Veel onduidelijkheid over leerwerktrajecten jongeren bij Trix en Het Ambacht

De fracties van de Haagse Stadspartij en de VVD krijgen met enige regelmaat vragen uit de stad over Trix en Het Ambacht. Stichting Trix (stadsdeel Scheveningen) en Het Ambacht (Schilderswijk) zijn leer- en rehabilitatie projecten. Jongeren die om uiteenlopende redenen zeer moeilijk aan het werk komen, kunnen hier onder deskundige begeleiding werken aan een nieuwe toekomst. Zowel Trix als Het Ambacht zijn niet meegenomen in het onderzoek naar Haagse leerwerktrajecten (RIS 294316) waardoor er ook voor de Haagse Stadspartij en de VVD een aantal zaken niet helemaal duidelijk is.Schriftelijke vragen
Onder verwijzing naar artikel 30 van het reglement van orde stellen raadsleden Sanne van der Gaag (Haagse Stadspartij) en Ingrid Michon-Derkzen (VVD) daarom de volgende vragen:

1. Wat zijn de precieze doelstellingen van Trix en van het Ambacht?

Trix en Het Ambacht bieden kwetsbare/risicovolle jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt mogelijkheden ten behoeve van participatie en dagbesteding. Het kan dienen als voorschakeltraject naar een werkontwikkeltraject, zodat jongeren in een doorlopende lijn de stap naar werk kunnen maken. Hierbij wordt gewerkt aan sociale vaardigheden, zoals op tijd komen, afspraken nakomen, accepteren van gezag, samenwerken, beheersen van agressie, persoonlijk hygiëne, beleefdheid en gewenste omgangsvormen. Daarnaast leren de jongeren basisvakvaardigheden in de bouw.

2. Aan welke criteria moeten jongeren voldoen om in aanmerking te komen voor een leerwerkplek bij Trix of bij het Ambacht?

Tot de doelgroep behoren jongeren tussen de 18 en 27 jaar die woonachtig zijn in Den Haag. Zij moeten voldoende motivatie hebben om deel te nemen aan een traject bij Trix of Het Ambacht, zitten niet in een ander traject, hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben geen startkwalificatie. Deze jongeren zijn (nog) niet bemiddelbaar naar werk en vaak niet schoolbaar en/of leerbaar. In de meeste gevallen is er sprake van multi-problematiek en een instabiele leefsituatie. Het gaat om jongeren met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, psychische- en/of gedragsstoornissen, extreme beïnvloedbaarheid, verslavingen, schulden, schooluitval en problemen in de thuissituatie.
De doelgroep van stichting Trix verschilt ten opzichte van de doelgroep bij Het Ambacht. Bij Trix worden met name ex-gedetineerde jongeren en jongeren met een crimineel verleden aangemeld. Bij Het Ambacht zitten met name kwetsbare/risicovolle jongeren die veelal afkomstig zijn uit de Schilderswijk.

3. Hoe wordt de koppeling tussen jongeren en Trix of het Ambacht gemaakt? Kunnen jongeren zichzelf aanmelden voor een leerwerkplek of worden zij door de gemeente of derden bij Trix of het Ambacht geplaatst?

De aanmelding en intake verlopen volgens afspraak via de gemeente. Het komt voor dat jongeren zichzelf aanmelden, waarna er afstemming plaatsvindt met de gemeente.

4. Vindt er bij Trix en het Ambacht zelf nog een selectie plaats om te bepalen of jongeren al dan niet op een leerwerkplek bij betreffende organisaties terecht kunnen? Zo ja, waar bestaat deze selectie precies uit?

Na de aanmelding volgt een proefdag en daarna een intakegesprek. Het belangrijkste criterium is dat de jongere gemotiveerd is om deel te nemen aan een traject bij Trix of Het Ambacht.

5. Hoeveel jongeren zijn er in 2015 en 2016 ingestroomd bij Trix en het Ambacht?

In 2015 zijn bij stichting Trix 14 jongeren ingestroomd en bij stichting Het Ambacht 26 jongeren.
In 2016 zijn bij stichting Trix 21 jongeren ingestroomd en bij stichting Het Ambacht 34 jongeren.

6. Hoe gaat het nu met de jongeren die in 2015 en 2016 een leerwerktraject bij Trix of het Ambacht hebben gedaan? Hoeveel van deze jongeren zijn doorgestroomd naar een opleiding? Hoeveel van hen zijn er uitgestroomd naar werk? Bij uitstroom naar werk graag de duurzaamheid en het soort werk aangeven.

We hebben beperkt zicht op hoe het nu met de jongeren gaat die in 2015 en 2016 deelnamen aan een traject bij Trix of Het Ambacht. Wel weten we dat in 2015 43% van de jongeren bij Trix en 51% van de jongeren bij Het Ambacht uitstroomde naar een opleiding of werk. In 2016 stroomde 34% van de jongeren bij Trix en 24% van de jongeren bij Het Ambacht uit naar een opleiding of werk. Verder weten we beperkt wat de duurzaamheid en het soort werk is bij uitstroom naar werk.

7. In 2015 heeft Trix 388.000 euro subsidie van de gemeente ontvangen en Het Ambacht 400.000. Hoeveel subsidie hebben beide organisaties in 2016 gekregen en hoeveel subsidie krijgen zij in 2017?

De subsidieverlening in 2016 en 2017 is gelijk gebleven aan de subsidieverlening van 2015.

8. Welke voorwaarden zijn er aan de subsidies verbonden wat betreft behaalde resultaten bij de leerwerktrajecten?

Aan de subsidieverlening voor stichting Trix is als voorwaarde verbonden dat er 18 plekken beschikbaar moeten worden gesteld voor jongeren en voor stichting Het Ambacht is als voorwaarde gesteld dat er minimaal 40 jongeren een traject van maximaal zes maanden moeten doorlopen. Hierbij moet het gaan om jongeren met meervoudige problematiek, van 18 tot 27 jaar, die zijn uitgevallen van school, geen startkwalificatie hebben of kunnen halen en geen perspectief hebben op werk. Verder is als voorwaarde gesteld dat er afstemming en overleg met de gemeente plaatsvindt en dat beide stichtingen zorgdragen voor een goede administratie. Bij het vaststellen van de hoogte van het subsidiebedrag vanaf 2018 en het bepalen van betreffende subsidievoorwaarden worden behaalde resultaten mee genomen in de afweging. Met het oog op de toekomst stemmen gemeente en bestuursleden van Trix en Ambacht af om ervoor te zorgen dat het aanbod aansluit op de opgave rond jongeren in de stad.

9. Wij zouden graag wat meer willen weten over het reilen en zeilen van beide organisaties maar op de websites van zowel Trix als het Ambacht konden wij helaas geen jaarverslagen vinden. Zijn er jaarverslagen beschikbaar?

Jaarverslagen van organisaties waar subsidie aan wordt verleend worden niet openbaar gemaakt door de gemeente. De keuze om het jaarverslag te publiceren ligt bij de organisatie zelf en dergelijke stukken kunnen bij het bestuur van de organisatie opgevraagd worden.

10. Wat zijn de kosten per leerwerktraject bij Trix en bij het Ambacht? Hoe zijn deze kosten precies opgebouwd?

Bij stichting Trix worden 18 plekken gesubsidieerd. Afhankelijk van de duur van deelname aan een traject, kunnen op een plek 2 à 3 jongeren deelnemen per jaar. Gelet op de zwaarte van de problematiek kan de duur van een traject soms oplopen tot een jaar.
Bij stichting Het Ambacht is de subsidiëring gebaseerd op deelname van 40 jongeren per jaar. De doorlooptijd van de trajecten is maximaal zes maanden. De doelgroep van Het Ambacht is in vergelijking tot de doelgroep van Trix minder zwaar, waardoor langdurige trajecten nauwelijks voorkomen.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Annet Bertram Pauline Krikke