Jeugdhostel

Haagse Stadspartij zet grote vraagtekens bij jeugdhostel in Nieuwe Molstraat

UPDATE: Het plan is van de baan. De gemeente heeft de vergunning in heroverweging geweigerd.

Op 23 maart 2017 is een omgevingsvergunning afgegeven voor de komst van een jeugdhostel met 125 slaapplekken in de Nieuwe Molstraat 20. De Haagse Stadspartij ziet graag een toename van het aantal low-budget hostels maar plaatst vraagtekens bij dit plan op deze locatie. Fractievoorzitter Peter Bos stelt in schriftelijke vragen aan de orde of er overleg heeft plaatsgevonden met omwonenden en belanghebbenden. Maar ook of er een HIT-advies (Haags Initiatieven Team) is gevraagd naar de haalbaarheid van het jeugdhostel op deze locatie. Tevens zijn er vragen over de gebruiksregels van het bestemmingsplan.Peter Bos: ‘Een hostel met 125 stapelbedden in een woonstraat lijkt mij niet erg slim en moet je eigenlijk niet willen‘.

Schriftelijke vragen ingediend door Peter Bos

1. In de handreiking “communicatie met omwonenden en belanghebbenden” bij particuliere initiatieven staat: “Het college van burgemeester en wethouders neemt de reacties van belanghebbenden mee in haar besluitvorming over bouwplanontwikkelingen”. Hoe heeft de initiatiefnemer Westfield Investments met de belanghebbenden en omwonenden gecommuniceerd? Zijn de reacties op de voorstellen meegenomen in de overweging om de omgevingsvergunning te verlenen? Zo ja, waar staat dat te lezen? Zo niet, waarom niet ?

Bij een particuliere aanvraag is de initiatiefnemer zelf verantwoordelijk voor het communicatietraject met omwonenden en andere belanghebbenden. Na de vergunningverlening heeft de vergunninghouder een informatiebijeenkomst voor de buurt georganiseerd.

2. Is er een HIT-advies (Haags Initiatieven Team) gevraagd naar de haalbaarheid op hoofdlijnen van dit initiatief? Zo ja, hoe luidde dit advies? Zo nee, waarom niet?

Nee. Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning die zonder vooroverleg is ingediend.

3. Is het college bereid voortaan HIT adviezen te publiceren en openbaar te maken? Zo nee, waarom niet?

Nee. Het college laat communicatie over particuliere initiatieven aan de initiatiefnemers.

4. In de motivering van de verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Nieuwe Molstraat 20 staat: “Gebleken is dat de aanvraag niet voldoet aan de gebruiksregels van het bestemmingsplan voor wat betreft het gebruik als hostel. Hierdoor wordt de aanvraag mede aangemerkt als een aanvraag tot het afwijken van deze regels. Het bestemmingsplan biedt RIS 296698 geen toereikende afwijkingsmogelijkheid voor de geconstateerde strijdigheid.
Wij zijn bereid de afwijking van de desbetreffende bestemmingsplanregels toe te staan op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 2º, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juncto artikel 4, lid 9 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). In artikel 4, lid 9 bijlage II van het
Besluit omgevingsrecht (Bor) staat te lezen dat het moet gaan om “het gebruiken van bouwwerken, eventueel in samenhang met bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten, en van bij die bouwwerken aansluitend terrein, mits, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, het uitsluitend betreft een logiesfunctie voor werknemers of de opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen”. Is het college het met mij eens dat er in dit bouwplan geen sprake is van logies voor werknemers noch van opvang van asielzoekers en dat de Nieuwe Molstraat niet buiten de bebouwde kom ligt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is er dan gebruik gemaakt van dit artikel om af te wijken van het
bestemmingsplan?

De afwijkingsbepaling kan worden toegepast omdat, zoals beschreven in artikel 4, lid 9 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor), voor binnen de bebouwde kom gelegen percelen de beperking, dat het moet gaan om logies voor werknemers of de opvang van asielzoekers, niet geldt.

5. Ook staat in de vergunning te lezen: “Met dit initiatief wordt bedrijfsruimte naar hostel getransformeerd, waarmee met de transformatie naar hostel een bijdrage wordt geleverd aan de doelstellingen geformuleerd in ‘De Hotelstrategie Den Haag ‘Check in The Hague’ (RIS 260889, 17 oktober 2013.” Is het college met mij van mening dat louter de overweging dat het aantal hostels toeneemt niet doorslaggevend kan zijn voor het kunnen afwijken van een bestemmingsplan? Zo nee, waarom niet?

De overwegingen om mee te werken aan de aanvraag omgevingsvergunning is breder. Om te beginnen wordt een deel van de bestaande bedrijfsruimte conform het bestemmingsplan verbouwd tot 2 woningen. Volgens de Functiemengingstrategie (RIS 127027) is de huidige bedrijfsruimte voor deze plek te groot. Het huidige aanbod van hostels in de binnenstad is beperkt en daarom is het initiatief bovendien een aanvulling op het huidige hostelaanbod. Het college wil initiatieven die bijdragen aan een verdere diversificatie aan overnachtingsmogelijkheden in de toeristische kerngebieden graag faciliteren. Gekeken is ook of de locatie en de verbouwing voldoet aan wet en regelgeving en het overige reguliere beleid. De aanvraag is getoetst aan de welstandsnota en aan de cultuurhistorische waarden van het beschermde stadsgezicht, het parkeerbeleid en de technische regelgeving. De uitkomst van deze brede afweging is op alle punten positief.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
Annet Bertram Pauline Krikke

 

Update: De vergunning is in heroverweging door het college alsnog geweigerd. De eigenaar wil nu het pand verbouwen tot 6 appartementen. Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij: “Dankzij het protest van de buurtbewoners gaat het hostel er gelukkig niet komen. Een mooie overwinning”.