ook meteen een boom met een goede gezondheid is.
De wethouder zegde toe dat er een brief naar de raad komt over de afwegingen voor bomenkap. In zo’n afwegingskader kunnen ook criteria over veiligheid en beheerbaarheid duidelijk vastgelegd worden.